STATUS QUO

Львівські медики розповіли, хто може визначати сп'яніння у водіїв

У Департаменті охорони  здоров'я Львівської ОДА прокоментували ситуацію зі скаргами на відсутність в області кабінетів для огляду водіїв на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння.

У Департаменті зазначають, що, по-перше, первинний огляд на стан сп'яніння проводить поліцейський без медичної освіти та його висновок є чинним в суді (відповідно до спільного наказу МВС/МОЗ України від 09.11.2015 №1413/27858 "Про затвердження Інструкції про виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції").

Також проведення медичного огляду лікарем з вищою медичною освітою не має викликати сумніву в органах правосуддя. Згідно вищезгаданого наказу при проведенні огляду на стан сп’яніння не вимагається консультація лікаря-нарколога, зазначають у Департаменті. Огляд у закладах охорони здоров'я проводиться лікарем закладу, а у сільській місцевості за відсутності лікаря - фельдшером ФАПу, який пройшов тематичне удосконалення.

"В усіх районах області та в містах обласного підпорядкування медичні огляди проводяться у приймальних відділеннях територіальних закладів охорони здоров'я лікарями різних спеціальностей. Заклади охорони здоров'я м. Львова не є винятком і проводять  медичні огляди водіїв", - зазначила директорка департаменту охорони здоров’я Ірина Микичак.

За статистичними даними, за 9 місяців 2019 року у закладах охорони здоров’я Львівської області проведено 6141 медичний огляд водіїв на стан сп’яніння. Найбільше  у КНП "Бродівська ЦРЛ", КНП "Золочівська ЦРЛ", СМР СРР "Самбірська ЦРЛ", КНП "Буська ЦРЛ".

Разом з тим Управління охорони здоров’я Львівської міської ради має змогу додати до переліку закладів охорони здоров’я, яким надано право проводити медичні огляди, інші заклади охорони здоров'я м. Львова, у яких цілодобово функціонують приймальні відділення, що будуть проводити огляди на стан сп’яніння водіїв транспортних засобів за скеруванням працівників патрульної поліції м. Львова.

Також у Департаменті спростовують ствердження про те, що проведення оглядів на стан сп'яніння потребує окремої ліцензії, "оскільки ліцензується медична практика, як вид господарської діяльності, що включає і проведення медичних оглядів, у т.ч. і оглядів на стан сп'яніння".

"Усі заклади охорони здоров’я Львівщини забезпечені медичним обладнанням для визначення стану сп’яніння: алкотестери (для визначення вмісту етанолу у видихуваному повітрі) та тест-системами для визначення наркотичних речовин у біологічному середовищі людини (сечі)", - наголошують у Департаменті та уточнюють, що забезпеченням медзакладів необхідним обладнанням та розхідними матеріалами мають займатися місцеві органи влади.

"Немає обмежень у переліку обладнання, у т.ч. тест-систем, що можуть використовуватись для проведення лабораторних досліджень на виявлення психоактивних речовин, зокрема наркотичних речовин. Інші дослідження можуть проводитись фахівцями в лабораторіях закладів охорони здоров'я у залежності від наявного лабораторного обладнання".

Згідно з пунктом 7 розділу І Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, яка затверджена спільним наказом МВ і МОЗ України від 09.11.2015 №1413/27858, медичні огляди проводяться в найближчому закладі охорони здоров’я - окрім Львівського обласного медичного центру превенції та терапії узалежнень, який надає третинну медичну допомогу, наголошують у Департаменті.

"Кабінет оглядів на стан сп’яніння Львівського обласного медичного центру превенції та терапії узалежнень припинив функціонування відповідно до наказу департаменту охорони здоров’я ЛОДА від 10.02.2017 року у зв’язку із звинуваченнями громадських організацій у "фактах" зловживань, численними скаргами громадян і поліції та недопустимій "монополізації" проведення вищезазначених оглядів", - пояснюють у повідомленні прес-служби департаменту охорони здоров’я КНП ЛОР "Львівський обласний центр превенції та терапії узалежнень".


В Департаменте здравоохранения Львовской ОГА прокомментировали ситуацию с жалобами на отсутствие в области кабинетов для освидетельствования водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения. 

В Департаменте отмечают, что, во-первых, первичный осмотр на состояние опьянения проводит полицейский без медицинского образования и его вывод действителен в суде (в соответствии с совместным приказом МВД / МЗ Украины от 09.11.2015 №1413 / 27858 "Об утверждении Инструкции о выявлении у водителей транспортных средств признаков алкогольного, наркотического или другого опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции").

Также проведение медицинского осмотра врачом с высшим медицинским образованием не должно вызывать сомнения в органах правосудия. Согласно вышеупомянутому приказу при проведении освидетельствования на состояние опьянения не требуется консультация врача-нарколога, отмечают в Департаменте. Осмотр в учреждениях здравоохранения проводится врачом учреждения, а в сельской местности при отсутствии врача - фельдшером ФАПа, который прошел тематическое усовершенствование.

"Во всех районах области и в городах областного подчинения медицинские осмотры проводятся в приемных отделениях территориальных учреждений здравоохранения врачами различных специальностей. Учреждения здравоохранения г. Львов не является исключением и проводят медицинские осмотры водителей", - отметила директор департамента здравоохранения Ирина Микичак.

По статистическим данным, за 9 месяцев 2019 в учреждениях здравоохранения Львовской области проведено 6141 медицинское освидетельствование водителей на состояние опьянения. Больше всего в КНП "Бродовская ЦРБ", КНП "Золочевская ЦРБ", СМР ССР "Самборская ЦРБ", КНП "я ЦРБ".

Вместе с тем Управление здравоохранения Львовского городского совета имеет возможность добавить в перечень учреждений здравоохранения, которым предоставлено право проводить медицинские осмотры, другие учреждения здравоохранения г. Львова, в которых круглосуточно функционируют приемные отделения, которые будут проводить обзоры на состояние опьянения водителей транспортных средств по направлению работников патрульной полиции г. Львов.

Также в Департаменте опровергают утверждение о том, что проведение освидетельствований на состояние опьянения требует отдельной лицензии, "поскольку лицензируется медицинская практика, как вид хозяйственной деятельности, включая и проведение медицинских осмотров, в том числе и освидетельствований на состояние опьянения".

"Все учреждения здравоохранения Львовской обеспечены медицинским оборудованием для определения состояния опьянения: алкотестеры (для определения содержания этанола в выдыхаемом воздухе) и тест-системами для определения наркотических веществ в биологической среде человека (мочи)", - отмечают в Департаменте и уточняют, что обеспечением медучреждений необходимым оборудованием и расходными материалами должны заниматься местные органы власти.

"Нет ограничений в перечне оборудования, в т.ч. тест-систем, которые могут использоваться для проведения лабораторных исследований на выявление психоактивных веществ, в частности наркотических веществ. Другие исследования могут проводиться специалистами в лабораториях учреждений здравоохранения в зависимости от имеющегося лабораторного оборудования ".

Согласно пункту 7 раздела I Инструкции о порядке выявлении у водителей транспортных средств признаков алкогольного, наркотического или другого опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, утвержденной совместным приказом МФ и МЗ Украины от 09.11.2015 № 1413/27858, медицинские осмотры проводятся в ближайшем учреждении здравоохранения - кроме Львовского областного медицинского центра превенции и терапии зависимостей, "который предоставляет третичную медицинскую помощь", отмечают в Департаменте.

"Кабинет освидетельствований на состояние опьянения Львовского областного медицинского центра превенции и терапии зависимостей прекратил функционирование в соответствии с приказом департамента здравоохранения ЛОГА от 10.02.2017 года в связи с обвинениями общественных организаций в "фактах" злоупотреблений, многочисленными жалобами граждан и полиции и недопустимой "монополизации" проведение вышеупомянутых осмотров", - объясняют в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения КНП ЛОР" Львовский областной центр превенции и терапии зависимостей".