река, Днестр, экологи, загрязнениеУ вересні 2018 року лабораторія моніторингу вод та ґрунтів Львівської гідрогеолого–меліоративної експедиції проводила дослідження щодо хімічного та радіологічного забруднення поверхневих вод у визначених пунктах спостереження в межах басейну р. Дністер

Відбір проб здійснювався у 2 пунктах спостереження, на яких встановлено наступні перевищення граничнодопустимих концентрацій (рибогосподарські нормативи).

  • У створі "р. Дністер - с. Журавно", відстань від гирла 1159 км, зафіксовано перевищення граничнодопустимих норм азоту амонійного, азоту нітритного та заліза загального.
  • У створі "р. Стрий - м. Жидачів", відстань від гирла 6 км, зафіксовано перевищення граничнодопустимих норм азоту амонійного, азоту нітритного, азоту нітратного та заліза загального.

Отримані дані по радіологічних характеристиках (Цезій-137, Стронцій-90) у зазначених вище пунктах спостереження не перевищують гранично допустимі нормативи, що свідчить про стабільний радіаційний стан вод.

Слід відмітити, що дослідження проводяться по таких гідрохімічних показниках – азот амонійний, БСК5, БСК20, водневий показник рН, гідрокарбонати, жорсткість, завислі речовини, залізо загальне, запах, кальцій, кольоровість, лужність, магній, сухий залишок, натрій+калій, азот нітратів, азот нітритів, прозорість, розчинений кисень, сульфати, температура, фосфати, хлориди, ХСК та радіологічних показниках - цезій – 137, стронцій – 90.


В сентябре 2018 лаборатория мониторинга вод и почв Львовской гидрогеолого- мелиоративной экспедиции проводила исследование по химическому и радиологическому загрязнению поверхностных вод в определенных пунктах наблюдения в пределах бассейна р. Днестр. 

Отбор проб осуществлялся в 2 пунктах наблюдения, на которых установлены следующие превышения предельно допустимых концентраций (рыбохозяйственные нормативы).

  • В створе "р. Днестр - с. Журавно", расстояние от устья 1159 км, зафиксировано превышение предельно допустимых норм азота аммонийного, азота нитритного и железа общего.
  • В створе "р. Стрый - м. Жидачов", расстояние от устья 6 км, зафиксировано превышение предельно допустимых норм азота аммонийного, азота нитритного, азота нитратного и железа общего.

Полученные данные по радиологических характеристиках (Цезий-137, стронций-90) в указанных выше пунктах наблюдения не превышают предельно допустимые нормативы, что свидетельствует о стабильном радиационном состоянии вод.

Следует отметить, что исследования проводятся по таким гидрохимических показателях - азот аммонийный, БПК5, БСК20, водородный показатель рН, гидрокарбонаты, жесткость, взвешенные вещества, железо общее, запах, кальций, цветность, щелочность, магний, сухой остаток, натрий + калий, азот нитратов, азот нитритов, прозрачность, растворенный кислород, сульфаты, температура, фосфаты, хлориды, ХПК и радиологических показателях - цезий - 137, стронций - 90.