STATUS QUO

Будівельна компанія на Львівщині відповідатиме за загибель працівника

ГУ Держпраці виграло апеляцію у справі проти будівельної компанії, де загинув працівник. Про це повідомляє прес-служба ГУ Держпраці у Львівській області. 

Нещасний випадок з працівником будівельного майданчика, який знаходиться у м. Стрий Львівської області, товариства "Золота Середина", що зареєстровано в Хмельницькій області, трапився 15 грудня 2016 року. Після нещасного випадку ГУ Держпраці у Львівській області призначило спеціальне розслідування. Під час розслідування представники будівельної фірми намагалися довести, що відносини між товариством і загиблим були цивільно-правовими. Оскільки, якщо відносини цивільно-правові, то підприємство не несе відповідальності за безпеку праці цього працівника. Відтак членам комісії  було надано цивільно-правовий договір з працівником.

Проте під час перевірки фахівці ГУ Держпраці  встановили, що між працівником і роботодавцем були саме трудові відносини. Зокрема, він був ознайомлений з Інструкцією з охорони праці для підсобного робітника, якою його поінформовано про обов’язки на будівельному майданчику, визначено небезпечні і шкідливі фактори наявні на робочому місці. А також було роз’яснено право на пільги, які передбачені чинним законодавством про працю, однак незважаючи на це,  трудовий договір з працівником не уклали. Враховуючи це, ГУ Держпраці у Львівській області  на товариство наклало штраф в розмірі 96 тис. грн. за фактичний допуск працівника до роботи без укладення трудового договору.

Втім, підприємство оскаржило штраф у Хмельницькому окружному адміністративному суді. ГУ Держпраці у Львівській області подало апеляційну скаргу на зазначене судове рішення, яка обґрунтовувалася тим, що працівником згідно з Законом України "Про охорону праці" є особа, яка працює саме за трудовим договором. Факт ознайомлення працівника із зобов’язаннями в сфері охорони праці свідчить про обов’язок роботодавця укласти саме трудовий договір. При цьому, цивільно-правовий договір жодним чином не спростовує зазначеного порушення законодавства. 

Як результат, постановою Вінницького апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу Управління задоволено та скасовано рішення суду першої інстанції, що було прийнято на користь суб’єкта господарювання. За фактом загибелі працівника на даний час триває кримінальне провадження. Держпраці вкотре наголошує, що відповідно до частини 5 статті 50 Закону України "Про зайнятість населення" роботодавцям забороняється застосовувати працю громадян без належного оформлення трудових відносин, вчиняти дії, спрямовані на приховування трудових відносин.


ГУ Гоструда выиграло апелляцию по делу против строительной компании, где погиб работник. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Гоструда во Львовской области. 

Несчастный случай с работником строительной площадки, который находится в пгт. Стрый Львовской области, общества "Золотая Середина", которое зарегистрировано в Хмельницкой области, произошел 15 декабря 2016 года. После несчастного случая ГУ Гоструда во Львовской области назначило специальное расследование. В ходе расследования представители строительной фирмы пытались доказать, что отношения между обществом и погибшим были гражданско-правовыми. А значит, предприятие не несет ответственности за безопасность труда этого работника. Поэтому членам комиссии было предоставлено гражданско-правовой договор с работником.

Однако во время проверки специалисты ГУ Гоструда установили, что между работником и работодателем были именно трудовые отношения. В частности, он был знаком с Инструкцией по охране труда для подсобного рабочего, которой его проинформировали об обязанностях на строительной площадке, определены опасные и вредные факторы имеющиеся на рабочем месте. А также было разъяснено право на льготы, предусмотренные действующим законодательством о труде, однако несмотря на это, трудовой договор с работником не был заключен. Учитывая это, ГУ Гоструда во Львовской области на общество наложило штраф в размере 96 тыс. грн. за фактический допуск работника к работе без заключения трудового договора.

Предприятие обжаловало штраф в Хмельницком окружном административном суде. ГУ Гоструда во Львовской области подало апелляционную жалобу на указанное судебное решение, которая обосновывалась тем, что работником в соответствии с Законом Украины "Об охране труда" является лицо, работающее именно по трудовому договору. Факт ознакомления работника с обязательствами в сфере охраны труда свидетельствует об обязанности работодателя заключить именно трудовой договор. При этом, гражданско-правовой договор никоим образом не опровергает указанного нарушения законодательства.

Как результат, постановлением Винницкий апелляционный административный суд апелляционную жалобу Управления удовлетворил и отменил решение суда первой инстанции, которое было принято в пользу предприятия. По факту гибели работника в настоящее время продолжается уголовное производство. Гоструда еще раз подчеркивает, что в соответствии с частью 5 статьи 50 Закона Украины "О занятости населения" работодателям запрещается применять труд граждан без надлежащего оформления трудовых отношений, совершать действия, направленные на сокрытие трудовых отношений.

comments powered by Disqus