STATUS QUO

Монумент Славы, комиссия, демонтаж

Монумент Слави у Львові можуть відправити у музей

Мерія замовила "дорожню карту" вартості можливого демонтажу монумента Слави у Львові. Таке рішення було прийняте під час другого засідання робочої групи з розгляду пропозицій і вирішення питання експонування пам’ятника Монумент Слави на вул. Стрийській, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

6 липня відбулося друге засідання членів робочої групи з розгляду пропозицій і вирішення питання експонування пам’ятника Монумент Слави на вул. Стрийській. На ньому були озвучено відповіді на листи, надіслані в Український інститут національної пам’яті та вищі навчальні заклади Львова: Український католицький університет, Академію мистецтв, ЛНУ ім. І. Франка, НУ "Львівська політехніка" щодо пропозицій майбутнього експонування пам’ятки Монумент Слави на вул. Стрийській.

Зокрема, у листі від Українського інституту національної пам’яті зазначено: "Монумент Слави є пам’ятником, присвяченим опору та вигнанню нацистських окупантів з України, а тому не є символікою комуністичного тоталітарного режиму та не підлягає обов’язковому демонтажу. Водночас інформуємо, що подальша доля вказаного монументу може бути вирішена шляхом ухвалення відповідного рішення Львівської міської ради у порядку та у спосіб, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" з урахуванням чинного законодавства про охорону культурної спадщини".

Ректор Львівської національної академії мистецтв Володимир Одрехівський у своєму листі запропонував обговорити подальшу долю Монументу слави за участі кваліфікованих істориків, музейних працівників, архітекторів, митців, представників громадських організацій та відповідних підрозділів державної влади, аби виробити рекомендації щодо "музеєфікації Монументу слави як одного з об’єктів історії радянського тоталітаризму в Україні".

Також членам робочої групи представлено результати проведеної інвентаризації елементів пам’ятки та результати обстеження технічного стану Монументу Слави.

Заслухавши цю інформацію, робоча група прийняла:

  1. З огляду на озвучену інформацію про критичний аварійний стан частини об’єкту пам’ятки Монумент Слави на вул. Стрийській, доручити Галицькій рай адміністрації підготувати проект рішення виконавчого комітету міськради, щоб замовити у НУ "Львівська політехніка" дослідження аварійності цього об’єкту, та провести засідання комісії з надзвичайних ситуацій щодо визначення "дорожньої карти" проведення протиаварійних робіт.
  2. Підготувати "дорожню карту" щодо можливої вартості демонтажу пам’ятки Монумент Слави на вул. Стрийській, з врахуванням юридичної, технічної і фінансової складових.
  3. Підготувати "дорожню карту" із запропонуванням можливих варіантів музеєфікації пам’ятки Монумент Слави на вул. Стрийській.
  4. Запропонувати "дорожню карту" проведення архітектурного конкурсу щодо пропозицій майбутнього використання території, де зараз встановлена пам’ятка Монумент Слави.
  5. Забезпечити максимальну публічність щодо розгляду можливих рішень експонування пам’ятки Монумент Слави на вул. Стрийській.

Мэрия заказала "дорожную карту" стоимости возможного демонтажа монумента Славы во Львове. Такое решение было принято во время второго заседания рабочей группы по рассмотрению предложений и решению вопроса экспонирования памятника Монумент Славы на ул. Стрыйской, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

6 июля состоялось второе заседание членов рабочей группы, решающей судьбу Монумента Славы. На нем были озвучены ответы на письма, отправленные в Украинский институт национальной памяти и высшие учебные заведения Львова: Украинский католический университет, Академию искусств, ЛНУ им. И. Франко, НУ "Львовская политехника" относительно предложений будущего экспонирования Монумента Славы на ул. Стрыйской.

Так, в письме Украинского института национальной памяти указано: "Монумент Славы является памятником, посвященным сопротивлению и изгнанию нацистских оккупантов из Украины, а потому не является символикой коммунистического тоталитарного режима и не подлежит обязательному демонтажу. В то же время информируем, что дальнейшая судьба указанного монумента может быть решена путем принятия соответствующего решения Львовского городского совета в порядке и способом, определенных Законом Украины "О местном самоуправлении в Украине" с учетом действующего законодательства об охране культурного наследия".

Ректор Львовской национальной академии искусств Владимир Одреховский в своем письме предложил обсудить дальнейшую судьбу Монумента славы при участии квалифицированных историков, музейных работников, архитекторов, художников, представителей общественных организаций и соответствующих подразделений государственной власти, чтобы выработать рекомендации по "музеефикации Монумента славы как одного из объектов истории советского тоталитаризма в Украине".

Также членам рабочей группы были представлены результаты проведенной инвентаризации элементов памятника и результаты обследования технического состояния Монумента Славы.

Заслушав эту информацию, рабочая группа приняла:

  1. Учитывая озвученную информацию о критическом аварийном состоянии части объекта достопримечательности Монумент Славы на ул. Стрыйской, поручить Галицкой райадминистрации подготовить проект решения исполнительного комитета горсовета, чтобы заказать в НУ "Львовская политехника" исследование аварийности этого объекта и провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по определению "дорожной карты" противоаварийных работ.
  2. Подготовить "дорожную карту" по возможной стоимости демонтажа памятника Монумент Славы на ул. Стрыйской, с учетом юридической, технической и финансовой составляющих.
  3. Подготовить "дорожную карту" по предложению возможных вариантов музеефикации памятника Монумент Славы на ул. Стрыйской.
  4. Предложить "дорожную карту" проведения архитектурного конкурса на будуще использование территории, где установлен​ Монумент Славы.
  5. Обеспечить максимальную публичность по рассмотрению возможных решений экспонирования Монумента Славы на ул. Стрыйской.
Автор: Тетяна Костенко