STATUS QUO

Фахівці виявили у львівських торгівельних центрах низку порушень

Фахівці ГУ Держпраці перевірили ще низку об’єктів, де масово перебувають люди, зокрема "Пасаж Театральний", "Метро Кеш енд Кері Україна" та "Магнус". Про це повідомляє ГУ Держпраці у Львівській області. 

"Пасаж Театральний"

У Приватному акціонерному товаристві "Пасаж Театральний" не  випробувані  засоби  захисту (діелектричні рукавиці, покажчик напруги до  1000В, діелектричні  боти). Допускаються до робіт в електроустановках  відповідальні  за електрогосподарство, які  не  пройшли  навчання  і перевірку  знань  ПБЕЕС. Електротехнічні працівники не  пройшли  періодичний (протягом трудової діяльності) медичний огляд згідно з Положенням про медичний огляд працівників певних категорій.

Працівники, які обслуговують електроустановки, не забезпечені усіма необхідними засобами захисту відповідно до норм комплектування, зокрема відсутні  покажчик напруги до 1000В  та ізолювальні кліщі.

Не затверджені посадова інструкція відповідального за електрогосподарство  та  інструкція з охорони праці електрика. Не призначено наказом працівника, який здійснює  нагляд за утриманням ескалаторів із числа ІТП. Не розроблена і не затверджена інструкція працівника, який здійснює  нагляд за утриманням ескалаторів. Не проводяться інструктажі з питань охорони праці працівникам, які обслуговують ліфти та ескалатори.

Працівник, який повинен здійснювати нагляд за утриманням ескалаторів, не пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Відсутній Журнал вступного інструктажу з питань охорони праці, не проводиться вступний інструктаж з питань охорони праці. Відсутній Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, не проводяться інструктажі з питань охорони праці на робочому місці. Не організовано навчання і перевірка знань з питань охорони праці для працівників підприємства. Для перевірки знань працівників з питань охорони праці не створена комісія (склад комісії затверджується керівником). Не проведені випробування  кабельних ліній 0,4 кВ від ТП-6/0,4 кВ №399 до ввідного пристрою 0,4 кВ. Не оформлений комісією підприємства акт опосвідчення стану безпеки електрообладнання 0,4 кВ.

"Метро Кеш енд Кері Україна"

У торгівельному центрі ТзОВ "Метро Кеш енд Кері Україна" не проведено перевірку ручного електроінструменту та відсутній журнал обліку та перевірки електроінструменту, переносних світильників, перетворювачів та кабелів подовжувачів. Не проведено технічний огляд  шафового газорегуляторного пункту. Не проведено обстеження підземного газопроводу середнього тиску, документи з технічного обстеження  відсутні.

Підприємством не отримано дозвіл на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме - технологічне устатковання та його елементи систем газопостачання природним  газом суб’єктів господарювання, що є порушенням п. 2  Додатку 3  Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Не проводиться у встановлені терміни технічний огляд, регулювання обладнання та перевірка параметрів спрацьовування запобіжно – скидного клапана (ЗСК) і запобіжно – запірного клапана (ЗЗК) ШГРП.

Працівникам  під час роботи з екранними пристроями не проведено навчання і перевірку знань працівників з питань охорони праці та безпечного використання екранних пристроїв до початку роботи з ними. У протоколах з перевірки знань з питань охорони праці не зазначено у стислій формі  перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці та з безпечного виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких працівник пройшов перевірку знань.Не перевіряється періодичним оглядом наявність і стан усіх засобів захисту, із записом результатів огляду в “Журнал обліку і зберігання засобів захисту“. Не проведено опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів. Суб’єктом   господарювання не надіслано повідомлення про результати  ідентифікації  об’єктів підвищеної небезпеки за формою ОПН-1 у двотижневий термін відповідному територіальному органу   Держпраці. На шкалі манометрів водогрійних котлів (реєстр, № ЛЕ-3034, № ЛЕ-3034), стрілка не знаходиться в середній третині шкали яка вiдповiдає робочому тиску.  Не проведено контрольний огляд газового господарства  з оформленням акту. В кришках  підземних колодязів розташованих на віддалі до 50 м від осі підземного газопроводу  відсутні отвори для перевірки на загазованість.

Торговельний центр "Магнус"

У Товаристві з обмеженою відповідальністю "Торговельний центр "Магнус" у приміщенні котельні знаходяться дві приставні драбини (без інв.№) не випробувані. Не забезпечено подачу на реєстрацію декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на виконання   робіт,  що виконуються на висоті понад 1,3 метра. Не отримано дозвіл Держпраці на експлуатацію устатковання напругою понад 1000В (електричне устатковання електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання), а саме РУ-0,4 кВ з двома силовими трансформаторами 6/0,4 кВ 400кВА в ТП №96. Не забезпечено подачу на реєстрацію  декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В. Керівник    підприємства    не   забезпечив утримання,   експлуатацію   і   обслуговування    електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів, а саме: не забезпечив достатню кількість електротехнічних працівників, не забезпечив проведення протиаварійних і профілактичних випробувань  та  вимірювань електроустановок згідно з правилами і нормами (ПТЕ) (не в повній мірі проведено вимірювання). Електроустановки товариства не укомплектовані засобами захисту згідно норм. Допущено до експлуатації електрообладнання орендарів,  яке не відповідає вимогам чинних нормативних документів в Україні (без проведення профілактичних випробувань та вимірювань). Посадовим особам (директор та заступник директора) не проведено  в установлені терміни навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Не проведено в установлені терміни щорічне спеціальне навчання і перевірка знань з охорони праці працівникам зайнятих на роботах підвищеної небезпеки. Відсутня інструкція для особи відповідальної за організацію  експлуатації ліфтів. Відповідальна  особа за справний стан і безпечну експлуатацію котлів не проводить повторні інструктажі операторам котлів. Оператори котлів не пройшли перевірку знань у встановленому порядку( протоколи перевірки знань за 2017-2018р відсутні). Не пред’явлені посвідчення про проходження спеціального навчання операторами котлів. Не випробувані засоби захисту  не вилучені з експлуатації із записом в журнал зберігання засобів захисту. Не переглянуті однолінійні схеми електричних з`єднань з відміткою відповідальної особи за електрогосподарство. Не оформлений комісією підприємства акт опосвідчення стану безпеки електроустановок, копії актів опосвідчення стану безпеки електроустановок не направлені в територіальний орган Держпраці.


Специалисты ГУ Гоструда проверили еще ряд объектов, где массово находятся люди, в частности "Пассаж Театральный", "Метро Кэш энд Керри Украина" и "Магнус". Об этом сообщает ГУ Гоструда во Львовской области. 

"Пассаж Театральный" 

В Частному акционерном обществе "Пассаж Театральный" не испытанные средства защиты (диэлектрические перчатки, указатель напряжения до 1000, диэлектрические боты). Допускаются к работам в электроустановках ответственные за электрохозяйство, не прошедших обучение и проверку знаний ПБЭЭП. Электротехнические работники не прошли периодический (в течение трудовой деятельности) медицинский осмотр в соответствии с Положением о медицинском осмотре работников определенных категорий.

Работники, обслуживающие электроустановки, не обеспечены всеми необходимыми средствами защиты в соответствии с нормами комплектования, в частности отсутствуют указатель напряжения до 1000 и изолирующие клещи.

Не утверждены должностная инструкция ответственного за электрохозяйство и инструкция по охране труда электричество. Не суждено приказом работника, осуществляющего надзор за содержанием эскалаторов из числа ИТР. Не разработана и не утверждена инструкция работника, осуществляющего надзор за содержанием эскалаторов. Не проводятся инструктажи по вопросам охраны труда работникам, обслуживающих лифты и эскалаторы.

Работник, который должен осуществлять надзор за содержанием эскалаторов, не прошел обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда. Отсутствует Журнал вводного инструктажа по вопросам охраны труда, не проводится вводный инструктаж по вопросам охраны труда. Отсутствует Журнал регистрации инструктажей по вопросам охраны труда на рабочем месте, не проводятся инструктажи по вопросам охраны труда на рабочем месте. Не организовано обучение и проверка знаний по вопросам охраны труда для работников предприятия. Для проверки знаний работников по вопросам охраны труда не создана комиссия (состав комиссии утверждается руководителем). Не проведены испытания кабельных линий 0,4 кВ от ТП-6 / 0,4 кВ №399 до вводного устройства 0,4 кВ. Не оформлен комиссией предприятия акт освидетельствования состояния безопасности электрооборудования 0,4 кВ.

"Метро Кэш энд Керри Украина" 

В торговом центре ООО "Метро Кэш энд Керри Украина" не проведена проверка ручного электроинструмента и отсутствует журнал учета и проверки электроинструмента, переносных светильников, преобразователей и кабелей удлинителей. Не проведена технический осмотр шкафных газорегуляторных пункта. Не проведена обследование подземного газопровода среднего давления, документы по техническому обследованию отсутствуют.

Предприятием не получено разрешение на эксплуатацию (применение) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности, а именно - технологическое оборудование и его элементы систем газоснабжения природным газом субъектов хозяйствования, что является нарушением п. 2 Приложения 3 Порядка выдачи разрешений на выполнение работ повышенной опасности и на эксплуатацию (применение) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности. Не проводится в установленные сроки технический осмотр, регулировка оборудования и проверка параметров срабатывания предохранительно - сбросного клапана (ПСК) и предохранительно - запорного клапана (ПЗК) ШГРП.

Работникам при работе с экранными устройствами проведено обучение и проверку знаний работников по вопросам охраны труда и безопасного использования экранных устройств до начала работы с ними. В протоколах по проверке знаний по вопросам охраны труда не указано в краткой форме перечень основных нормативно-правовых актов по охране труда и по безопасному выполнению конкретных видов работ, в объеме которых работник прошел проверку знань.Не проверяется периодическим осмотром наличие и состояние всех средств защиты, с записью результатов осмотра в "Журнал учета и хранения средств защиты". Не проведена освидетельствования состояния безопасности электроустановок потребителей. Предприятием не направлен сообщение о результатах идентификации объектов повышенной опасности по форме ОПН-1 в двухнедельный срок соответствующему территориальному органу Гоструда. На шкале манометров водогрейных котлов (реестр, № ЛЕ-3034, № ЛЕ-3034), стрелка не находится в средней трети шкалы которая отвечает рабочему давлению. Не проведена контрольный осмотр газового хозяйства с оформлением акта. В крышках подземных колодцев расположенных на расстоянии до 50 м от оси подземного газопровода отсутствуют отверстия для проверки на загазованность.

"Торговый центр "Магнус"

В Обществе с ограниченной ответственностью "Торговый центр "Магнус" в помещении котельной находятся две приставные лестницы (без инв) не апробированы. Не обеспечено подачу на регистрацию декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда на выполнение работ, выполняемых на высоте более 1,3 метра. Не получены разрешение Гоструда на эксплуатацию оборудования напряжением свыше 1000В (электрическое оборудование электрических станций и сетей; технологическое электрооборудование), а именно РУ-0,4 кВ с двумя силовыми рансформатор 6 / 0,4 кВ 400кВА в ТП №96. Не обеспечено подачу на регистрацию декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда на работы в действующих электроустановках напряжением свыше 1000 В. Руководитель предприятия не обеспечил содержание, эксплуатацию и обслуживание электроустановок в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, а именно: не обеспечил достаточное количество электротехнических работников, не обеспечил проведение противоаварийных и профилактических испытаний и измерений еле троустановок согласно правилам и нормам (ПТЭ) (не в полной мере проведения измерения). Электроустановки общества не укомплектованы средствами защиты в соответствии с нормами. Допущено к эксплуатации электрооборудования арендаторов, не соответствует требованиям действующих нормативных документов в Украине (без проведения профилактических испытаний и измерений). Должностным лицам (директор и заместитель директора) не проведена в установленные сроки обучения и проверку знаний по вопросам охраны труда. Не проведена в установленные сроки ежегодное специальное обучение и проверка знаний по охране труда работникам занятых на работах повышенной опасности. Отсутствует инструкция для лица ответственного за организацию эксплуатации лифтов. Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов не проводит повторные инструктажи операторам котлов. Операторы котлов не прошли проверку знаний в установленном порядке (протоколы проверки знаний по 2017-2018р отсутствуют). Не предъявлено удостоверение о прохождении специального обучения операторами котлов. Не апробированы средства защиты не изъяты из эксплуатации с записью в журнал хранения средств защиты. Не пересмотрены однолинейные схемы электрических соединений с отметкой ответственного лица за электрохозяйство. Не оформлен комиссией предприятия акт освидетельствования состояния безопасности электроустановок, копии актов освидетельствования состояния безопасности электроустановок не направлено в территориальный орган Гоструда.

comments powered by Disqus