STATUS QUO

корь, краснуха, диагностика

Львів'ян із висипкою обов'язково перевірятимуть на кір

У зв’язку зі стрімким ростом захворюваності на кір при будь-якому зверненні пацієнтів із висипкою проводитиметься забір зразків для лабораторної діагностики. Про це нововведення Міністерства охорони здоров'я, інформує Департамент з питань охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації.

До сих пір, відповідно до вимог наказу МОЗ України від 17.05.2005 №188 "Про затвердження інструкції щодо організації епідеміологічного нагляду за кором", при виявленні захворілих на кір  лабораторно обстежувалися всі зареєстровані випадки, при виникненні спалахів – перші 3 – 5 випадків.

Відтепер же, при спорадичному рівні захворюваності матеріал від кожного хворого з підозрою на кір та краснуху необхідно направляти до Центральної та регіональної Одеської лабораторій з діагностики кору та краснухи, що акредитовані до 1 січня 2019 року у лабораторній мережі Європейського Бюро ВООЗ із діагностики кору та краснухи. Для ізоляції та генотипування вірусів кору та краснухи будуть відбирати зразки сечі та носоглоткові змиви протягом 3-х діб з моменту появи висипу. Одночасно дозволяється проводити відбір зразків сироваток крові для визначення наявності специфічних антитіл класу ІgМ методом імуноферментного аналізу (ІФА). Починаючи з четвертої і до 28 доби відбиратимуть тільки зразки сироваток крові. 

Під час зростання захворюваності для підтвердження клінічних діагнозів "кір" або "краснуха" проведення тестування сироваток крові хворих забезпечити у вірусологічних лабораторіях обласних/міських лабораторних центрів МОЗ України.

За словами спеціаліста Бюро ВООЗ в Україні з питань імунізації та захворювань, що попереджаються вакцинацією, Вусалі Аллахвердієвої, під час спалаху необхідне виявлення і підтвердження кожного ланцюжка передачі захворювання на матеріалі 1-2 зразків. Загалом не менше 80 % діагнозів має бути підтверджено лабораторно.

"Це стосується і підвищеної уваги та інформування про відхилені або не зареєстровані підозрілі випадки", – зазначила фахівець. 

Обов’язкового лабораторного підтвердження потребують усі підозрілі випадки кору і краснухи серед вагітних жінок, навіть при вже підтвердженому спалаху і в незалежності від фонової захворюваності або кількості раніше підтверджених випадків. Матеріал від означеного контингенту направляти до Центральної та регіональної Одеської лабораторій з діагностики кору та краснухи. 

У випадку продовження спалаху кожні 2-3 місяці необхідно лабораторно досліджувати 5-10 проб, відібраних від інших осіб з підозрою на захворювання кором/краснухою, особливу увагу приділяти відбору зразків (сечі, носоглоткових змивів) для проведення визначення циркулюючого генотипу вірусу кору/краснухи.


В связи со стремительным ростом заболеваемости корью при любом обращении пациентов с сыпью будет проводиться забор образцов для лабораторной диагностики. Об этом нововведения Министерства здравоохранения, информирует Департамент по вопросам здравоохранения Львовской облгосадминистрации.

До сих пор, согласно требованиям приказа МОЗ Украины от 17.05.2005 №188 "Об утверждении инструкции по организации эпидемиологического надзора за корью", при выявлении заболевших корью лабораторно обследовались все зарегистрированные случаи, при возникновении вспышек - первые 3 - 5 случаев.

Теперь же, при спорадическом уровне заболеваемости материал от каждого больного с подозрением на корь и краснуху необходимо направлять в Центральную и региональную Одесскую лабораторию по диагностике кори и краснухи, аккредитованных до 1 января 2019 года в лабораторной сети Европейского Бюро ВОЗ по диагностике кори и краснухи. Для изоляции и генотипирования вирусов кори и краснухи будут отбирать образцы мочи и носоглоточные смывы в течение 3-х суток с момента появления сыпи. Одновременно разрешается проводить отбор образцов сывороток крови для определения наличия специфических антител класса ИgМ методом иммуноферментного анализа (ИФА). Начиная с четвертого дня и до 28 суток отбирать будут только образцы сывороток крови.

Во время роста заболеваемости для подтверждения клинических диагнозов "корь" или "краснуха" проведение тестирования сывороток крови больных обеспечат в вирусологических лабораториях областных/городских лабораторных центров МОЗ Украины.

По словам специалиста Бюро ВОЗ в Украине по иммунизации и заболеваний, которые предупреждаются вакцинацией, Вусал Аллахвердиев во время вспышки необходимо выявление и подтверждение каждой цепочки передачи заболевания на материале 1-2 образцов. В целом, не менее 80% диагнозов должно быть подтверждено лабораторно.

"Это касается и повышенного внимания и информирования об отклоненных или не зарегистрированных подозрительных случаях", - отметила специалист.

В обязательном лабораторном подтверждении нуждаются все подозрительные случаи кори и краснухи среди беременных женщин, даже при уже подтвержденной вспышке и в независимости от фоновой заболеваемости или количества ранее подтвержденных случаев. Материал от указанного контингента будут направлять в Центральную и региональную Одесскую лабораторию по диагностике кори и краснухи.

В случае продолжения вспышки каждые 2-3 месяца необходимо лабораторно исследовать 5-10 проб, отобранных от других лиц с подозрением на заболевание корью/краснухой, особое внимание не обходимо уделять отбору образцов (мочи, носоглоточных смывов) для проведения определения циркулирующего генотипа вируса кори/краснухи. 

Автор: Тетяна Костенко