STATUS QUO

Екологи назвали підприємства Львівщини, які найбільше забруднюють довкілля

Департамент екології та природних ресурсів проінформував про вплив на довкілля підприємств, які є найбільшими забруднювачами навколишнього природного середовища у Львівській області.

До суб’єктів господарювання, що входять до "Переліку 100 об'єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля в Україні" у Львівській  області належать: Добротвірська ТЕС, державне підприємство "Львіввугілля", ПАТ "Львівська вугільна компанія", Львівське міське комунальне підприємство "Львівводоканал".

Згідно з отриманою за результатами діяльності у ІІ кварталі 2018 року інформацією від підприємств-забруднювачів загалом констатується збільшення екологічного тиску на довкілля (порівняно з відповідним періодом 2017 р.) на ДП "Львіввугілля", ПАТ "Львівська вугільна компанія". Зменшення негативного впливу спостерігається на  Добротвірській ТЕС та ЛМКП "Львівводоканал".

Впливи підприємств на довкілля у ІІ кварталі 2018 року:

  • ДП "Львіввугілля": обсяги викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин протягом ІІ кв. 2018 року збільшилися на 3,81 %  (на 0,32 тис. тонн) порівняно з відповідним періодом у 2017 році.  Зменшилися  викиди двоокису вуглецю (на 21,8%).
  • Добротвірська ТЕС: обсяги викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин у ІІ кв. 2018 року зменшилися на 11,02 % (на 1,16 тис. тонн) порівняно з аналогічним періодом минулого року. Викиди діоксиду вуглецю зменшилися на 18,45% ( на 113,76 тис. тонн).
  • ПАТ "Львівська вугільна компанія": протягом IІ кв. 2018 року обсяги накопичення відходів  збільшилися на 23,9 % (на 25,4 тис. тонн) у порівнянні з ІI кв. 2017 р.
  • ЛМКП "Львівводоканал": у IІ кв. 2018 р. обсяги скидів у р. Полтва зворотних вод після каналізаційно–очисних споруд  м. Львова по 1-й технологічній лінії збільшилися на 0,56% (на 0,05 млн.м3), по 2-й технологічній лінії зменшилися та 0,08% (на 0,018 млн.м3) у порівнянні з відповідним періодом 2017 р.

Департамент экологии и природных ресурсов проинформировал о влиянии на окружающую среду предприятий, которые являются наибольшими загрязнителями окружающей природной среды во Львовской области.

К субъектам хозяйствования, входящим в "Перечень 100 объектов, которые являются наибольшими загрязнителями окружающей среды в Украине" во Львовской области относятся: Добротворская ТЭС, государственное предприятие "Львовуголь", ОАО "Львовская угольная компания", Львовское городское коммунальное предприятие "Львовводоканал".

Согласно полученной по результатам деятельности во втором квартале 2018 года информации от предприятий-загрязнителей в целом констатируется увеличение экологического давления на окружающую среду (по сравнению с соответствующим периодом 2017) на ГП "Львовуголь", ОАО "Львовская угольная компания". Уменьшение негативного воздействия наблюдается на Добротворской ТЭС и ЛГКП "Львовводоканал".

Влияние предприятий на окружающую среду во втором квартале 2018 года:

  • ГП "Львовуголь": объемы выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ в течение II кв. 2018 года увеличились на 3,81% (на 0,32 тыс. тонн) по сравнению с соответствующим периодом в 2017 году. Уменьшились выбросы двуокиси углерода (на 21,8%).
  • Добротворская ТЭС: объемы выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ во II кв. 2018-го уменьшились на 11,02% (на 1,16 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выбросы диоксида углерода уменьшились на 18,45% (на 113,76 тыс. тонн).
  • ОАО "Львовская угольная компания": в течение I кв. 2018 года объемы накопления отходов увеличились на 23,9% (на 25,4 тыс. тонн) по сравнению с II кв. 2017-го.
  • ЛГКП "Львовводоканал": во II кв. 2018-го объемы сбросов в р. Полтва сточных вод после канализационно-очистных сооружений г. Львова по 1-й технологической линии увеличились на 0,56% (на 0,05 млн.м3), по 2-й технологической линии уменьшились и 0,08% (на 0,018 млн м3) по сравнению с соответствующим периодом 2017-го.