STATUS QUO

Львів назвали одним з найдемократичніших міст України

Експерти Українського незалежного центру політичних досліджень в рамках проекту USAID "Громадяни в дії" провели дослідження "Індекс демократичності міст" за 2018 рік. В оприлюдненому звіті Львів у п’ятірці найдемократичніших міст України. Серед лідерів — Чернівці, Київ, Хмельницький, Львів та Краматорськ. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Як розповів експерт Українського незалежного центру політичних досліджень Максим Лациба, експерти досліджували 12 документів, що встановлюють процедури прозорості, підзвітності та відкритості щодо участі громадян в ухваленні рішень.

"Зокрема, це — Статут територіальної громади, регламент міської ради, положення про постійні комісії, громадські слухання, е-петиції та інші. У кожному з цих інструментів встановлені критерії відповідності кращим стандартам місцевого самоврядування, зокрема, було визначено 105 критеріїв і проаналізовувались саме проекти рішень. Відповідно, визначені оцінки цих документів, які працюють в місті Львові. Із 12-ти рішень, у Львові відсутній один інструмент — громадська експертиза діяльності виконавчих органів влади. Хоча варто сказати, що закон не вимагає введення такого інструменту, але вже вісім обласних центрів запровадили таку процедуру, і вона успішно діє. Загалом Львівська міська рада зробила величезний крок вперед щодо розвитку інструментів демократії. Із 12-ти інструментів — 9 було змінено, покращено. До прикладу, ухвалений новий Статут, нова редакція місцевої ініціативи, громадських слухань, запроваджена детальна процедура звітів депутатів, міського голови, покращена робота депутатських комісій, запровадили бюджет участі та уже модернізували його, місцеві ініціативи, дещо покращені загальні збори громадян".

Максим Лациба

Згідно із дослідженням, Львів за останні роки "підріс" на 14 пунктів.


Эксперты Украинского независимого центра политических исследований в рамках проекта USAID "Граждане в действии" провели исследование "Индекс демократичности городов" за 2018 год. В обнародованном отчете Львов в пятерке самых демократических городов Украины. Среди лидеров - Черновцы, Киев, Хмельницкий, Львов и Краматорск. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Как рассказал эксперт Украинского независимого центра политических исследований Максим Лациба, эксперты исследовали 12 документов, устанавливающих процедуры прозрачности, подотчетности и открытости относительно участия граждан в принятии решений.

"В частности, это - Устав территориальной общины, регламент городского совета, положение о постоянных комиссиях, общественные слушания, е-петиции и др. В каждом из этих инструментов установлены критерии соответствия лучшим стандартам местного самоуправления, в частности, было определено 105 критериев и проанализовувались именно проекты решений. Соответственно, определенные оценки этих документов, работающих в городе Львове. Из 12-ти решений, во Львове отсутствует один инструмент - общественная экспертиза деятельности исполнительных органов власти. Хотя стоит сказать, что закон не требует введения такого инструмента, но уже восемь областных центров ввели такую ​​процедуру, и она успешно действует. В общем Львовский городской совет сделал огромный шаг вперед по развитию инструментов демократии. Из 12-ти инструментов - 9 были изменены, улучшены. К примеру, принят новый Устав, новая редакция местной инициативы, общественных слушаний, введена подробная процедура отчетов депутатов, городского головы, улучшена работа депутатских комиссий, ввели бюджет участия и уже модернизировали его, местные инициативы, ещо улучшенные общее собрание граждан".

Максим Лацыба

Согласно исследованию, Львов последние годы "подрос" на 14 пунктов.

comments powered by Disqus