STATUS QUO

автоперевозчик, штраф, проезд, подорожание, стоимость

АМК оштрафував двох автоперевізників на Львівщині за підвищення вартості проїзду

АМК оштрафував двох автоперевізників - ТОВ "Львівське АТП - 14631" та ТОВ "Авто-Лайн" за підвищення вартості проїзду. Про це повідомляє прес-служба АМКУ у Львівській області.

Рішенням АМК визнано, що ТОВ "Львівське АТП - 14631" та ТОВ "Авто-Лайн", збільшивши вартість на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування на 10% та встановивши мінімальну вартість проїзду 5 гривень в одному й тому ж періоді часу на міжміському внутрішньообласному маршруті сполученням № 550 "Львів АС -2- Сокаль АС", вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій на ринку, які можуть призвести до обмеження конкуренції.

АМК зазначає, що аналіз ситуації на ринку спростовує наявність об'єктивних причин для вчинення таких дій. В якості доказів щодо підвищення тарифів підприємства не надали достатньо даних. Зокрема, ТОВ "Львівське АТП - 14631" надало розрахунки (калькуляції) вартості перевезень пасажирів автомобільним транспортом станом на серпень 2014 року, а розрахунків за 2015 рік та для тарифів, встановлених згідно з наказами № 3 та № 10 за 2017 рік, - не надало. А ТОВ "Авто-Лайн" надало розрахунки тарифів на перевезення пасажирів за 9 місяців 2016 року, проте чинним законодавством передбачено, що тарифи на перевезення пасажирів необхідно розраховувати на підставі річних витрат перевізника.

Тому збільшення вартості перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування на 10% та встановлення мінімальної вартості проїзду 5 грн. в одному і тому ж періоді часу на маршруті № 550 сполученням "Львів АС-2 - Сокаль АС" не може бути пояснене інакше, ніж схожістю такої поведінки, а об'єктивні причини для таких дій перевізників відсутні.

За вчинене порушення на ТОВ "Львівське АТП - 14631" накладено штраф у розмірі 17 000 грн., на ТОВ "Авто-Лайн" накладено штраф у розмірі 68 000 грн.

Причиною виникнення спору зі справи стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для визнання недійсним Рішення АМК.

Суди попередніх інстанцій, дослідивши обставини справи, дійшли обґрунтованого висновку про прийняття Відділенням оспорюваного Рішення АМК у межах наданих йому повноважень та про відсутність передбачених статтею 59 Закону України "Про захист економічної конкуренції" підстав для визнання Рішення АМК недійсним.

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду підтвердив правильність рішення територіального відділення АМК про визнання дій приватного підприємства "Авто-Лайн" порушенням законодаства про захист економічної конкуренції.


АМК оштрафовал двух автоперевозчиков - ООО "Львовское АТП - 14631" и ООО "Авто-Лайн" за подорожание проезда. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ во Львовской области.

Решением АМК признано, что ООО "Львовское АТП - 14631" и ООО "Авто-Лайн", увеличив стоимость на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на 10% и установив минимальную стоимость проезда 5 гривен в одном и том же периоде времени на междугородном внутриобластном маршруте сообщением № 550 "Львов АС -2- Сокаль АС", совершили нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий на рынке, которые могут привести к ограничению конкуренции.

АМК отмечает, что анализ ситуации на рынке опровергает наличие объективных причин для совершения таких действий. В качестве доказательств по повышению тарифов предприятия не предоставили достаточно данных. В частности, ООО "Львовское АТП - 14631" предоставило расчеты (калькуляции) стоимости перевозок пассажиров автомобильным транспортом по состоянию на август 2014 года, а расчетов 2015 года и для тарифов, установленных в соответствии с приказами № 3 и № 10 за 2017 - не предоставило . А ООО "Авто-Лайн" предоставило расчеты тарифов на перевозку пассажиров за 9 месяцев 2016 года, однако действующим законодательством предусмотрено, что тарифы на перевозку пассажиров необходимо рассчитывать на основании годовых расходов перевозчика.

Поэтому увеличение стоимости перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на 10% и установление минимальной стоимости проезда 5 грн. в одном и том же периоде времени на маршруте № 550 сообщением "Львов АС-2 - Сокаль АС" не может быть объяснено иначе, чем сходством такого поведения, а объективные причины для таких действий перевозчиков отсутствуют.

За совершенное нарушение на ООО "Львовское АТП - 14631" наложен штраф в размере 17 000 грн., на ООО "Авто-Лайн" наложен штраф в размере 68 000 грн.

Причиной возникновения спора по делу стал вопрос о наличии или отсутствии оснований для признания недействительным Решение АМК.

Суды предыдущих инстанций, исследовав обстоятельства дела, пришли к обоснованному выводу о принятии Отделением оспариваемого Решение АМК в пределах предоставленных ему полномочий и об отсутствии предусмотренных статьей 59 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" оснований для признания Решение АМК недействительным.

Кассационный суд в составе Верховного Суда подтвердил правильность решения территориального отделения АМК о признании действий частного предприятия "Авто-Лайн" нарушением законодаства о защите экономической конкуренции.