STATUS QUO

id-паспорт, биометрический паспорт, АТО, дети, льготы

Діти учасників АТО отримають ID-паспорт за окремою чергою

У Львові запроваджують послугу "Перший ID-паспорт громадянина України для дітей учасників АТО". Про це повідомляє Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій.

У територіальних підрозділах Центру надання адміністративних послуг м. Львова запроваджується новий сервіс "Перший ID-паспорт громадянина України для дітей учасників АТО". Кожного понеділка з 17:00 по 18:00 відбувається прийом документів від дітей учасників АТО для отримання паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше після досягнення 14-річного віку.

Перелік документів необхідних для оформлення ID-паспорта громадянина України:

 1. заява-анкета;
 2. свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави;
 3. оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з них, які на момент народження особи перебували у громадянстві України. У разі відсутності таких документів або у разі, коли батьки чи один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, або у разі набуття особою громадянства України на території України подається довідка про реєстрацію особи громадянином України; паспорт громадянина України для виїзду за кордон (для осіб, які набули громадянство України за кордоном);
 4. посвідчення про взяття на облік бездомної особи (для бездомної особи);
 5. довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи);
 6. довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або повідомлення про відмову від його прийняття; а такождокументи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті:
 7. довідку про реєстрацію місця проживання особи або довідку про зняте місце проживання. Якщо особа не була зареєстрована на території України довідка про реєстрацію місця проживання не надається.

Підтверджуючі документи для пільгового замовлення послуги:

 • Довідка про безпосередню участь в антитерористичній операції;
 • Якщо звертається дитина загиблого учасника антитерористичної операції, необхідно пред’явити посвідчення члена сім'ї загиблого.

Во Львове вводять услугу "Первый ID-паспорт гражданина Украины для детей участников АТО". Об этом сообщает Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий.

В территориальных подразделениях Центра предоставления административных услуг Львова вводится новый сервис "Первый ID-паспорт гражданина Украины для детей участников АТО". Каждый понедельник с 17:00 до 18:00 проходит прием документов от детей участников АТО для получения паспорта гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем впервые после достижения 14-летнего возраста.

Перечень документов, необходимых для оформления ID-паспорта гражданина Украины:

 1. заявление-анкета;
 2. свидетельство о рождении или документ, подтверждающий факт рождения, выданный компетентными органами иностранного государства;
 3. оригиналы документов, подтверждающих гражданство и удостоверяющих личность родителей или одного из них, которые на момент рождения человека находились в гражданстве Украины. В случае отсутствия таких документов или в случае, когда родители или один из родителей такого лица на момент его рождения были иностранцами или лицами без гражданства, или в случае приобретения лицом гражданства Украины на территории Украины, подается справка о регистрации лица гражданином Украины; паспорт гражданина Украины для выезда за границу (для лиц, которые приобрели гражданство Украины за рубежом);
 4. удостоверение о взятии на учет бездомного лица (для бездомного лица);
 5. справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица (для внутренне перемещенного лица)
 6. справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов или уведомление об отказе от его принятия; а также документы, подтверждающие сведения для внесения дополнительной информации в бесконтактный электронный носитель в паспорте:
 7. справку о регистрации места жительства или справку об арендуемом месте жительства. Если лицо не была зарегистрировано на территории Украины, справка о регистрации места проживания не предоставляется.

Подтверждающие документы для льготного заказа:

 • Справка о непосредственном участии в антитеррористической операции;
 • Если обращается ребенок погибшего участника антитеррористической операции, необходимо предъявить удостоверение члена семьи погибшего.