STATUS QUO

Вода у львівських колодязях насичена нітратами - дослідження

Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України провів дослідження питної води із джерел децетралізованого водопостачання. Результати виявилися невтішними.

За 9 місяців цього року ДУ "Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України" лабораторно обстежив 2129 джерел децентралізованого водопостачання, що становить 15,9 % від загальної кількості (індивідуальних криниць, громадських каптажів та колодязів).

Лабораторним обстеженням у 2019 році на вміст нітратів було охоплено:

 • індивідуальних джерел децентралізованого водопостачання 2027 із них не відповідає санітарно- гігієнічним нормативам – 399, що складає – 19,7 %;
 • громадських колодязів – 75, із них не відповідає – 6, що складає – 8 %;
 • громадських каптажів – 30, з них не відповідає вимогам – 3 , що складає – 10 %.

За результатами лабораторних досліджень на вміст нітратів у питній воді з індивідуальних джерел децентралізованого водопостачання в окремих населених пунктах виявлені значні відхилення від санітарних норм ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Що виявили

Так,

 • у Миколаївському районі - в населених пунктах: с. Демня, с. Дроговиж, с. Гранки – Кути, с. Верин, с. Гірське, с. Більче, с. Раделичі, с. Тужанівці, с.Станківці - вміст нітратів перевищує норму від 2,1 до 7,1 разів;
 • у Жовківському районі – в населених пунктах с. Воля – Висоцька, с. Стронятин, с. Добросин, с. Нове Село, с. Бишків, с. В’язова, с. Мацошин, с. Зіболки, с. Артасів, с. Лавриків, с. Городжів, с. Кам’яна Гора, с. Добросин – виявлені відхилення від 2,1 до 5,3 разів;
 • у Золочівському районі - в населених пунктах: с. Куровичі, с. Вехобуж, с. Заставне, с. В. Вільшаниця, - перевищення вмісту нітратів у колодязній воді від 2,1 до 5,9 разів;
 • у Сокальському районі в населених пунктах: с. Пристань, с. Заріка, с. Стремінь, с. Ульвівок - перевищення по нітратах у воді - від 2,4 до 3,6 раза;
 • у Пустомитівському районі – в населених пунктах: с. Кротошино, с. Виннички, с. Лисиничі, с. Годовиця, с. Пікуловичі, с. Підсоснів, с. Миколаїв, с. Чижиків, с. Гамаліївка - перевищення вмісту нітратів від 2,1 до 6,1 разів.

Невідповідність води за вмістом нітратів зареєстровано фактично у всіх районах області.

Перевищення вмісту нітратів у питній воді негативно впливають на здоров’я населення в першу чергу дітей, і можуть спричинити захворювання на мет-гемоглобінемію у дітей до 3 –х років. Крім цього, тривале споживання питної води, забрудненої нітратами, сприяє виникненню шлунково-кишкових захворювань, порушенню в роботі імунної системи, є одним із факторів захворюваності серцево-судинної системи.

Основними причинами забруднення криничної води є:

 • недотримання нормативних відстаней при розташуванні громадських та індивідуальних колодязів від джерел забруднення (автомагістралей, споруд та мереж каналізації, вигрібних ям, складів міндобрив та отрутохімікатів, вбиралень, місць утримання худоби та інших місць забруднення грунту та підземних вод);
 • неналежне облаштування криниць та прилеглої території, або неналежне їх утримання;
 • забруднення грунту та водоносних горизонтів у зв’язку з невирішеними питаннями збирання та вивезення рідких побутових відходів в сільських населених пунктах;
 • невиконання робіт по періодичному очищенню від замулення та дезінфекції криниць, тощо.

Львовский областной лабораторный центр МЗ Украины провел исследование питьевой воды из источников децетрализованого водоснабжения. Результаты оказались неутешительными.

За 9 месяцев этого года ГУ "Львовский областной лабораторный центр МЗ Украины" лабораторно обследовал 2129 источников децентрализованного водоснабжения, составляет 15,9% от общего количества (индивидуальных колодцев, общественных каптажей и колодцев).

Лабораторным обследованием в 2019 году на содержание нитратов было охвачено:

 • индивидуальных источников децентрализованного водоснабжения – 2027, из них не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам - 399, что составляет - 19,7%;
 • общественных колодцев - 75, из них не отвечает - 6, что составляет - 8%;
 • общественных каптажей - 30, из них не соответствует требованиям - 3, что составляет - 10%.

По результатам лабораторных исследований на содержание нитратов в питьевой воде из индивидуальных источников децентрализованного водоснабжения в отдельных населенных пунктах выявлены значительные отклонения от санитарных норм ГСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком".

Что обнаружили

Так,

 • в Николаевском районе - в населенных пунктах: с. Демня, с. Дроговиж, с. Гранки - Углы, с. Верин, с. Горный, с. Бильче, с. Раделичи, с. Тужановцы, с. Станкивцы - содержание нитратов превышает норму от 2,1 до 7,1 раз;
 • в Жолковском районе - в населенных пунктах с. Воля - Высоцкая, с. Стронятин, с. Добросин, с. Новое Село, с. Бышков, с. Вязовая, с. Мацошин, с. Зиболки, с. Артасов, с. Лавриков, с. Городжев, с. Каменная Гора, с. Добросин - выявлены отклонения от 2,1 до 5,3 раз;
 • в Золочевском районе - в населенных пунктах: с. Куровичи, с. Вехобуж, с. Залоговое, с. В. Вильшаница - превышение содержания нитратов в колодезной воде от 2,1 до 5,9 раз;
 • в Сокальском районе в населенных пунктах: с. Пристань, с. Зарика, с. Стреминь, с. Ульвивок - превышение по нитратам в воде - от 2,4 до 3,6 раза;
 • в Пустомытовском районе - в населенных пунктах: с. Кротошина, с. Виннички, с. Лисиничи, с. Годовица, с. Пикуловичи, с. Подсоснов, с. Николаев, с. Чижиков, с. Гамалеевка - превышение содержания нитратов от 2,1 до 6,1 раз.

Несоответствие воды по содержанию нитратов зарегистрировано практически во всех районах области.

Превышение содержания нитратов в воде отрицательно влияют на здоровье населения в первую очередь детей, и могут привести к заболеванию мет-гемоглобинемии у детей до 3-х лет. Кроме этого, длительное потребление питьевой воды, загрязненной нитратами, способствует возникновению желудочно-кишечных заболеваний, нарушению в работе иммунной системы, является одним из факторов заболеваемости сердечно-сосудистой системы.

Основными причинами загрязнения колодезной воды являются:

 • несоблюдение нормативных расстояний при расположении общественных и индивидуальных колодцев от источников загрязнения (автомагистралей, сооружений и сетей канализации, выгребных ям, складов минеральных удобрений и ядохимикатов, туалетов, мест содержания скота и других мест загрязнения почвы и подземных вод);
 • ненадлежащее обустройство колодцев и прилегающей территории или ненадлежащее их содержание;
 • загрязнение почвы и водоносных горизонтов в связи с нерешенными вопросами сбора и вывоза жидких бытовых отходов в сельских населенных пунктах;
 • невыполнение работ по периодическому очищению от заиления и дезинфекции колодцев и тому подобное.
 •