STATUS QUO

Підвали та горища у Львові передадуть у власність ОСББ

У Львові допоміжні приміщення будинків, зокрема підвали, горища та машинні відділення ліфтів, передаватимуть у власність ОСББ. Про це повідомляє інформаційний портал депутатів Львівської міської ради.

У Львові при створенні ОСББ допоміжні приміщення у багатокватирних будинках  безоплатно передаватимуть у спільну власність його мешканців, а не залишатимуть на балансі міста, як то є зараз. Як повідомив керівник фракції "Народний контроль" у Львівській міській раді Валерій Веремчук, це передбачатиме проект ухвали про врегулювання передачі допоміжних приміщень ОСББ, яку вирішили напрацювати під час спеціальної наради у Львівській міській раді, де розглядався його депутатський запит щодо цього питання.

Проектом ухвали планується, що місто передаватиме у власність ОСББ приміщення, які є спільним майном багатоквартирного будинку та входять до переліку "допоміжних". Згідно із Цивільним кодексом України, Законом України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", це приміщення, що забезпечують експлуатацію багатоквартиного будинку та побутове обслуговування його мешканців: колясочні, комори, горища, сміттєкамери, підвали, шахти, машинні відділення ліфтів тощо. У випадку спорів проводитиметься незалежна будівельно-технічна експертиза, за результатами якої визначатиметься тип приміщення (допоміжне чи нежитлове), а відтак і його власник – ОСББ чи місто.

"Вирішення конфлікту між ОСББ та виконавчою владою щодо власності допоміжних приміщень вигідне обом сторонам. Отримуючи допоміжні приміщення, мешканці будинків почуватимуться повноцінними господарями у них, зможуть розпоряджатися своїм майном. Водночас міський бюджет звільниться від потужного навантаження. Адже якщо місто зберігає за собою навіть невелику частку у будинку, то зобов’язане забезпечити його утримання, ремонт ­ - всі витрати по будинку загалом (дах, фасад, внутрішні мережі, тощо). А здебільшого це старі багатоповерхівки, які потребують постійних та великих капіталовкладень. Тож чи вартують ці кілька квадратних метрів комор і підвалів того, щоб бюджет зазнавав великих втрат? В Європі у більшості країн утримання та управління будинками вже давно повністю перейшло до ОСББ. А у Львові цей процес наразі гальмується виконавчою владою", – пояснив Веремчук.

Нагадаємо, під час сесії Львівської міської ради, 22 березня, Валерій Веремчук повторно скерував депутатський запит щодо необхідності привести процедуру списання з балансу багатоквартирних будинків у Львові у відповідність до законодавчої бази України. Адже понад рік він отримував чисельні звернення від голів ОСББ, які скаржилися на передачу допоміжних приміщень будинків на баланс ЛКП "Агенція ресурсів Львівської міської ради".


Во Львове вспомогательные помещения домов, в том числе подвалы, чердаки и машинные отделения лифтов, будут передавать в собственность ОСМД. Об этом сообщает информационный портал депутатов Львовского городского совета.

Во Львове при создании ОСМД вспомогательные помещения в багатокватирних домах безвозмездно будут передавать в общую собственность его жителей, а не оставлять на балансе города, как сейчас. Как сообщил руководитель фракции "Народный контроль" во Львовском городском совете Валерий Веремчук, это будет предусматривать проект постановления об урегулировании передачи вспомогательных помещений ОСМД, которую решили разработать в ходе специального совещания во Львовском городском совете, где рассматривался его депутатский запрос по этому вопросу.

Проектом постановления планируется, что город будет передавать в собственность ОСМД помещения, которые является общим имуществом многоквартирного дома и входят в перечень "вспомогательных". Согласно Гражданскому кодексу Украины, Законом Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме", это помещения, обеспечивающие эксплуатацию багатоквартиного дома и бытовое обслуживание его жителей: колясочные, кладовые, чердаки, мусорокамеры, подвалы, шахты, машинные отделения лифтов и тому подобное. В случае споров будет проводиться независимая строительно-техническая экспертиза, по результатам которой будет определяться тип помещения (вспомогательное или нежилое), а затем и его владелец - ОСМД или город.

"Решение конфликта между ОСМД и исполнительной властью по поводу собственности вспомогательных помещений выгодно обеим сторонам. Получая вспомогательные помещения, жители домов будут чувствовать себя полноценными хозяевами в них, смогут распоряжаться своим имуществом. В то же время городской бюджет освободится от мощной нагрузки. Ведь если город сохраняет за собой даже небольшую долю в доме, то обязано обеспечить его содержание, ремонт - все расходы по дому в целом (крыша, фасад, внутренние сети и т.д.). А в основном это старые многоэтажки, которые требуют постоянных и крупных капиталовложений. Поэтому стоят ли эти несколько квадратных метров складов и подвалов того, чтобы бюджет испытывал большие потери? В Европе в большинстве стран содержания и управления домами уже давно полностью перешло к ОСМД. А во Львове этот процесс пока тормозится исполнительной властью" , - пояснил Веремчук.

Напомним, во время сессии Львовского городского совета, 22 марта, Валерий Веремчук повторно направил депутатский запрос о необходимости привести процедуру списания с баланса многоквартирных домов во Львове в соответствие с законодательной базой Украины. Ведь более года он получал многочисленные обращения от председателей ОСМД, которые жаловались на передачу вспомогательных помещений домов на баланс ЛКП "Агентство ресурсов Львовского городского совета".

comments powered by Disqus