STATUS QUO

Що зміниться у системі охорони здоров'я у 2019 році

Які зміни очікують на систему охорони здоров’я у 2019 році – розповіли у профільному міністерстві.

У 2019 році комунальні заклади первинної ланки вже не отримують медичної субвенції з держбюджету. Єдине джерело фінансування комунальних медзакладів "первинки" на наступний рік — договір з Нацслужбою здоров’я. 

З другої половини січня 2019 року Нацслужба здоров’я оголосить про прийом заяв, який буде тривати протягом року. Подати документи на укладання договорів можна буде в індивідуальному порядку.

До змін на первинній ланці активно долучаються і приватники. 20% закладів, які подали заяви на укладення договору зі Службою, - приватні клініки та лікарі-ФОП. У 2019 році понад 200 приватників по всій країні надаватимуть послуги первинної допомоги коштом Національної служби здоров’я України.

Програма "Безкоштовна діагностика"

З 1 липня 2019 року запрацює програма "Безкоштовна діагностика", яка запустить новий принцип фінансування на рівні спеціалізованої амбулаторної допомоги. За направленням сімейного лікаря, терапевта та педіатра пацієнт зможете отримати пакет діагностичних та лікувальних послуг, які оплатить Національна служба здоров'я за принципом "гроші за пацієнтом". 

У програму увійде 50+ послуг: аналізи, 4 види біопсії, 5 видів рентгенів, 6 видів УЗД, мамографія, ехо серця, дослідження новоутворень, 6 ендоскопічних операцій одного дня та інше. До списку послуг увійшли не лише діагностичні процедури, а й лікування - нескладні та неінвазивні операції.

З детальним переліком медичних послуг у програмі "Безкоштовна діагностика" можна ознайомитися у проекті Постанови Кабінету Міністрів України.

Щоб долучитися до програми спеціалізовані заклади й громади мають підготуватися:

  • Реорганізуватися в комунальні некомерційні підприємства.
  • Комп'ютеризувати кабінети сімейних лікарів, терапевтів, педіатрів і спеціалістів та підключитися до системи eHealth.
  • Укласти договір з НСЗУ - прийом заяв у квітні 2019 року.

Електронні інструменти для лікарів та пацієнтів

У 2019 році в електронний формат почнуть переходити медичні картки, рецепти, направлення та лікарняні. Цей процес почнеться вже з січня 2019 року з запровадження електронних карток на первинній ланці. Сімейні лікарі, терапевти і педіатри, які працюють у закладах первинної медичної допомоги та підключені до електронної системи охорони здоров’я, почнуть вносити інформацію про візити пацієнтів в електронній системі.

На першому етапі пацієнти не зможуть особисто зайти в свою електронну медичну картку. Але за необхідності лікар зможе роздрукувати набір даних, наприклад, запис про візит. Планується, що згодом через кабінет пацієнта можна буде мати доступ до своїх даних в електронній системі охорони здоров’я. Впродовж року будуть впроваджені електронні направлення до спеціалістів, рецепти на “Доступні ліки”, лікарняні листи.

З середини року електронні інструменти з’єднають первинну та спеціалізовану ланку в межах програми “Безкоштовна діагностика”. Оплата за ці послуги буде пов’язана з електронною звітністю. Тому критично важливою є комп’ютеризація закладів спеціалізованої амбулаторної допомоги.

Гарантований пакет медичних послуг

У 2019 році МОЗ України презентує перший в історії України гарантований пакет медичних послуг, який прийде на заміну псевдо-безкоштовній медицині.

Гарантований пакет - це чіткий набір послуг первинної, спеціалізованої амбулаторної, стаціонарної допомоги, а також екстрена, паліативна та реабілітаційна допомога - базовий набір життєво необхідних послуг, які затверджуватиме восени 2019 Верховна Рада.


Какие изменения ожидают систему здравоохранения в 2019 году - рассказали в профильном министерстве. 

В 2019 году коммунальные учреждения первичного звена уже не получают медицинской субвенции из госбюджета. Единственный источник финансирования коммунальных медучреждений "первички" на следующий год - договор с Нацслужбы здоровья.

Со второй половины января 2019-го Нацслужба здоровья объявит о приеме заявлений, который будет продолжаться в течение года. Подать документы на заключение договоров можно будет в индивидуальном порядке.

К изменениям на первичном звене активно приобщаются и частники. 20% заведений, которые подали заявления на заключение договора со Службой, - частные клиники и врачи-ФОТ. В 2019 году более 200 частников по всей стране будут предоставлять услуги первичной помощи за счет Национальной службы здоровья Украины.

Программа "Бесплатная диагностика"

С 1 июля 2019-го заработает программа "Бесплатная диагностика", которая запустит новый принцип финансирования на уровне специализированной амбулаторной помощи. По направлению семейного врача, терапевта и педиатра пациент сможет получить пакет диагностических и лечебных услуг, который оплатит Национальная служба здоровья по принципу "деньги за пациентом".

В программу войдет 50+ услуг: анализы, 4 вида биопсии, 5 видов рентген, 6 видов УЗИ, маммография, эхо сердца, исследования новообразований, 6 эндоскопических операций одного дня и прочее. В список услуг вошли не только диагностические процедуры, но и лечение - несложные и неинвазивные операции.

С подробным перечнем медицинских услуг в программе "Бесплатная диагностика" можно ознакомиться в проекте Постановления Кабинета Министров Украины.

Чтобы присоединиться к программе специализированных учреждений и общества должны подготовиться:

  • Реорганизоваться в коммунальные некоммерческие предприятия.
  • Компьютеризировать кабинеты семейных врачей, терапевтов, педиатров и специалистов и подключиться к системе eHealth.
  • Заключить договор с НСЗУ - прием заявлений в апреле 2019 года.

Электронные инструменты для врачей и пациентов

В 2019 году в электронный формат начнут переходить медицинские карты, рецепты, направления и больничные. Этот процесс начнется уже с января 2019-го по внедрению электронных карт на первичном звене. Семейные врачи, терапевты и педиатры, которые работают в учреждениях первичной медицинской помощи и подключены к электронной системе здравоохранения, начнут вносить информацию о визитах пациентов в электронную систему.

На первом этапе пациенты не смогут лично зайти в свою электронную медицинскую карту. Но при необходимости врач сможет распечатать набор данных, например, запись о визите. Планируется, что впоследствии через кабинет пациента можно будет иметь доступ к своим данным в электронной системе здравоохранения. В течение года будут внедрены электронные направления к специалистам, рецепты на "Доступные лекарства", больничные листы.

С середины года электронные инструменты соединят первичное и специализированное звено в рамках программы "Бесплатная диагностика". Оплата за эти услуги будет связана с электронной отчетностью. Поэтому критически важна компьютеризация учреждений специализированной амбулаторной помощи.

Гарантированный пакет медицинских услуг

В 2019 году Минздрав Украины представляет первый в истории Украины гарантированный пакет медицинских услуг, который придет на смену старой медицины.

Гарантированный пакет - это четкий набор услуг первичной, специализированной амбулаторной, стационарной помощи, а также экстренная, паллиативная и реабилитационная помощь - базовый набор жизненно необходимых услуг, который будет утверждать осенью 2019-го Верховная Рада.

comments powered by Disqus