STATUS QUO

река, загрязнение, мониторинг

У річках Львівщини виявили багато азоту

Львівське обласне управління водних ресурсів надало щомісячну інформацію про стан забруднення поверхневих вод.

У серпні 2018 року лабораторія моніторингу вод та ґрунтів Львівської гідрогеолого-меліоративної експедиції проводила дослідження щодо хімічного та радіологічного забруднення поверхневих вод у визначених пунктах спостереження в межах басейнів р.Дністер, р. Західний Буг та р. Сян.

Басейн р. Дністер

У басейні р. Дністер відбір проб здійснювався у 5 пунктах спостереження, на кожному з них встановлено перевищення граничнодопустимих концентрацій (рибогосподарські нормативи).

 • У створі "р. Стрв’яж - с. Луки", відстань від гирла 6 км, зафіксовано перевищення граничнодопустимих норм азоту амонійного, азоту нітритного, фосфатних іонів та заліза.
 • У створі "р. Дністер - смт. Розвадів", відстань від гирла 1191 км, зафіксовано перевищення граничнодопустимих норм азоту амонійного, азоту нітритного, фосфатних іонів та заліза.
 • У створі "р. Дністер - м. Самбір", відстань від гирла 1278 км, зафіксовано перевищення граничнодопустимих норм азоту амонійного.
 • У створі "р. Стрий - с. Верхнє Синьовидне", відстань від гирла 78 км, зафіксовано перевищення граничнодопустимих норм азоту амонійного.
 • У створі "р. Тисмениця - м. Дрогобич", відстань від гирла 21 км, зафіксовано перевищення граничнодопустимих норм БСК5, ХСК, азоту амонійного, азоту нітритного, фосфатних іонів та заліза.

Басейн р. Західний Буг

У басейні р. Західний Буг відбір проб здійснювався у 1 пунктах спостереження, на якому встановлено перевищення граничнодопустимих концентрацій (рибогосподарські нормативи).

 • У створі "р. Західний Буг - м. Кам’янка-Бузька", відстань від гирла 704 км, зафіксовано перевищення граничнодопустимих норм азоту амонійного, азоту нітритного, фосфатних іонів та заліза.

Басейн р. Сян

У басейні р. Сян відбір проб здійснювався у 3 пунктах спостереження, на кожному з них встановлено перевищення граничнодопустимих концентрацій (рибогосподарські нормативи).

 • У створі "р. Вишня - с. Чернево", відстань від гирла 37 км, зафіксовано перевищення граничнодопустимих норм азоту амонійного, азоту нітритного та заліза.
 • У створі "р. Завадівка - с. Грушів", відстань від гирла 12 км, зафіксовано перевищення граничнодопустимих норм азоту амонійного, фосфатних іонів та заліза.
 • У створі "р. Шкло - с. Краковець", відстань від гирла 66 км, зафіксовано перевищення граничнодопустимих норм сухого залишку, сульфатів, кальцію, азоту амонійного, азоту нітритного, фосфатів та заліза.

Отримані дані по радіологічних характеристиках (Цезій-137, Стронцій-90) у зазначеному вище пункті спостереження не перевищують гранично допустимі нормативи, що свідчить про стабільний радіаційний стан вод.

Довідка SQ. Дослідження проводяться по таких гідрохімічних показниках – азот амонійний, БСК5, БСК20, водневий показник рН, гідрокарбонати, жорсткість, завислі речовини, залізо загальне, запах, кальцій, кольоровість, лужність, магній, сухий залишок, натрій+калій, азот нітратів, азот нітритів, прозорість, розчинений кисень, сульфати, температура, фосфати, хлориди, ХСК та радіологічних показниках - цезій – 137, стронцій – 90.


Львовское областное управление водных ресурсов предоставило ежемесячную информацию о состоянии загрязнения поверхностных вод.

В августе 2018 года лаборатория мониторинга вод и почв Львовской гидрогеолого-мелиоративной экспедиции проводила исследования по химическому и радиологическому загрязнению поверхностных вод в определенных пунктах наблюдения в пределах бассейнов Днестра, р. Западный Буг и р. Сан.

Бассейн р. Днестр

В бассейне р. Днестр отбор проб осуществлялся в 5 пунктах наблюдения, на каждом из них установлено превышение предельно допустимых концентраций (рыбохозяйственные нормативы).

 • В створе "р. Стрвьяж - с. Луки", расстояние от устья 6 км, зафиксировано превышение предельно норм азота аммонийного, азота нитритного, фосфатных ионов и железа.
 • В створе "р. Днестр - пгт. Розвадов", расстояние от устья 1191 км, зафиксировано превышение предельно норм азота аммонийного, азота нитритного, фосфатных ионов и железа.
 • В створе "р. Днестр - г. Самбор", расстояние от устья 1278 км, зафиксировано превышение предельно норм азота аммонийного.
 • В створе "р. Стрый - с. Верхнее Синевидное", расстояние от устья 78 км, зафиксировано превышение предельно норм азота аммонийного.
 • В створе "р. Тысменица - г. Дрогобыч", расстояние от устья 21 км, зафиксировано превышение предельно норм БПК5, ХПК, азота аммонийного, азота нитритного, фосфатных ионов и железа.

Бассейн р. Западный Буг

В бассейне р. Западный Буг отбор проб осуществлялся в 1 пункте наблюдения, на котором установлено превышение предельно допустимых концентраций (рыбохозяйственные нормативы).

 • В створе "р. Западный Буг - г. Каменка-Бугская", расстояние от устья 704 км, зафиксировано превышение предельных норм азота аммонийного, азота нитритного, фосфатных ионов и железа.

Бассейн р. Сян

В бассейне. Сян отбор проб осуществлялся в 3 пунктах наблюдения, на каждом из них установлено превышение предельно допустимых концентраций (рыбохозяйственные нормативы).

 • В створе "р. Вишня - с. Чернево", расстояние от устья 37 км, зафиксировано превышение предельно норм азота аммонийного, азота нитритного и железа.
 • В створе "р. Завадовка - с. Грушев", расстояние от устья 12 км, зафиксировано превышение предельно норм азота аммонийного, фосфатных ионов и железа.
 • В створе "р. Шкло - с. Краковец", расстояние от устья 66 км, зафиксировано превышение предельно норм сухого остатка, сульфатов, кальция, азота аммонийного, азота нитритного, фосфатов и железа.

Полученные данные по радиологическим характеристикахам (Цезий-137, стронций-90) в указанном выше пункте наблюдения не превышают предельно допустимые нормативы, свидетельствует о стабильном радиационном состоянии вод.

Справка SQ. Исследования проводятся по таким гидрохимических показателях - азот аммонийный, БПК5, БСК20, водородный показатель рН, гидрокарбонаты, жесткость, взвешенные вещества, железо общее, запах, кальций, цветность, щелочность, магний, сухой остаток, натрий + калий, азот нитратов, азот нитритов, прозрачность, растворенный кислород, сульфаты, температура, фосфаты, хлориды, ХПК и радиологических показателях - цезий - 137, стронций - 90.

Автор: Тетяна Костенко