STATUS QUO

В Бориславі за забруднення території вимагають від "Укрнафти" газ для населення (перелік вимог)

Під час зустрічі із представниками "Укрнафта" представники влади Борислава висунули до підприємства низку вимог. Також робоча група опрацьовує питання щодо надання унікального статусу міста Борислава не лише в Україні, а й у Європі, як єдиного міста, на території якого проводиться нафтогазовидобуток. Про це повідомляє прес-служба Бориславської міської ради. 

10 липня у сесійному залі Бориславської міської ради відбулася зустріч із представниками приватного акціонерного товариства "Укрнафта", на якій вкотре обговорювалися проблемні питання діяльності підприємства на території нашого міста. Цього разу знову зачепили тему сплати податків "Укрнафтою" до міського бюджету Борислава.

На зустрічі були присутні міський голова Ігор Яворський, Народний депутат України Богдан Матківський, заступник голови правління, виконавчий віце-президент із видобутку та переробки ПАТ "Укрнафта" Маврикій Калугін, директор Бізнес-підрозділу (Захід) ПАТ "Укрнафта" Олег Мальчик, депутати міської ради та представники громадських організацій.

Для роботи над розробкою варіантів вирішення чималої кількості проблем, які виникли внаслідок тривалого нафтовидобутку на території міста, було створено робочу групу із представників місцевої влади, депутатського корпусу, громадських організацій, науковців, нафтовиків та самих бориславців. Минулого тижня група активно працювала і в результаті виробила ряд пропозицій, які були озвучені на зустрічі та обговорені безпосередньо із представниками ПАТ "Укрнафта".

У списку пропозицій налічується 16 пунктів:

1. Припинити скидання супутнього нафтового газу в атмосферу та розглянути можливість використання для потреб громади м. Борислава незатребуваний надлишковий газ, який забруднює атмосферне повітря та зумовлює підвищену загазованість у межах житлових зон міста.

2. Зобов’язати надрокористувача сприяти створенню об’єктів (газоелектростанції) з використання відбензиненого газу з метою отримання електроенергії та  теплоенергії, а нафти для отримання бітуму, чи асфальту на користь міста.

3. Забезпечити експлуатацію фонду свердловин Бориславського родовища, згідно проекту розробки родовищ, для забезпечення зменшення загазованості на території м. Борислава, та створити програму відновлення раніше зупинених нафтових свердловин з залученням сучасних технологій.

4. Розписати перелік та об’єм виконаних заходів щодо ліквідації наслідків довготривалого видобування нафти і газу для зменшення загазованості навколишнього середовища м. Борислава в 2017-2018 роках, за рахунок коштів ПАТ "Укрнафта".

5. НГВУ "Бориславнафтогаз" спільно з постійною депутатською комісією з питань екології та охорони навколишнього природного середовища  проводити постійний моніторинг:

1) роботи вакуумно-компресорних станцій.

2) перевірки виконаних заходів щодо ліквідації наслідків довготривалого видобування нафти і газу в 2017-2018 роках, згідно з передбаченими  коштами  ПАТ "Укрнафта".

3) здійснення технічного діагностування стану мережі вакуумопроводів та усунення виявлених дефектів.

6. Надати заходи, які проводяться НГВУ "Бориславнафтогаз" з недопущення забруднення р.Тисмениця та її приток, забруднення грунту та акти виконаних робіт з рекультивації земельних ділянок.

7. Надати інформацію про кошти, які виділялись для ремонту доріг, що знаходяться на балансі НГВУ "Бориславнафтогаз", та які роботи були проведені.

8. НГВУ "Бориславнафтогаз" спільно з постійною депутатською комісією з питань екології та охорони навколишнього природного середовища здійснити інвентаризацію усіх свердловин експлуатаційного фонду і об’єктів нафтогазовидобутку з відеореєстрацією їх стану на території м. Борислава.

9. Провести інвентаризацію земельних ділянок  під  опорами ліній електропередач, свердловин та інших обєктів, які знаходяться на балансі НГВУ «Бориславнафтогаз».

10. Забезпечити проведення регулярного моніторингу загазованості міста та промислових об’єктів, аналізувати динаміку змін   спільно з постійною депутатською комісією з питань екології та охорони навколишнього природного середовища.

11. НГВУ "Бориславнафтогаз" приймати дольову участь у підтриманні  в належному стані об’єктів інфраструктури міста (дороги, водозабори та інше).

12. Оскільки місто Борислав єдине у світі, що розташоване на найстарішому нафтогазовому родовищі з важковидобувними запасами і виснаженими покладами, то за світовою практикою і недавніми державними документами в Україні (Указ Президента України  №433 від 17.06.1996р., втратив чинність на підставі Указу Президента N 1858/2005  від 27.12.2005) видобуті нафта і газ повинні звільнятися від сплати рентної плати. Вивільнені кошти по сплаті ренти направити на соціальні та економічні потреби м.Борислава.

13. Щоквартально подавати інформацію у відділ оборонної роботи, цивільного захисту та охорони довкілля Бориславської міської ради щодо видобутку флюїдів з надр Бориславського нафтового родовища та пояснень причин змін рівня їх обсягів відповідно до форми 6-ГР.

14. Зберегти за підрозділами ПАТ "Укрнафта", які знаходяться на території м.Борислава статус відокремлених, з уповноваженнями самостійно сплачувати податок на доходи фізичних осіб.

15. Надати перелік стаціонарних джерел забруднення, за які проводиться сплата екологічного податку, з зазначенням їх  місця розташування.

16. Ряд положень, викладених у звіті щодо оцінки впливу на довкілля планової діяльності з видобування корисних копалин НГВУ "Бориславнафтогаз" ПАТ "Укрнафта" на Бориславському нафтогазоконденсатному родовищі, зокрема в частині забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, водойм, біотичних ресурсів є недостовірними,  носять загальний характер і потребують уточнення.

За словами народного депутата Богдана Матківського завданням робочої групи є також опрацювання питання щодо унікального статусу міста Борислава не лише в Україні, а й у Європі. Також результати напрацювання робочої групи стануть дорожньою картою всіх інституцій як влади, так і ПАТ "Укрнафта" та ляжуть в основу вирішення проблем міста Борислава, як єдиного міста, на території якого проводиться нафтогазовидобуток.

Та міський голова Борислава Ігор Яворський зауважив – оскільки процес перемовин іще триває, то усі усвідомлюють, що без втручання держави проблематику пов’язану із подоланням наслідків тривалого нафтовидобутку на території бориславського родовища вирішити не вдасться, тому подальший розвиток подій залежить уже і від активної позиції депутатів Верховної Ради України.


Во время встречи с представителями "Укрнафта" представители власти Борислава выдвинули к предприятию ряд требований. Также рабочая группа прорабатывает вопрос о предоставлении уникального статуса городу Борислава не только в Украине, но и в Европе, как единого города, на территории которого проводится нефтегазодобыча. Об этом сообщает пресс-служба Бориславского городского совета. 

10 июля в сессионном зале Бориславского городского совета состоялась встреча с представителями частного акционерного общества "Укрнафта", на которой в очередной раз обсуждались проблемные вопросы деятельности предприятия на территории нашего города. На этот раз снова затронули тему уплаты налогов "Укрнафтой" в городской бюджет Борислава.

На встрече присутствовали мэр Игорь Яворский, народный депутат Украины Богдан Маткивский, заместитель председателя правления, исполнительный вице-президент по добыче и переработке ПАО "Укрнафта" Маврикий Калугин, директор бизнес-подразделения (Запад) ПАО "Укрнафта" Олег Мальчик, депутаты городского совета и представители общественных организаций.

Для работы над разработкой вариантов решения большого количества проблем, которые возникли в результате длительного нефтедобычи на территории города, была создана рабочая группа из представителей местной власти, депутатского корпуса, общественных организаций, ученых, нефтяников и самых бориславцев. На прошлой неделе группа активно работала и в результате выработала ряд предложений, которые были озвучены на встрече и обсуждены непосредственно с представителями ПАО "Укрнафта".

В списке предложений насчитывается 16 пунктов:

1. Прекратить сброс попутного нефтяного газа в атмосферу и рассмотреть возможность использования для нужд общины г. Борислава невостребованный избыточный газ, который загрязняет атмосферу и вызывает повышенную загазованность в пределах жилых зон города.

2. Обязать недропользователя способствовать созданию объектов (газоелектростанции) по использованию отбензиненного газа с целью получения электроэнергии и теплоэнергии, а нефти - для получения битума или асфальта в пользу города.

3. Обеспечить эксплуатацию фонда скважин Бориславского месторождения, согласно проекту разработки месторождений, для обеспечения уменьшения загазованности на территории г. Борислава и создать программу восстановления ранее остановленных нефтяных скважин с привлечением современных технологий.

4. Расписать перечень и объем выполненных мероприятий по ликвидации последствий длительной добычи нефти и газа для уменьшения загазованности окружающей среды г. Борислава в 2017-2018 годах за счет средств ОАО "Укрнафта".

5. НГДУ "Бориславнафтогаз" совместно с постоянной депутатской комиссией по вопросам экологии и охраны окружающей природной среды проводить постоянный мониторинг:

1) работы вакуумно-компрессорных станций.

2) проверки выполненных мероприятий по ликвидации последствий длительного добычи нефти и газа в 2017-2018 годах, согласно предусмотренным средствами ПАО "Укрнафта".

3) осуществление технического диагностирования состояния сети вакуумопроводов и устранения выявленных дефектов.

6. Предоставить мероприятия, которые проводятся НГДУ "Бориславнафтогаз" по недопущению загрязнения р. Тисмениця и ее притоков, загрязнение почвы и акты выполненных работ по рекультивации земельных участков.

7. Предоставить информацию о средствах, которые выделялись для ремонта дорог, находящихся на балансе НГДУ "Бориславнафтогаз", и какие работы были проведены.

8. НГДУ "Бориславнафтогаз" совместно с постоянной депутатской комиссией по вопросам экологии и охраны окружающей природной среды провести инвентаризацию всех скважин эксплуатационного фонда и объектов нефтегазодобычи с видеорегистрации их состояния на территории г. Борислава.

9. Провести инвентаризацию земельных участков под опорами линий электропередач, скважин и других объектов, находящихся на балансе НГДУ "Бориславнафтогаз".

10. Обеспечить проведение регулярного мониторинга загазованности города и промышленных объектов, анализировать динамику изменений совместно с постоянной депутатской комиссией по вопросам экологии и охраны окружающей среды.

11. НГДУ "Бориславнафтогаз" принимать долевое участие в поддержании в надлежащем состоянии объектов инфраструктуры города (дороги, водозаборы и т.д.).

12. Поскольку город Борислав единственное в мире, расположенный на старом нефтегазовом месторождении с трудноизвлекаемыми запасами и истощенными залежами, то по мировой практике и недавними государственными документами в Украине (Указ Президента Украины №433 от 17.06.1996р., утратил силу на основании Указа Президента N 1858/2005 от 27.12.2005) добытые нефть и газ должны освобождаться от уплаты рентной платы. Освободившиеся средства по уплате ренты направить на социальные и экономические потребности Борислава.

13. Ежеквартально подавать информацию в отдел оборонной работы, гражданской защиты и охраны окружающей среды Бориславского городского совета по добыче флюидов из недр Бориславского нефтяного месторождения и объяснений причин изменений уровня их объемов в соответствии с формой 6-ГР.

14. Сохранить по подразделениям ПАО "Укрнафта", которые находятся на территории Борислава, статус обособленных, с правомочиями самостоятельно уплачивать налог на доходы физических лиц.

15. Предоставить перечень стационарных источников загрязнения, за которые производится уплата экологического налога, с указанием их местоположения.

16. Ряд положений, изложенных в отчете об оценке воздействия на окружающую среду плановой деятельности по добыче полезных ископаемых НГДУ "Бориславнафтогаз" ПАО "Укрнафта" на Бориславском нефтегазоконденсатном месторождении, в частности в части загрязнения атмосферного воздуха, почв, водоемов, биотических ресурсов являются недостоверными, носят общий характер и нуждаются в уточнении.

По словам народного депутата Богдана Маткивского задачей рабочей группы является также разработка вопроса об уникальном статусе города Борислава не только в Украине, но и в Европе. Также результаты наработки рабочей группы станут дорожной картой всех институтов как власти, так и ПАО "Укрнафта" и лягут в основу решения проблем города Борислава, как единого города, на территории которого проводится нефтегазодобыче.

А мэр Борислава Игорь Яворский заметил - поскольку процесс переговоров еще продолжается, то все понимают, что без вмешательства государства проблематику, связанную с преодолением последствий длительного нефтедобычи на территории бориславского месторождения решить не удастся, поэтому дальнейшее развитие событий зависит уже и от активной позиции депутатов Верховной Рады Украины.