STATUS QUO

Воду в Рудно небезпечно пити - Держпродспоживслужба

Держпродспоживслужба перевірила якість питної води у Рудно та визнала її небезпечною через перевищення нітратів та бактеріологічне забруднення. Про це повідомляється на офіційному сайті ГУ Держпроспоживслужби у Львівській області.

Господарську діяльність у сфері централізованого водопостачання в смт. Рудно здійснює КП "Теребля". Відповідно до дозволу, виданого КП "Теребля" Департаментом екології та природних ресурсів ЛОДА, визначено вид водопостачання – для  господарсько-побутових потреб населення та вторинних водокористувачів, що свідчить про відсутність забезпечення селища міського типу Рудно питною водою.

Під час перевірки КП "Теребля" встановлено, що вода, що подається споживачам смт. Рудно із локального підземного водозабору смт. Рудно є не придатною для питних  потреб, оскільки при проведенні досліджень стану води з розвідної мережі та локального водозабору КП "Теребля" встановлена не відповідність води за вмістом нітратів та бактеріологічних забруднень із свердловин вимогам ДСанНПіН 2.2.4-171-10, що підтверджено протоколами дослідження питної води, виданих ДУ "Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України".

Враховуючи значимість даної ситуації Львівське міське управління ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області скерувала припис директору  КП "Теребля" про усунення виявлених при перевірці порушень.

Крім цього, незадовільна якість води виявлена і в процесі досліджень води  в індивідуальних криницях мешканців селища. Так, за результатами лабораторних досліджень води індивідуальних криниць встановлено, що досліджений вміст нітратів у 40% криниць перевищує допустиму норму. Дослідженнями також визначено, що криничні води індивідуальних криниць мають і  бактеріальне забруднення: виявлено загальні колі форми, ентерококи, E.coli.

Відповідно до проведеного моніторингу води із джерела, що розташовано за адресою: смт.Рудно, вул. Мазепи встановлено факт невідповідності вимогам санітарних норм води з природних джерел, що свідчить про відсутність належного їх утримання, очищення та дезінфекції

"Таким чином, на сьогоднішній день в смт. Рудно практично відсутня доброякісна вода згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10. Використання води, яка згідно лабораторних досліджень не відповідає вимогам санітарних норм і правил може спричинити виникнення інфекційної захворюваності та харчових отруєнь серед населення та гостей міста", - зазначають фахівці.

На засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій винесено рішення Рудненському селищному голові щодо вжиття термінових заходів із забезпечення подачі мешканцям селища води гарантованої якості згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10, встановленим порядком вирішити питання щодо завершення робіт з підключення селища до міських мереж водопостачання Львівського МКП “Львівводоканал” та підвозу води гарантованої якості мешканцям селища, забезпечити проведення постійного лабораторного контролю за якістю питної води, що подається з джерел централізованого водопостачання відповідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10, встановити біля джерел-каптажів води щити “Про непридатність води” та організувати постійний контроль за їх наявністю.


Госпродпотребслужба проверила качество питьевой воды в Рудно и признала ее опасной из-за превышения нитратов и бактериологическое загрязнение. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ Госпродпотребслужбы во Львовской области.

Хозяйственную деятельность в сфере централизованного водоснабжения в пгт. Рудно осуществляет КП "Теребля". Согласно разрешению, выданному КП "Теребля" Департаментом экологии и природных ресурсов ЛОГА, определен вид водоснабжения - для хозяйственно-бытовых нужд населения и вторичных водопользователей, что свидетельствует об отсутствии обеспечения поселка городского типа Рудно питьевой водой.

Во время проверки КП "Теребля" установлено, что вода, подаваемая потребителям с. Рудно из локального подземного водозабора с. Рудно является не пригодной для питьевых нужд, поскольку при проведении исследований состояния воды из разводной сети и локального водозабора КП "Теребля" установлено ​​несоответствие воды по содержанию нитратов и бактериологических загрязнений из скважин требованиям ДСанНПиН 2.2.4-171-10, что подтверждено протоколами исследования питьевой воды, выданных ГУ "Львовский областной лабораторный центр МЗ Украины".

Учитывая значимость ситуации Львовское городское управление ГУ Госпродпотребслужбы во Львовской области направило предписание директору КП "Теребля" об устранении выявленных при проверке нарушений.

Кроме этого, неудовлетворительное качество воды обнаружено и в процессе исследований воды в индивидуальных колодцах жителей поселка. Так, по результатам лабораторных исследований воды индивидуальных колодцев установлено, что исследованное содержание нитратов в 40% колодцев превышает допустимую норму. Исследованиями также установлено, что колодезные воды индивидуальных колодцев имеют и бактериальное загрязнение: выявлены общие коли формы, энтерококки, E.coli.

Согласно проведенному мониторингу воды из источника, расположенного по адресу: пгт. Рудно, ул. Мазепы установлен факт несоответствия требованиям санитарных норм воды из природных источников, что свидетельствует об отсутствии надлежащего содержания, очистки и дезинфекции.

"Таким образом, на сегодняшний день в пгт. Рудно практически отсутствует доброкачественная вода согласно требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10. Использование воды, согласно лабораторным исследованиям не соответствует требованиям санитарных норм и правил и может вызвать инфекционные заболевания и пищевые отравления среди населения и гостей города", - отмечают специалисты.

На заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение Рудненскому поселковому голове о принятии срочных мер по обеспечению подачи жителям поселка воды гарантированного качества в соответствии с требованиями ГСанПиН 2.2.4-171-10, установленным порядком решить вопрос о завершении работ по подключению поселка к городским сетям водоснабжения Львовского МКП "Львовводоканал" и подвоза воды гарантированного качества жителям поселка, обеспечить проведение постоянного лабораторного контроля за качеством питьевой воды, подаваемой из источников централизованного водоснабжения в соответствии с требованиями ГСанПиН 2.2.4-171-10, установить у истоков-каптажей воды щиты "О непригодности воды" и организовать постоянный контроль за их наличием.