STATUS QUO

торговля, страны ЕС, экспорт, импорт

Львівщина стала більше торгувати зі странами ЄС

Львівщина збільшила торгівлю зі странами ЄС – наразі три чверті обсягу експорту регіону складає торгівля зі странами Європейського Союзу. Про це повідомляє Головне управління статистики у Львівській області.

Експорт товарів у країни Європейського Союзу у січні-травні 2017 року становив 447,2 млн дол., або 74,0% від загального експорту області, та збільшився порівняно з січнем–травнем 2016 року на 19,0%. Серед експортованих товарів переважали електротехнічне обладнання та їх частини (26,0%); меблі (11,6%); деревина і вироби з неї (9,4%); жири та олії (6,9%); зернові культури (6,5%); цукор і кондитерські вироби з цукру (6,0%). Зростання експорту зумовлене збільшенням поставок цукру і кондитерських виробів з цукру у 19,7 раза; жирів та олій – на 65,5%; меблів – на 34,3%; зернових культур – на 28,7%; електротехнічного обладнання – на 22,4%. Найбільші обсяги експортованої продукції припали на Польщу (25,8%), Німеччину (12,2%), Чехію (6,8%) та Данію (6,3%).

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 580,4 млн дол. (72,7% від загального обсягу імпорту області) та збільшився порівняно з січнем–травнем 2016-го на 32,7%. Основу імпорту товарів становили: електротехнічне обладнання та їх частини (14,1%); механічне обладнання (9,3%); пластмаси та полімерні матеріали (6,9%). Упродовж січня–травня 2017 року порівняно з січнем–травнем 2016-го імпорт готових текстильних виробів (крім одягу) збільшився у 2,6 раза; засобів наземного транспорту – на 79,2%; палив мінеральних; нафти і продуктів її перегонки – на 79,1%; механічного обладнання та їх частин – на 48,1%; електротехнічного обладнання – на 31,0%. Водночас суттєво зменшився імпорт жирів та олій (на 69,1%); органічних хімічних сполук (на 39,3%). Найбільші обсяги імпорту припали на Польщу (28,1%) та Німеччину (18,5%).

 

Евросоюз

Ця публікація була підготовлена в рамках проекту "Просування реформ в регіони" за сприяння Європейського Союзу (http://ec.europa.eu/europeaid). Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ІА "Status Quo" і жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу.


Львовщина увеличила торговлю со странами ЕС – три четверти объема экспорта региона составляет торговля с странами Европейского Союза. Об этом сообщает Главное управление статистики в Львовской области.

Экспорт товаров в страны Европейского Союза в январе-мае 2017 года составил 447,2 млндолл., или 74,0% от общего экспорта области, и увеличился по сравнению с январем-маем 2016-го на 19,0%. Среди экспортируемых товаров преобладали электротехническое оборудование и их части (26,0%); мебель (11,6%); древесина и изделия из нее (9,4%); жиры и масла (6,9%); зерновые культуры (6,5%); сахар и кондитерские изделия из сахара (6,0%). Рост экспорта обусловлен увеличением поставок сахара и кондитерских изделий из сахара в 19,7 раза; жиров и масел - на 65,5%; мебели - на 34,3%; зерновых культур - на 28,7%; электротехнического оборудования - на 22,4%. Больше всего експорта пошло в Польшу (25,8%), Германию (12,2%), Чехию (6,8%) и Данию (6,3%).

Импорт товаров из стран Европейского Союза составил 580,4 млн долл. (72,7% от общего объема импорта области) и увеличился по сравнению с январем-маем 2016-го на 32,7%. Основу импорта товаров составили: электротехническое оборудование и их части (14,1%); механическое оборудование (9,3%); пластмассы и полимерные материалы (6,9%). В течение января-мая 2017-го по сравнению с январем-маем 2016-го импорт текстильных изделий (кроме одежды) увеличился в 2,6 раза; средств наземного транспорта - на 79,2%; минеральных топлив, нефти и продуктов ее перегонки - на 79,1%; механического оборудования и их частей - на 48,1%; электротехнического оборудования - на 31,0%. В то же время существенно уменьшился импорт жиров и масел (на 69,1%); органических химических соединений (на 39,3%). Наибольшие объемы импорта пришлись на Польшу (28,1%) и Германию (18,5%).

 

Евросоюз

Эта публикация была подготовлена в рамках проекта "Продвижение реформ в регионы" при содействии Европейского Союза. (http://ec.europa.eu/europeaid). Содержание этой публикации является исключительной ответственностью ИА "Status Quo" и никоим образом не отражает точку зрения Европейского Союза.

Автор: Тетяна Костенко