Червоноградський міський суд Львівської області звільнив від відбування покарання двох лікарів Червоноградської центральної міської лікарні, які під час операції по видаленню апендициту неправильно провели анестезію, через що дитина померла. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. 

Трагедія сталася у листопаді 2016 року. 16-річний хлопець потрапив у лікарню з діагнозом "гострий апендицит" та був скерований на операцію. Лікар-анестезіолог двічі не змогла вставити дихальну трубку у трахею дитини та покликала по допомогу завідувача відділення анестезіології та інтенсивної терапії Червоноградської центральної міської лікарні. Завідувач помилився та вставив трубку не в трахею пацієнта, а у страховод. Помилку лікарі помітили, лише коли у дитини зупинилося серце та посиніла шкіра. Під час реанімаційних заходів у пацієнта ще раз зупинилося серце, потім наступила смерть мозку.

Два дні дитину у стані клінічної коми тримали у Червоноградській лікарні, а потім відправили до Львівського ОХМАТДИТУ. Проте врятувати хлопчика не вдалося, і через кілька днів він помер.

Анестезіолог, яка провела дві невдалі спроби інкубації, свою вину не визнала, опираючись на те, що виконувала вказівки завідувача та покладалася на його слова, оскільки він був старший за посадою та за досвідом роботи. Зазначила, що її помилка полягала лише у тому, що вона покликала на допомогу завідувача, а не вивела пацієнта з наркозу, про що шкодує. Окремо зазначила, що в лікарні були відсутні належні матеріально-технічні умови, зокрема, відсутній дитячий апарат штучної вентиляції легень.

Завідувачий навпаки повністю визнав свою вину та пояснив, що за час слідства й суду зрозумів свою вину у цій трагедії. Вважає свої дії професійною помилкою, готовий до відшкодування шкоди за лікарню, у випадку предявлення потерпілим позову до останньої. У вчиненому щиро розкаявся, просив вибачення у потерпілого. Також подав клопотання про застосування відносно нього п. "є" ст. 1 Закону України "Про амністію у 2016 році", оскільки на його утриманні перебуває пристаріла мати, якій 89 років.

Згідно з  висновком експертів, обвинувачені лікарі Червоноградській ЦМЛ дійсно непрофесійно виконали свої обов'язки під час анестезіологічного забезпечення дитини та обидва несуть за це відповідальність. А батько хлопчика зазначив, що обвинувачені не вживали дій, спрямованих на відшкодування завданої шкоди, формально відносилися до смерті дитини, тому просив ухвалити для них обвинувальний вирок.

Проте 4 квітня 2018 року Червоноградський міський суд вирішив, що для лікарів достатнім буде покарання (за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 140 КК України) у виді двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади лікаря анестезіолога в установах, підприємствах, організаціях незалежно від форми власності строком на два роки. Проте звільнити обох від відбування покарння: колишнього завідувачого – на підставі Закону України "Про амністію в 2016 році", лікаря-анестезіолога – на підставі ст. 75 КК України із іспитовим строком один рік.


Червоноградский городской суд Львовской области освободил от отбывания наказания двух врачей Червоноградской центральной городской больницы, которые во время операции по удалению аппендицита неправильно провели анестезию, из-за чего ребенок умер. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. 

Трагедия произошла в ноябре 2016 года. 16-летний парень попал в больницу с диагнозом "острый аппендицит" и был направлен на операцию. Врач-анестезиолог дважды не смогла вставить дыхательную трубку в трахею ребенка и позвала за помощью заведующего отделением анестезиологии и интенсивной терапии Червоноградской центральной городской больницы. Заведующий ошибся и вставил трубку не в трахею пациента, а в страховод. Ошибку врачи заметили, только когда у ребенка остановилось сердце и посинела кожа. Во время реанимационных мероприятий у пациента еще раз остановилось сердце, потом наступила смерть мозга.

Два дня ребенка в состоянии клинической комы держали в Червоноградской больнице, а затем отправили во Львовский ОХМАТДЕТ. Однако спасти мальчика не удалось, и через несколько дней он скончался.

Анестезиолог, которая провела две неудачные попытки инкубации, свою вину не признала, опираясь на то, что выполняла указания заведующего и полагалась на его слова, поскольку он был старше по должности и по опыту работы. Отметила, что ее ошибка состояла лишь в том, что она позвала на помощь заведующего, а не вывела пациента из наркоза, о чем жалеет. Отдельно отметила, что в больнице отсутствовали надлежащие материально-технические условия, в частности, отсутствует детский аппарат искусственной вентиляции легких.

Зведующий же наоборот полностью признал свою вину и пояснил, что за время следствия и суда понял свою вину в этой трагедии. Считает свои действия профессиональной ошибкой, готов к возмещению вреда за больницу, в случае предъявления потерпевшим иска к последней. В содеянном искренне раскаялся, просил прощения у потерпевшего. Также подал ходатайство о применении в отношении него п. "Е" ст. 1 Закона Украины "Об амнистии в 2016 году", поскольку на его иждивении находится престарелая мать, которой 89 лет.

Согласно заключению экспертов, обвиняемые врачи Червоноградской ЦГБ действительно непрофессионально выполнили свои обязанности во время анестезиологического обеспечения ребенка и оба несут за это ответственность. А отец мальчика отметил, что обвиняемые не выполняли действий, направленных на возмещение ущерба, формально относились к смерти ребенка, поэтому просил принять для них обвинительный приговор.

Однако 4 апреля 2018 года Червоноградский городской суд решил, что для врачей достаточным будет наказание (за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 140 УК Украины) в виде двух лет лишения свободы с лишением права занимать должности врача анестезиолога в учреждениях, предприятиях, организациях независимо от формы собственности сроком на два года. При этом освободил обоих от отбывания наказания: бывшего заведующего - на основании Закона Украины "Об амнистии в 2016 году", врача-анестезиолога - на основании ст. 75 УК Украины с испытательным сроком на год.