STATUS QUO

Грибовицьке сміттєзвалище стає чистішим?

Державна екологічна інспекція у Львівській області опублікувала результати моніторингу території Грибовицького сміттєзвалища за 2018 рік.

Протягом 2018 року спеціалісти відділу інструментально-лабораторного контролю Інспекції проводили кризовий моніторинг поверхневих вод та ґрунтів у зоні полігону твердих побутових відходів Львівського комунального підприємства "Збиранка". Відібрано 217 проб поверхневих вод та 92 об'єднані проби ґрунту.

За результатами проведених досліджень поверхневих вод спостерігаються наступні тенденції:

  • в меліоративному каналі у місці сходження обвідних каналів біля автодороги Львів - Рава-Руська, приблизно 1км від підніжжя полігону ТПВ зафіксовано незначне збільшення вмісту концентрацій забруднюючих речовин (хлоридів, азоту амонійного, біохімічного споживання кисню, хімічного споживання кисню);
  • помітний незначний вплив меліоративного каналу на річку Малехівку;
  • річка Малехівка не чинить негативного впливу на річку Полтву, оскільки дана річка зазнає забруднень вище гирла річки Малехівка (вище по течії);
  • річка Полтва чинить значний негативний вплив на якісний стан річки Західний Буг, однак цей вплив не пов’язаний із полігоном ТПВ.

За результатами проведених досліджень проб ґрунтів встановлено, що полігон твердих побутових відходів негативно впливає на ґрунти у зоні полігону. Оскільки, протягом 2018 року виявлені перевищення забруднюючих речовин відносно фону по показниках: азот амонійний, нітрати, хлориди, кобальт, марганець, свинець, мідь, залізо загальне, нафтопродукти, кадмій, цинк. Проте, слід відзначити, що в IV кварталі 2018 року за результатами лабораторних досліджень спостерігається тенденція до зменшення забруднюючих речовин в ґрунтах за вище вказаними показниками.


Государственная экологическая инспекция во Львовской области опубликовала результаты мониторинга территории Грибовичской свалки за 2018 год.

В течение 2018 года специалисты отдела инструментально-лабораторного контроля Инспекции проводили кризисный мониторинг поверхностных вод и почв в зоне полигона твердых бытовых отходов Львовского коммунального предприятия "Збиранка". Отобраны 217 проб поверхностных вод и 92 объединенные пробы почвы.

По результатам проведенных исследований поверхностных вод наблюдаются следующие тенденции:

  • в мелиоративном канале в месте схождения обводных каналов у автодороги Львов - Рава-Русская, примерно 1 км от подножия полигона ТБО зафиксировано незначительное увеличение содержания концентраций загрязняющих веществ (хлоридов, азота аммонийного, биохимического потребления кислорода, химического потребления кислорода)
  • заметно незначительное влияние мелиоративного канала на реку Малехивку;
  • река Малехивка не оказывает негативного влияния на реку Полтву, поскольку данная река несет загрязнения выше устья реки Малехивка (выше по течению)
  • река Полтва оказывает значительное негативное влияние на качественное состояние реки Западный Буг, однако это влияние не связано с полигоном ТБО.

По результатам проведенных исследований проб почв установлено, что полигон твердых бытовых отходов негативно влияет на почвы в зоне полигона. Поскольку в течение 2018-го обнаружены превышения загрязняющих веществ относительно фона по показателям: азот аммонийный, нитраты, хлориды, кобальт, марганец, свинец, медь, железо общее, нефтепродукты, кадмий, цинк. Однако, следует отметить, что в IV квартале 2018-го по результатам лабораторных исследований наблюдается тенденция к уменьшению загрязняющих веществ в почвах по выше указанным показателям.

comments powered by Disqus