STATUS QUO

У Львові обговорять скандальне будівництво

Сьогодні відбудеться громадське слухання на тему "Скандальне будівництво багатоповерхових житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Городоцькій, 64 з грубим порушенням законодавства".

Як зазначається у інформаційній записці, позитивним висновком архітектурно-містобудівної ради від 25.07.2019 року погоджено будівництво багатоповерхових житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним двоповерховим паркінгом на вул. Городоцькій, 64 з грубими порушеннями будівельних норм і обмежень та вимог охорони культурної спадщини.

У березні 2019 року ТзОВ "Княжий Холл" уклав Меморандум з ініціативною групою мешканців 22-х прилеглих до забудови житлових будинків по вулицях Одеській, Кооперативній, Я. Мудрого та Городоцькій. В Меморандумі забудовник зобов'язався розробляти проект забудови з дотриманням будівельних вимог та відповідно до проектної пропозиції, яка була визнана переможцем за підсумками Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу у листопаді 2017 року і отримала премію у 125000 грн. Основними вимогами до проекту конкурсу були:

"Натомість, в реалії наявна невідповідність конкурсному проекту. На засіданні архітектурно містобудівної ради 25.07.2019 року доповідач по проекту забудови Гоцко С. не вказав, що ділянка знаходиться в історичному арiалi , у буферній зоні ЮНЕСКО (Львів-ансамбль історичного центру) поряд з будинками садибного типу Ж-1, які мають статус пам'яток архітектури, по вул. Кооперативній,та трьохповерховими житловими будинками історичної забудови XIX сторіччя, на які розповсюджуються спеціальні норми та обмеження, як у плані зонування Залізничного району, так і у ДБН Б.2.2-12:2018", - йдеться у інформаційній записці.

Так, замість 2-х поверхового будинку за конкурсним проектом, забудовник запроектував 6-ти поверховий житловий будинок з мансардою. Норма перевищена у майже 2 рази.

Також в проекті 1 черги забудови порушена норма побутового розриву в 20 м і норма в 15 м від меж земельних ділянок суміжних садибних будинків 6, 8 по вул. Кооперативній. В проекті забудовником передбачений побутовий розрив в 10 м. від будинків 6, 8 на Кооперативній.

"Мешканці зовсім не ознайомлені з проектом під приводом комерційної таємниці, візуалізація надавалась ініціативній групі після неодноразових звернень у 2-х варіантах тільки на 1 чергу забудови (біля буд. 14, 16, 18 по вул. Одеській та буд.6, 8 по вул. Кооперативній). І реальна картина загрози порушення прав жителів вулиць Одеської, Кооперативної, Я.Мудрого, Городоцької , їх життю і здоров'ю, загрози знищення їх майна виглядає катастрофічною після ознайомлення з доступною частиною проекту",- зазначається у записці.

Також мешканці вважають, що підземний паркінг на цієї території будувати небезпечно, бо грунтові води залягають вже на глибині 1,5 м, й ділянка під забудову відноситься до категорії потенційно-підтоплюваних. Тож будівельні роботи можуть загрожувати зсувами сусіднім будинкам.

Активісти вимагають скасувати рішення виконкому Львівської міської ради через масові порушення забудовником.

Слухання проходитимуть в URBAN бібліотеці (бібліотека-філії № 8 Централізованої бібліотечної системи міста Львова) за адресою: м. Львів, вул. Устияновича, 4. Початок о 18.00


Сегодня состоится общественное слушание на тему "Скандальное строительство многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и подземным паркингом на ул. Городоцкой, 64 с грубым нарушением законодательства".

Как отмечается в информационной записке, положительным выводом архитектурно-градостроительного совета от 25.07.2019 года согласовано строительство многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и подземным двухэтажным паркингом на ул. Городоцкой, 64 с грубыми нарушениями строительных норм и ограничений и требований охраны культурного наследия.

В марте 2019 ООО "Княжеский Холл" заключил Меморандум с инициативной группой жителей 22-х прилегающих к застройке жилых домов по улицам Одесской, Кооперативной, Я. Мудрого и Городоцкой. В Меморандуме застройщик обязался разрабатывать проект застройки с соблюдением строительных требований и в соответствии с проектным предложением, которое было признано победителем по итогам Всеукраинского открытого архитектурного конкурса в ноябре 2017 года и получило премию в 125000 грн. Основными требованиями к проекту конкурса были:

"Вместе с тем, в реалии имеется несоответствие конкурсному проекту. На заседании архитектурно градостроительного совета 25.07.2019 года докладчик по проекту застройки Гоцко С. не указал, что участок находится в историческом ареале, в буферной зоне ЮНЕСКО (Львов-ансамбль исторического центра) рядом с домами усадебного типа Ж-1, которые имеют статус памятников архитектуры, по ул. Кооперативной, и трехэтажными жилыми домами исторической застройки XIX века, на которые распространяются специальные нормы и ограничения, как в плане зонирования Железнодорожного района, т ак и в ДБН Б.2.2-12: 2018", - говорится в информационной записке.

Так, вместо 2-х этажного дома по конкурсному проекту, застройщик запроектировал 6-ти этажный жилой дом с мансардой. Норма превышена почти в 2 раза.

Также в проекте 1 очереди застройки нарушена норма бытового разрыва в 20 м и норма в 15 м от границ земельных участков смежных усадебных домов 6, 8 по ул. Кооперативной. В проекте застройщиком предусмотрен бытовой разрыв в 10 м от домов 6, 8 на Кооперативной.

"Жители вовсе не ознакомлены с проектом под предлогом коммерческой тайны, визуализация показывалась инициативной группе после неоднократных обращений в 2-х вариантах только на 1 очередь застройки (около д. 14, 16, 18 по ул. Одесской и д.6, 8 по ул . Кооперативной). И реальная картина угрозы нарушения прав жителей улиц Одесской, Кооперативной, Я. Мудрого, Городоцкой, их жизни и здоровью, угрозы уничтожения их имущества выглядит катастрофической после ознакомления с доступной частью проекта", - отмечается в записке.

Также жители считают, что подземный паркинг на этой территории строить опасно, потому что грунтовые воды залегают уже на глубине 1,5 м, и участок под застройку относится к категории потенциально подтопляемых. Поэтому строительные работы могут угрожать оползнями соседним домам.

Активисты требуют отменить решение исполкома Львовского городского совета из-за массовых нарушений застройщиком.

Слушания будут проходить в URBAN библиотеке (библиотека-филиал № 8 Централизованной библиотечной системы города Львова) по адресу: г. Львов, ул. Устияновича, 4. Начало в 18.00.