STATUS QUO

В монастирі на Львівщині будівники знищили десятки поховань

Під час реставрації монастиря в Підкамені будівельники знищили десятки давніх поховань, перемістили та пошкодили одинадцять надмогильних плит старого кладовища. Зігнорувавши рекомендації археологів, робітники порушили культурний шар на території пам’ятки архітектури національного значення. Про це повідомляє Рятівна археологічна служба. 

Проект реставрації храму та дзвіниці у смт. Підкамінь розпочали у 2018 році. Його реалізують в рамках проєкту "Транскордонний паломницький маршрут як інструмент промоції спільної історико-культурної спадщини в українсько-польському прикордонні", що фінансується з коштів Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.

У червні, під час проведення попередніх археологічних робіт, співробітники Рятівної археологічної служби розкрили частину кладовища на подвір’ї, в межах внутрішніх оборонних мурів монастиря. Було виявлено надмогильні плити та рештки 28 поховань, частина з яких - дитячі. За висновками археологів, кладовище функціонувало тут з початку ХVІІ ст.

За словами археолога Рятівної археологічної служби Олександра Сілаєва, за результатами шурфування археологи рекомендували скорегувати проєкт у частині зміни рівня пониження подвір’я та наполягали на збереженні в непорушеному вигляді наявних на кладовищі давніх поховань.

"16 липня, під час моніторингу проведення реставрації у Підкамені, ми були дуже здивовані, що усі наші рекомендації проігнорували. Будівельники знищили частину кладовища, перемістили і пошкодили 11 надмогильних плит, через що ми втратили важливу інформацію: тепер ці плити не можна прив’язати до конкретних місць і поховань", - пояснює Олександр Сілаєв. 

Рятівна археологічна служба вже підготувала відповідне звернення до департаменту архітектури та розвитку містобудування, який є замовником робіт, з вимогою негайно призупинити земляні роботи та забезпечити збереження кладовища XVII-XVIII ст., яке є невід’ємною частиною комплексу Домініканського монастиря в смт. Підкамінь.

Подальші земляні роботи можливі лише за участі археологів та з врахуванням їхніх висновків і рекомендацій.

Довідка SQ. Монастирський храм у селі Підкамінь є пам’яткою архітектури національного значення XV-XVIII ст. з охоронним номером – 407. Перша згадка про монастир датована 1464 роком. Він діяв до 1946 року, у 1940-50-их роках там була тюрма НКВС. У другій половині 1950-их років замість в’язниці функціонував психоневрологічний інтернат закритого типу. У храмі зробили конюшню, а згодом – гараж для сільськогосподарської техніки. З 1997 року монастир відновлено. Тепер він належить монахам студитам УГКЦ і має назву Монастир походження дерева Хреста Господнього. У жовтні 2018 року департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації оголосив міжнародний тендер на комплексну реставрацію монастирського храму із дзвіницею у селі Підкамінь Бродівського району на Львівщині. У грудні переможцем тендеру оголосили ТОВ "ХоСаРо". Вартість договору, відповідно до офіційної інформації, - 28,4 млн грн. Головний архітектор проєкту - Остап Василина.

18 липня, за ініциативи голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина відбулась робоча нарада щодо ситуації з руйнуванням частини старого кладовища поблизу монастиря в Підкамені.

Результат наради: з понеділка у дворику знову працюватимуть археологи. Мета - забезпечити дотримання раніше наданих рекомендацій, аби зберегти давній цвинтар, який є невід’ємною частиною монастирського комплексу.

Окрім цього, в понеділок у Підкамені мало відбутись виїзне засідання, де, зокрема, мали обговорити, що робити з частиною ділянки, де вже проведені робити.

35e5411196edb1b62463e0c0e6f7d7cf.md.jpg 4b23ba70f1c5e7f1bd50755ca896cce0.md.jpg e9af0adbe5e6f9015623b2f0796644f7.md.jpg 31eb322d38add00c9a323d820df7b195.md.jpg 62db7038d7224d767a81b33b615e6dff.md.jpg


Во время реставрации монастыря в Подкамене строители уничтожили десятки древних захоронений, переместили и повредили одиннадцать надгробных плит старого кладбища. Проигнорировав рекомендации археологов, рабочие нарушили культурный слой на территории памятника архитектуры национального значения. Об этом сообщает Спасательная археологическая служба. 

Проект реставрации храма и колокольни в с. Подкамень начали в 2018 году. Его реализуют в рамках проекта "Трансграничный паломнический маршрут как инструмент продвижения совместной историко-культурного наследия в украинском-польском пограничье", финансируемого из средств Программы трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2014-2020.

В июне, во время проведения предварительных археологических работ, сотрудники Спасательной археологической службы раскрыли часть кладбища во дворе, в пределах внутренних оборонительных стен монастыря. Были обнаружены надгробные плиты и остатки 28 захоронений, часть из которых - детские. По заключению археологов, кладбище функционировало здесь с начала XVII века.

По словам археолога Спасательной археологической службы Александра Силаева, по результатам шурфования археологи рекомендовали скорректировать проект в части изменения уровня понижение двора и настаивали на сохранении в ненарушенном виде имеющихся на кладбище древних захоронений.

"16 июля, во время мониторинга проведения реставрации в Подкамене, мы были очень удивлены, что все наши рекомендации проигнорировали. Строители уничтожили часть кладбища, переместили и повредили 11 надмогильных плит, из-за чего мы потеряли важную информацию: теперь эти плиты нельзя привязать к конкретным местам и захоронений", - объясняет Александр Силаев.

Спасательная археологическая служба уже подготовила соответствующее обращение в департамент архитектуры и развития градостроительства, который является заказчиком работ, с требованием немедленно приостановить земляные работы и обеспечить сохранение кладбища XVII-XVIII вв., которое является неотъемлемой частью комплекса Доминиканского монастыря в с. Подкамень.

Дальнейшие земляные работы возможны только при участии археологов и с учетом их выводов и рекомендаций.

Справка SQ. Монастырский храм в селе Подкамень является памятником архитектуры национального значения XV-XVIII вв. с охранным номером - 407. Первое упоминание о монастыре датируется 1464 годом. Он действовал до 1946 года, в 1940-50-х годах там была тюрьма НКВД. Во второй половине 1950-х годов вместо тюрьмы функционировал психоневрологический интернат закрытого типа. В храме сделали конюшню, а впоследствии - гараж для сельскохозяйственной техники. С 1997 года монастырь восстановлен. Теперь он принадлежит монахам студитам УГКЦ и носит название Монастырь происхождения дерева Креста Господня. В октябре 2018 департамент архитектуры и развития градостроительства Львовской областной государственной администрации объявил международный тендер на комплексную реставрацию монастырского храма с колокольней в селе Подкамень Бродовского района на Львовщине. В декабре победителем тендера объявили ООО "ХоСаРо". Стоимость договора, согласно официальной информации, - 28400000 грн. Главный архитектор проекта - Остап Василина.

18 июля, по инициативе председателя Львовского областного совета Александра Ганущина состоялось рабочее совещание по ситуации с разрушением части старого кладбища близ монастыря в Подкамне.

Результат совещания: с понедельника во дворике снова будут работать археологи. Цель - обеспечить соблюдение ранее предоставленных рекомендаций, чтобы сохранить древнее кладбище, которое является неотъемлемой частью монастырского комплекса.

Кроме этого, в понедельник в Подкамене должно было состояться выездное заседание, где, в частности, должны были обсудить, что делать с частью участка, где уже проведены работы.