STATUS QUO

Відомий львівський вчений святкує 90-річчя

Видатному науковцеві-хіміку професору Василю Шевчуку виповнилося 90 років. Запропоновані ним методи утворили окремий розділ курсу хімічної кінетики бімолекулярних процесів. Про це повідомляє прес-служба "Львівської політехніки". 

У липні цього року виповнилося 90 років видатному вченому, заслуженому діячу науки й техніки України, академіку Української нафтогазової академії, дійсному члену Наукового товариства ім. Т. Шевченка професору Василю Устиновичу Шевчуку.

Василь Шевчук народився 13 липня 1928 року в с. Мізякові Калинівського району на Вінниччині. Закінчив Львівську політехніку з відзнакою, отримавши спеціальність "Хімічна технологія переробки нафти та газу". Далі була аспірантура, де досліджував хімічну переробку природного газу. Тоді ж з метою проведення дослідних робіт із розробки нових технологічних процесів, зокрема процесу одержання ацетилену з природного газу, у Бориславі створено філію науково-дослідного інституту органічної хімії й технологій. Міністерство хімічної промисловості рекомендувало молодого науковця на посаду заступника директора інституту з наукової роботи.

Паралельно захистив кандидатську, а згодом і докторську дисертації, йому надали вчене звання професора. 1978 року вчений повернувся до Політехніки, де згодом очолив кафедру хімічної технології переробки нафти та газу.

Свою наукову діяльність Василь Шевчук розпочав ще у студентські й аспірантські роки. Тоді він досліджував закономірності реакцій піролізу та окиснення вуглеводнів та їхніх галогенопохідних, і на цій основі розробляв нові технологічні процеси. Згодом спільно зі своїми учнями виконав теоретичну працю в галузі термодинаміки та кінетики хімічних реакцій, розробив нові методи розрахунку ентропій хімічних сполук. Запропоновані методи розрахунку ентропії активації і, відповідно, предекспоненціальних множників, утворили окремий розділ курсу хімічної кінетики бімолекулярних процесів. Він також фундаментально досліджував кінетичні закономірності й механізм високотемпературних гомогенних реакцій окиснення й піролізу вуглеводнів.

Науковці разом з Василем Шевчуком вивчили закономірності фізичних явищ процесу горіння попередньо перемішаних і нагрітих до високих температур вуглеводнево-кисневих сумішей. Під його керівництвом розроблено новий оригінальний процес одержання ацетилену оксидаційним піролізом природного газу. Група науковців під його орудою сконструювала промислові реактори піролізу, які за своєю продуктивністю були вдвічі потужніші, ніж закордонні. Їх впровадили в п’яти виробництвах на території колишнього СРСР. Винаходи запатентовано в Румунії, Англії, Німеччині.

Василь Шевчук спільно з колективом науковців створив ще один напрям наукових досліджень, внаслідок яких розроблено технологію каталітичних процесів переробки вуглеводневих газів (природного, супутнього нафтового, нафтозаводських газів та газів коксування вугілля й сланців). Ця розробка стала основою для одержання ненасичених і ароматичних вуглеводнів та високооктанових компонентів бензинових фракцій.

Йому належить понад 290 наукових і методичних праць, 72 винаходи, захищених авторськими свідоцтвами й патентами, зокрема патентами зарубіжних країн. Упродовж багатьох років був головою правління товариства "Знання" в Політехніці, заступником голови Товариства української мови, заступником голови спеціалізованої ради при університеті, членом редколегії журналу "Хімічна промисловість". Його нагороджено орденом, медалями та почесними знаками.

Нині професор – на заслуженому відпочинку.


Выдающемуся ученому-химику профессору Василию Шевчуку исполнилось 90 лет. Предложенные им методы образовали отдельный раздел курса химической кинетики бимолекулярного процессов. Об этом сообщает пресс-служба "Львовской политехники". 

В июле этого года исполнилось 90 лет выдающемуся ученому, заслуженному деятелю науки и техники Украины, академику Украинской нефтегазовой академии, действительному члену Научного общества им. Т. Шевченко профессору Василию Устинович Шевчуку.

Василий Шевчук родился 13 июля 1928 года в с. Мизякове Калиновского района Винницкой области. Окончил Львовскую политехнику с отличием, получив специальность "Химическая технология переработки нефти и газа". Далее была аспирантура, где исследовал химическую переработку природного газа. Тогда же с целью проведения исследовательских работ по разработке новых технологических процессов, в частности процесса получения ацетилена из природного газа, в Бориславе был создан филиал научно-исследовательского института органической химии и технологий. Министерство химической промышленности рекомендовало молодого ученого на должность заместителя директора института по научной работе.

Параллельно защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертации, ему предоставили ученое звание профессора. В 1978 году ученый вернулся к Политехнику, где со временем возглавлял кафедру химической технологии переработки нефти и газа.

Свою научную деятельность Василий Шевчук начал еще в студенческие и аспирантские годы. Тогда он исследовал закономерности реакций пиролиза и окисления углеводородов и их галогенпроизводных, и на этой основе разрабатывал новые технологические процессы. Впоследствии совместно со своими учениками выполнил теоретический труд в области термодинамики и кинетики химических реакций, разработал новые методы расчета энтропии химических соединений. Предложенные методы расчета энтропии активации и, соответственно, предэкспоненциальных множителей, образовали отдельный раздел курса химической кинетики бимолекулярного процессов. Он также фундаментально исследовал кинетические закономерности и механизм высокотемпературных гомогенных реакций окисления и пиролиза углеводородов.

Ученые вместе с Василием Шевчуком изучили закономерности физических явлений процесса горения предварительно перемешанных и нагретых до высоких температур углеводородно-кислородных смесей. Под его руководством разработан новый оригинальный процесс получения ацетилена оксидацийного пиролиза природного газа. Группа ученых под его руководством сконструировала промышленные реакторы пиролиза, которые по своей продуктивности были вдвое мощнее, чем зарубежные. Их внедрили в пяти производствах на территории бывшего СССР. Изобретения запатентованы в Румынии, Англии, Германии.

Василий Шевчук совместно с коллективом ученых создал еще одно направление научных исследований, в результате которых разработана технология каталитических процессов переработки углеводородных газов (природного, попутного нефтяного, нафтозаводських газов и газов коксования угля и сланцев). Эта разработка стала основой для получения ненасыщенных и ароматических углеводородов и высокооктановых компонентов бензиновых фракций.

Ему принадлежит более 290 научных и методических работ, 72 изобретения, защищенных авторскими свидетельствами и патентами, в том числе патентами зарубежных стран. На протяжении многих лет был председателем правления общества "Знание" в Политехнике, заместителем председателя Общества украинского языка, заместителем председателя специализированного совета при университете, членом редколлегии журнала "Химическая промышленность". Он награжден орденом, медалями и почетными знаками.

Сейчас профессор - на заслуженном отдыхе.