STATUS QUO

Військова прокуратура відсудила землю на Яворівському полігоні

Військова прокуратура домоглась в суді звільнення комерційною структурою нерухомості та ділянки Яворівського військового полігону, де відбуваються міжнародні військові навчання. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

Упродовж 2015-2017 років військова прокуратура Львівського гарнізону вживала заходи щодо визнання недійсним договору оренди майна, укладеного суб’єктом господарської діяльності з Яворівською квартирно-експлуатаційною частиною району щодо оренди нерухомого військового майна. Указаний об’єкт розташований в с. Верещиця Яворівського району Львівської області на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівського військового полігону).

Предметом договору було надання в оренду нежитлових приміщень колишнього профілакторію загальною площею понад 1100 кв м. Крім цього, орендарю надано в користування земельну ділянку площею майже 30 га, з яких 13 га – озеро нібито для досягнення мети оренди нерухомого майна.

Указаний договір оренди укладений ще у 2012 році терміном на 3 роки. Однак, у травні 2015 року сторони уклали додатковий договір. Згідно з ним у порушення порядку укладення договорів оренди, тобто без проведення конкурсу, продовжили його терміном до травня 2018 року.

У задоволенні позову про визнання недійсним договору оренди нерухомого майна господарським судом Львівської області відмовлено з підстав, що законодавством не передбачено площі земельної ділянки, яка підлягає передачі в оренду для досягнення її мети.

У подальшому, після закінчення терміну дії вказаного договору оренди, заступник військового прокурора Західного регіону України звернувся до суду з позовом про зобов’язання орендаря звільнити зазначене нерухоме майно та земельну ділянку.

У ході судових розглядів представники відповідача намагались довести суду про чинність договору: його пролонгацію ще на три роки. Однак господарський суд Львівської області, дослідивши всі обставини справи, ухвалив рішення, яким позовні вимоги військової прокуратури Західного регіону України задовольнив у повному обсязі.

Слід зазначити, що указана земельна ділянка та розміщене на ній приміщення входять до складу території Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон), де постійно проходять злагодження військовослужбовці Збройних Сил України та проводяться міжнародні навчання.

Як повідомляє ZAXID.NET, охоронна фірма "Ірбіс", що взяла в оренду цю територію (так звану "дачу генерала Варенникова") і збудувала там приватний будинок, підконтрольна львівському бізнесмену Петрові Димінському. Саме у цьому будинку практично постійно мешкав Петро Димінський. Окрім будинку, в оренді компанії "Ірбіс" перебуває понад 29 гектарів навколишнього лісу, призначеного, за документами, для обслуговування колишнього профілакторію. Сам Петро Димінський зараз перебуває у міжнародному розшуку за підозрою у скоєнні смертельної ДТП.


Военная прокуратура добилась в суде освобождения коммерческой структурой недвижимости и участка Яворовского военного полигона, где проходят международные военные учения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

В течение 2015-2017 годов военная прокуратура Львовского гарнизона принимала меры по признанию недействительным договор аренды имущества, заключенного субъектом хозяйственной деятельности с Яворовской квартирно-эксплуатационной частью района по аренде недвижимого военного имущества. Указанный объект расположен в с. Верещица Яворовского района Львовской области на территории Международного центра миротворчества и безопасности (Яворивского военного полигона).

Предметом договора было предоставление в аренду нежилых помещений бывшего профилактория общей площадью более 1100 кв м. Кроме этого, арендатору предоставлен в пользование земельный участок площадью почти 30 га, из которых 13 га - озеро якобы для достижения цели аренды недвижимого имущества.

Указанный договор аренды заключен еще в 2012 году сроком на 3 года. Однако, в мае 2015 года года стороны заключили дополнительный договор. Согласно ему в нарушение порядка заключения договоров аренды, то есть без проведения конкурса, продолжили его срок до мая 2018 года.

В удовлетворении иска о признании недействительным договора аренды недвижимого имущества хозяйственным судом Львовской области отказано на основании, что законодательством не предусмотрена площадь земельного участка, подлежащего передаче в аренду для достижения ее цели.

В дальнейшем, после окончания срока действия указанного договора аренды, заместитель военного прокурора Западного региона Украины обратился в суд с иском об обязательстве арендатора освободить указанное недвижимое имущество и земельный участок.

В ходе судебных разбирательств представители ответчика пытались доказать суду о действии договора: его пролонгации еще на три года. Однако суд Львовской области, исследовав все обстоятельства дела, принял решение, которым исковые требования военной прокуратуры Западного региона Украины удовлетворил в полном объеме.

Следует отметить, что указанная земельный участок и расположенное на ней помещения входят в состав территории Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон), где постоянно проходят слаживание военнослужащие Вооруженных Сил Украины и проводятся международные учения.

Как сообщает ZAXID.NET, охранная фирма "Ирбис", которая взяла в аренду эту территорию (так называемую "дачу генерала Варенникова") и построила там частный дом, подконтрольный львовскому бизнесмену Петру Дыминскому. Именно в этом доме практически постоянно жил Петр Дыминский. Кроме дома, в аренде компании "Ирбис" находится более 29 гектаров окружающего леса, предназначенного, по документам, для обслуживания бывшего профилактория. Сам Петр Дыминский сейчас находится в международном розыскее по подозрению в совершении смертельного ДТП.