STATUS QUO

Суд відібрав у Димінського будинок на Яворівському полігоні

Західний апеляційний господарський суд визнав недійсними договори з користування мисливськими угіддями та водними об’єктами Яворівського військового полігону. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Західного регіону.         

15 та 20 травня 2019 року постановами Західного апеляційного господарського суду задоволено апеляційні скарги Яворівської квартирно-експлуатаційної частини району, рішення господарського суду Львівської області від 18 вересня та 7 листопада 2018 року, яким в задоволенні позовів відмовлено, скасовано та прийнято нові рішення про часткове та повне задоволення позовних вимог.

Зокрема, визнано недійсними договори, укладені вказаною квартирно-експлуатаційною установою з мисливсько-рибальським господарством "Старичі" щодо використання водних об’єктів та мисливських угідь Міжнародного центру безпеки та миротворчості, більш відомого як Яворівський військовий полігон.

Указані позови подані до суду Яворівською квартирно-експлуатаційною частиною району, а заступник військового Львівського гарнізону вступив у розгляд судом першої інстанції цих справи на стороні позивача.

Слід зазначити, що рішенням суду апеляційної інстанції від 15 травня 2019 року позов щодо визнання недійсним договору про організацію рибогосподарської діяльності та усунення перешкод в користуванні водними об’єктами задоволено частково. Зазначений договір визнано недійсним, а в задоволенні вимоги про зобов’язання відповідача усунути перешкоди в користуванні водними об’єктами відмовлено, оскільки позивачем не доведено, що відповідач будь-яким чином створює перешкоди у користуванні водоймами. Також частково задоволено позов щодо користування зазначеним господарством мисливськими угіддями.

Таким чином, указаними рішеннями суду захищено інтереси держави з питань використання земель оборони, у тому числі щодо використання розташованих на цих землях водойм.


Западный апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договоры по пользованию охотничьими угодьями и водными объектами Яворовского военного полигона. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона. 

15 и 20 мая 2019 постановлениями Западного апелляционного хозяйственного суда удовлетворены апелляционные жалобы Яворовской квартирно-эксплуатационной части района, решение хозяйственного суда Львовской области от 18 сентября и 7 ноября 2018, которым в удовлетворении исков отказано, отменено и приняты новые решения о частичном и полном удовлетворения исковых требований.

В частности, признаны недействительными договоры, заключенные указанной квартирно-эксплуатационной организацией по охотничье-рыболовным хозяйством "Старычи" относительно использования водных объектов и охотничьих угодий Международного центра безопасности и миротворчества, более известного как Яворовский военный полигон.

Указанные иски поданы в суд Яворовской квартирно-эксплуатационной частью района, а заместитель военного Львовского гарнизона вступил в рассмотрение судом первой инстанции этого дела на стороне истца.

Следует отметить, что решением суда апелляционной инстанции от 15 мая 2019 иск о признании недействительным договора об организации рыбохозяйственной деятельности и устранении препятствий в пользовании водными объектами удовлетворен частично. Указанный договор признан недействительным, а в удовлетворении требования об обязательствах ответчика устранить препятствия в пользовании водными объектами отказано, поскольку истцом не доказано, что ответчик каким-либо образом создает препятствия в пользовании водоемами. Также частично удовлетворен иск о пользовании указанным хозяйством охотничьими угодьями.

Таким образом, указанными решениями суда защищены интересы государства по вопросам использования земель обороны, в том числе по использованию расположенных на этих землях водоемов.