STATUS QUO

Добровільні внески у школі: як діяти – ГУ юстиції

Якщо у школах вимагають добровільні внески, слід звернутися до місцевої влади або прокуратури. На цьому наполягає начальник Головного територіального управління юстиції у Львівській області Тарас Грень, інформує "Над Бугом". 

Начальник Головного територіального управління юстиції у Львівській області Тарас Грень доводить до відома громадян, батьків школярів, що усі українські школи повинні публікувати свою фінансову звітність на власних інтернет-ресурсах або на ресурсах місцевих відділів і департаментів освіти.

Тобто вся фінансова інформація та документи мають бути у відкритому доступі, аби кожен з батьків міг ознайомитися з ними та вирішити, чи варто добровільно здавати гроші на фонд школи чи інші потреби.

Якщо документів з якоїсь причини ви не знайшли, то слід спершу звернутися з цим питанням до адміністрації школи, а далі - в управління освіти.

"Фінансування навчальних закладів здійснюється за рахунок бюджетних коштів, отже, якщо у школі бракує грошей на фарбу чи прибиральницю - це не має турбувати ні учня, ні його батьків. Щороку навчальний заклад формує бюджетний запит, відправляє в управління освіти і, відповідно до їхніх потреб, надаються кошти".

Тарас Грень

Іншими джерелами фінансування можуть бути спонсорські кошти батьків, але які роблять це з доброї волі, а не тому що так вирішив батьківський комітет. Скажімо, якщо хтось побачив оголошення у школі чи на сайті навчального закладу про те, що потрібні кошти на певні потреби, і вирішив перерахувати пожертву. І лише так!

"Якщо у школі під примусом вимагають так звані добровільні внески, батькам слід звернутися до місцевої влади, а якщо це не подіє – до прокуратури міста з відповідною заявою, де слід вказати усі обставини справи"

Тарас Грень.

За його словами, звинувачувати у шкільній корупції одну сторону як мінімум несправедливо: якщо збирання грошей на "ремонт і штори" – зазвичай ініціатива адміністрації школи, то подарунки і конверти "з вдячністю" вчителям на всі свята у році – звичка та ініціатива самих батьків.


Если в школах требуют добровольные взносы, следует обратиться к местным властям или прокуратуры. На этом настаивает начальник Главного территориального управления юстиции во Львовской области Тарас Грень, информирует "Над Бугом". 

Начальник Главного территориального управления юстиции во Львовской области Тарас Грень доводит до сведения граждан, родителей школьников, что все украинские школы должны публиковать свою финансовую отчетность на своих интернет-ресурсах или на ресурсах местных отделов и департаментов образования.

То есть вся финансовая информация и документы должны быть в открытом доступе, чтобы каждый родитель мог ознакомиться с ними и решить, стоит ли добровольно сдавать деньги на фонд школы или другие нужды.

Если документов по какой причине вы не нашли, то следует сначала обратиться с этим вопросом в администрацию школы, а дальше - в управление образования.

"Финансирование учебных заведений осуществляется за счет бюджетных средств, следовательно, если в школе не хватает денег на краску или уборщицу - это не должно беспокоить ни ученика, ни его родителей. Ежегодно учебное заведение формирует бюджетный запрос, отправляет в управление образования и в соответствии с их потребностями предоставляются средства".

Тарас Грень

Другими источниками финансирования могут быть спонсорские средства родителей, но которые делают это по доброй воле, а не потому что так решил родительский комитет. Скажем, если кто-то увидел объявление в школе или на сайте учебного заведения о том, что нужны средства на определенные нужды, и решил перечислить пожертвование. И только так!

"Если в школе по принуждению требуют так называемые добровольные взносы, родителям следует обратиться к местным властям, а если это не подействует - в прокуратуру города с соответствующим заявлением, где следует указать все обстоятельства дела"

Тарас Грень.

По его словам, обвинять в школьной коррупции одну сторону как минимум несправедливо: если сбор денег на "ремонт и шторы" - обычно инициатива администрации школы, то подарки и конверты "с благодарностью" учителям на все праздники в году - привычка и инициатива самих родителей.