STATUS QUO

У Шевченківському районі Львова просять нову трамвайну лінію

19 червня 2019 року відбудеться громадське слухання щодо недопущення нових будівництв на території мікрорайону вулиці Щурата у Шевченківському районі до практичного покращення інфраструктури мікрорайону. Про це повідомляє відділ громадського партнерства Львівської міської ради.

Слухання проводиться з ініціативи мешканців (контактна особа—О. Пижів) та відбудеться в актовому залі Львівського медичного коледжу післядипломної освіти (м. Львів, вул. Івана Миколайчука, 9). Реєстрація учасників: 17.30−18.30. Початок заходу о 18.30.

Як зазначається у інформаційній довідці, мікрорайон вулиці Щурата включає в себе наступні вулиці В. Щурата, І. Миколайчука, П. Орлика, Дж. Леннона, Абхазька, Студинського, Розточчя, Багалія, Очеретяна, Віри, Надії, Любові  та Плугова.

Вже зараз на території мікрорайону фактично здійснюється будівництво п'яти нових багатоквартирних будинків високої поверховості (від 9 до 16 поверхів).

"Інфраструктура мікрорайону не готова до такого збільшення кількості мешканців у мікрорайоні. Зокрема, наявність фактично лише двох виїздів з мікрорайону із суттєвими дорожніми заторами, повна завантаженість ЗСШ №97 та суттєва недостатність місць у дитячому садочку №14, недостатність громадського транспорту для забезпечення потреб виїзду з мікрорайону, проблема перевантаженості автомобілями мікрорайону через відсутність достатніх місць для паркування", - зазначається у довідці.

Водночас, у міській раді виникають нові ініціативи щодо будівництва багатьох багатоквартирних будинків на території мікрорайону. Прикладом цього є проект ухвали від 20.12.2018 "Про затвердження ОК “ЖБК “Північна околиця" проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки на вул. В. Щурата", згідно якої пропонується виділити близько 2,7 га для будівництва багатоквартирних будинків. Будівництво нових будинків ще більше загострить проблему недостатності інфраструктури мікрорайону, вважають ініціаторі слухань.

З огляду на наведене вони пропонують не допустити нові будівництва багатоквартирних будинків у мікрорайоні вулиці Щурата до практичного вирішення наступних проблемних питань:

  • Збільшення кількості виїздів з мікрорайону шляхом будівництва нових доріг та розширення існуючих.
  • Будівництво нового дитячого садочку та школи у мікрорайоні.
  • Забезпечити покращення роботи громадського транспорту для потреб мікрорайону, зокрема шляхом будівництва трамвайної лінії до мікрорайону, а також збільшення кількості маршрутів, що сполучатимуть цей мікрорайон з містом.
  • Забезпечити будівництво паркінгів на території мікрорайону для вирішення вже існуючої проблеми паркування автомобілів у мікрорайоні.

19 июня 2019 года состоится общественное слушание по недопущению новых строек на территории микрорайона улицы Щурата в Шевченковском районе до практического улучшения инфраструктуры микрорайона. Об этом сообщает отдел общественного партнерства Львовского городского совета.

Слушание проводится по инициативе жителей (контактное лицо - О. Пыжив) и состоится в актовом зале Львовского медицинского колледжа последипломного образования (г. Львов, ул. Ивана Миколайчука, 9). Регистрация участников: 17.30-18.30. Начало мероприятия в 18.30.

Как отмечается в информационной справке, микрорайон улицы Щурата включает в себя следующие улицы В. Щурата, И. Миколайчука, П. Орлика, Дж. Леннона, Абхазская, Студинского, Розточье, Багалия, Камышовая, Веры, Надежды, Любови и Плуговая.

Уже сейчас на территории микрорайона фактически осуществляется строительство пяти новых многоквартирных домов высокой этажности (от 9 до 16 этажей).

"Инфраструктура микрорайона не готова к такому увеличению количества проживающих в микрорайоне. В частности, наличие фактически только двух выездов из микрорайона с существенными дорожными заторами, полная загруженность ОСШ №97 и существенная недостаточность мест в детском саду №14, недостаточность общественного транспорта для обеспечения нужд выезда из микрорайона, проблема перегруженности автомобилями микрорайона из-за отсутствия достаточных мест для парковки", - отмечается в справке.

В то же время, в городском совете возникают новые инициативы по строительству многих многоквартирных домов на территории микрорайона. Примером этого является проект постановления от 20.12.2018 "Об утверждении ОК "ЖСК "Северная окраина" проекта землеустройства по отводу земельного участка и предоставления земельного участка на ул. В. Щурата", согласно которой предлагается выделить около 2,7 га для строительства многоквартирных домов. Строительство новых домов еще больше обострит проблему недостаточности инфраструктуры микрорайона, считают инициаторы слушаний.

Учитывая приведенное, они предлагают не допустить новые строительства многоквартирных домов в микрорайоне улицы Щурата до решения следующих проблемных вопросов:

  • Увеличение количества выездов из микрорайона путем строительства новых дорог и расширения существующих.
  • Строительство нового детского сада и школы в микрорайоне.
  • Обеспечить улучшение работы общественного транспорта для нужд микрорайона, в частности путем строительства трамвайной линии к микрорайону, а также увеличения количества маршрутов, соединять этот микрорайон с городом.

Обеспечить строительство паркингов на территории микрорайона для решения существующей проблемы парковки автомобилей в микрорайоне.