STATUS QUO

Грибовицьке сміттєзвалище забруднює грунт - моніторинг

Держекоінспекція у Львівській області опублікувала результати кризового моніторингу території Грибовицького сміттєзвалища.

На виконання наказів Держекоінспекції України № 85 від 18.07.2016 року та № 704 від 22.11.17 року спеціалістами відділу інструментально-лабораторного контролю Інспекції проводиться кризовий моніторинг поверхневих вод та ґрунтів у зоні полігону твердих побутових відходів (ТПВ) ЛКП "Збиранка".

За перше півріччя 2018 року в межах кризового моніторингу відібрано 109 проб поверхневих вод та 44 об'єднаних проби ґрунту. Всього за 2016 - 2018 роки відібрано 607 проб поверхневих вод та 152 об'єднані проби ґрунтів. Останній відбір проб у зоні полігону твердих побутових відходів (ТПВ) ЛКП "Збиранка" здійснено 05 липня 2018 року.

У І півріччі 2018 року за результатами проведених досліджень поверхневих вод спостерігаються наступні тенденції:

  • в меліоративному каналі у місці сходження обвідних каналів біля автодороги Львів-Рава-Руська, приблизно 1км від підніжжя полігону ТПВ відмічено незначне збільшення вмісту концентрацій забруднюючих речовин (хлоридів, азоту амонійного, біохімічного споживання кисню, хімічного споживання кисню);
  • помітний незначний вплив меліоративного каналу на річку Малехівка;
  • річка Малехівка не чинить негативного впливу на річку Полтва, оскільки дана річка зазнає забруднень вище гирла річки Малехівка (вище по течії);
  • річка Полтва чинить значний негативний вплив на якісний стан річки Західний Буг, однак цей вплив не пов’язаний із полігоном ТПВ.

За результатами проведених досліджень проб ґрунтіву у І півріччі 2018 року встановлено, що полігон ТПВ ЛКП "Збиранка" негативно впливає на ґрунти у зоні полігону, оскільки, постійно спостерігаються  перевищення норм відносно фону по показниках: азот амонійний, нітрати, хлориди, кобальт, марганець, свинець, мідь, залізо загальне, нафтопродукти, кадмій, цинк.


Госэкоинспекция во Львовской области опубликовала результаты кризисного мониторинга территории Грибовичской свалки.

Во исполнение приказов Госэкоинспекции Украины № 85 от 18.07.2016 года и № 704 от 22.11.17 года специалисты отдела инструментально-лабораторного контроля Инспекции проводят кризисный мониторинг поверхностных вод и почв в зоне полигона твердых бытовых отходов (ТБО) ЛКП "Збиранка".

За первое полугодие 2018 года в рамках кризисного мониторинга отобрано 109 проб поверхностных вод и 44 объединенные пробы грунта. Всего за 2016 - 2018 годы отобрано 607 проб поверхностных вод и 152 объединенные пробы почв. Последний отбор проб в зоне полигона твердых бытовых отходов (ТБО) ЛКП "Збиранка" осуществлен 5 июля 2018 года.

В I полугодии 2018 года по результатам проведенных исследований поверхностных вод наблюдаются следующие тенденции:

  • в мелиоративном канале в месте схождения обводных каналов у автодороги Львов-Рава-Русская, примерно 1 км от подножия полигона ТБО отмечено незначительное увеличение содержания концентраций загрязняющих веществ (хлоридов, азота аммонийного, биохимического потребления кислорода, химического потребления кислорода);
  • заметно незначительное влияние мелиоративного канала на реку Малехивка;
  • река Малехивка не оказывает негативного влияния на реку Полтва, поскольку данная река несет загрязнения выше устья реки Малехивка (выше по течению);
  • река Полтва оказывает значительное негативное влияние на качественное состояние реки Западный Буг, однако это влияние не связано с полигоном ТБО.

По результатам проведенных исследований проб ґрунта в I полугодии 2018 года установлено, что полигон ТБО ЛКП "Збиранка" негативно влияет на почвы в зоне полигона, поскольку, постоянно наблюдаются превышение норм относительно фона по показателям: азот аммонийный, нитраты, хлориды, кобальт, марганец, свинец, медь, железо общее, нефтепродукты, кадмий, цинк.