STATUS QUO

У Львові реконструюють Замарстинівській парк

Львівська міська рада підписала з Президентами львівських Ротарі Клубів меморандум про співпрацю, що передбачає реконструкцію парку Замарстинівський. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

21 травня в приміщені готелю "Швейцарський" (вул. Князя Романа, 20) в рамках святкування 90-ї річниці започаткування Ротарі в Україні відбулося підписання меморандуму Президентів львівських Ротарі Клубів із Львівською міською радою. Співпраця міста та Ротарі Клубів передбачає, зокрема, фінансування з боку ротарійців реконструкції парку "Замарстинівського". А вже наступного тижня до Львова вперше завітає Президент-Елект Ротарі Інтернешнл Марк Деніел Малоуні.

В підписаному меморандумі зазначено, що:

  • сторони відзначають збіг своїх інтересів у справі забезпечення культурних потреб, гідних умов проживання, високого рівня охорони здоров’я та якісного навчання мешканців Львова — зокрема малозабезпечених верств населення, представників неповних сімей, неповносправних осіб та осіб з вадами розвитку чи особливими фізичними потребами, в першу чергу дітей та старших людей.
  • Львівська міська рада та її структурні підрозділи мають можливість нагромаджувати об’єктивну інформацію про найбільш важливі питання громадського життя, насущні проблеми, що турбують громадян міста, чутливі точки та болючі аспекти функціонування громади, турботи, що викликають занепокоєння мешканців.
  • Ротарійці Львова, після відродження Ротарійського руху у Львові у 1992 році, ведуть помітну роботу в напрямку забезпечення високого рівня початкової та фахової освіти, медичного обслуговування, культурного життя та навчальних обмінів, покращення інфраструктури та рекреаційних можливостей міста, залучаючи не лише свої особисті ресурси, але й волонтерську діяльність, матеріальну допомогу, накопичений досвід та значну фінансову підтримку Ротарі Інтернешнл.
  • Сторони погоджуються, що координація дій, узгодження проектів з метою оптимізації їх результатів, взаємні консультації та інші види співпраці корисно позначаться не лише на підвищенні рівню добробуту Львівської міської громади, але й на зміцненні міжнародних зв’язків нашого міста, подальшому покращенню іміджу Львова, сприятимуть гуртуванню містян та підвищенню взаєморозумінню між ними.

Довідка SQ. Всесвітня позаурядова благодійна волонтерська організація Ротарі Інтернешнл нині представлена у всіх демократичних країнах та відкрита для усіх, незалежно від національної чи расової приналежності, віросповідання та політичних поглядів. У світі налічується більш, як 34 000 Ротарі Клубів, що об’єднують понад 1,3 млн членів. Головним гаслом Ротарі є "Служіння понад власне Я" (англ. Service above self). У Львові діють сім Ротарі Клубів. Кожен четвертий ротарієць України є мешканцем Львова.


Львовский городской совет подписал с президентами львовских Ротари клубов меморандум о сотрудничестве, который предусматривает реконструкцию парка Замарстиновской. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

21 мая в помещении гостиницы "Швейцарский" (ул. Князя Романа, 20) в рамках празднования 90-й годовщины начала Ротари в Украине состоялось подписание меморандума президентов львовских Ротари клубов с Львовским городским советом. Сотрудничество города и Ротари Клубов предусматривает, в частности, финансирование со стороны ротарианцев реконструкции парка "Замарстиновской". А уже на следующей неделе во Львов впервые посетит Президент-Элект Ротари Интернешнл Марк Дэниэл Малоуни.

В подписанном меморандуме указано, что:

  • стороны отмечают совпадение своих интересов в деле обеспечения культурных потребностей, достойных условий проживания, высокого уровня здравоохранения и качественного обучения жителей Львова - в частности малообеспеченных слоев населения, представителей неполных семей, инвалидов и лиц с недостатками развития или особыми физическими потребностями, в первую очередь детей и пожилых людей.
  • Львовский городской совет и его структурные подразделения имеют возможность накапливать объективную информацию о наиболее важных вопросах общественной жизни, насущные проблемы, которые волнуют граждан города, чувствительные точки и болезненные аспекты функционирования общества, заботы, вызывающих беспокойство жителей.
  • Ротарийцы Львова, после возрождения ротарийского движения во Львове в 1992 году, ведут заметную работу в направлении обеспечения высокого уровня начального и профессионального образования, медицинского обслуживания, культурной жизни и учебных обменов, улучшения инфраструктуры и рекреационных возможностей города, привлекая не только свои личные ресурсы, но и волонтерскую деятельность, материальную помощь, накопленный опыт и значительную финансовую поддержку Ротари Интернешнл.
  • Стороны соглашаются, что координация действий, согласование проектов с целью оптимизации их результатов, взаимные консультации и другие виды сотрудничества полезно скажутся не только на повышении уровня благосостояния Львовской городской общины, но и на укреплении международных связей города, дальнейшему улучшению имиджа Львова, способствовать единению горожан и повышению взаимопонимания между ними.

Справка SQ. Всемирная неправительственная благотворительная волонтерская организация Ротари Интернешнл ныне представлена ​​во всех демократических странах и открыта для всех, независимо от национальной или расовой принадлежности, вероисповедания и политических взглядов. В мире насчитывается более чем 34 000 Ротари Клубов, объединяющих более 1300000 членов. Главным лозунгом Ротари является "Служение больше, ччем собственное Я" (англ. Service above self). Во Львове действуют семь Ротари Клубов. Каждый четвертый ротарианец Украины является жителем Львова.