STATUS QUO

З забудовником магазину "Океан" розірвали договір

Мерія скасувала містобудівні умови щодо будівництва на території колишнього магазину "Океан", забудовника планують наказати за руйнування мозаїки, а митці міркують, як відновити відому пам'ятку міста. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Сьогодні в мерії провели позапланове засідання виконавчого комітету щодо ситуації, яка склалась на будівельному майданчику колишнього магазину "Океан" на вул. В. Великого.

Як зазначив міський голова Львова Андрій Садовий, для громади міста Львова мозаїка Володимира Патика, яка була на будівлі магазину, мала велике значення, а забудовник публічно на засіданні виконавчого комітету зобов’язувався її зберегти.

Як наголосив під час доповіді начальник управління архітектури та урбаністики Юліан Чаплінський, у затверджених виконавчим комітетом містобудівних умовах і обмеженнях йшлось про реконструкцію будівлі зі збереженням мозаїки.

"15 лютого 2019 року були затверджені містобудівні умови та обмеження, які стосувались реконструкції із забудовою вверх. Власники декларували те, що проект на те орієнтований, щоб зберегти мозаїку і дах. Земля в оренді для обслуговування торгових приміщень, а не будівництва, тому допускається реконструкція. Девелопер до вчора слова дотримував, стіна стояла, мешканці знали, що ці стіни мають бути збережені. Вчора зранку ми отримали інформацію, що там щось сталось. На мою думку, споруди там вже не існує, реконструювати нема що, відкрита перевірка ДАБК. Наочно виглядає, що реконструювати нема що, — доповів під час засідання виконкому Юліан Чаплінський. - Реконструкція передбачає повне або часткове збереження несучих конструкцій. Ці залишки фундаменту — це не несучі стіни, ніякої споруди зараз там не існує".

В ході засідання було заслухано і представників забудовника.

"В проекті було зазначено про переміщення мозаїки на реконструйовану стіну об'єкту. Мозаїка стояла до вчора. Ми вивчали, як це перенести. В проекті є зазначено, що мозаїка, її орнамент має бути перенесений на стіну. Перед початком реконструкції взяли проект з архівів. Коли ми почали реконструкцію, ми почали підсилення фундаментів. Ми не хотіли чіпати поверхів, а лише зробити реконструкцію, але фундаменти були слабкі. Будівельник прийняв рішення і почав розбирати стіну, яка падала на його робітників", — сказав проектант, приватний архітектор.

"Це є акт вандалізму, цинічне нищення нашої культури. Відновити це не можливо, бо є знищений матеріал, бетон, мозаїка, цегла. Архітектор бреше, забудовник бреше. Треба змусити їх це відновити. Тут 102 м кв мозаїки, це 22,5 тонни. Треба відновити по 3D-моделях, фахівці є, але має бути воля міста і забудовника", — вважає Остап Патик, син автора мозаїки Володимира Патика.

"Це не орнамент, а мистецький твір. Була умова зберегти цей мистецький твір. Це одна з найбільш значимих пам'яток, ми нею гордилися", — додав Роман Яців, проректор Львівської національної академії мистецтв, мистецтвознавець.

"Ми виходимо на правову позицію, коли у забудовника заберемо все. Але питання — хто і як буде компенсовувати втрату міста. Це прецедент, українське законодавство захищає забудовника, а не громаду і тих, хто страждає. Єдиний випадок, коли ми змогли покарати забудовника, — знесення будинку на вул. Личаківський. Сьогодні скасовуємо містобудівні умови і обмеження, Інспекція працює щодо штрафу і зупинення дозволів на роботи, проводимо круглий стіл, скеровуємо на сесію документи по землі, і потім ще раз зберемось на виконком. А забудовник понесе покарання, яке буде вартувати мільйони доларів, в рамках чинного законодавства. Такі речі пробачати не можна. Перший пункт рішення — що те, що відбулось — це акт вандалізму", — підсумував Андрій Садовий, міський голова Львова.

Рішення виконавчого комітету було підтримано одноголосно.

Відтак, сьогодні виконавчий комітет прийняв рішення скасувати рішення виконавчого комітету від 15.02.2019 № 138 "Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію ТзОВ "Компанія Ріел-Естейт Груп" будівлі магазину "Океан" на вул. Володимира Великого, 26-А". Юридичному департаменту та управлінню земельних ресурсів департаменту містобудування доручено вжити заходів щодо розірвання з товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія Ріел-Естейт Груп" договору оренди земельної ділянки площею 0,1817 га.


Мэрия отменила градостроительные условия по строительству на территории бывшего магазина "Океан", застройщика планируют наказать за разрушение мозаики, а художники размышляют, как восстановить известную достопримечательность города. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Сегодня в мэрии провели внеплановое заседание исполнительного комитета о ситуации, которая сложилась на строительной площадке бывшего магазина "Океан" на ул. В. Великого.

Как отметил городской голова Львова Андрей Садовый, для громады города Львова мозаика Владимира Патыка, которая была на здании магазина, имела большое значение, а застройщик публично на заседании исполнительного комитета обязывался ее сохранить.

Как отметил во время доклада начальник управления архитектуры и урбанистики Юлиан Чаплинский, в утвержденных исполнительным комитетом градостроительных условиях и ограничениях говорилось о реконструкции здания с сохранением мозаики.

"15 февраля 2019 года были утверждены градостроительные условия и ограничения, касающиеся реконструкции с застройкой вверх. Владельцы декларировали, что проект на то ориентирован, чтобы сохранить мозаику и крышу. Земля в аренде для обслуживания торговых помещений, а не строительства, поэтому допускается реконструкция. Девелопер до вчерашнего слова соблюдал, стена стояла, жители знали, что эти стены должны быть сохранены. Вчера утром мы получили информацию, что там что-то произошло. По моему мнению, сооружения там уже не существует, реконструировать нечего, открыта проверка ГАСК. Наглядно выглядит, что реконструировать нечего, - доложил на заседании исполкома Юлиан Чаплинский. - Реконструкция предусматривает полное или частичное сохранение несущих конструкций. Эти остатки фундамента - это не несущие стены, никакого сооружения сейчас там не существует".

В ходе заседания были заслушаны и представители застройщика.

"Мозаика стояла до вчера. Мы изучали, как это перенести. В проекте указано, что мозаика, ее орнамент должен быть перенесен на стену. Перед началом реконструкции подняли проект из архивов. Когда мы начали реконструкцию, мы начали усиление фундаментов. Мы не хотели трогать этажи, а только сделать реконструкцию, но фундаменты были слабы. Строитель принял решение и начал разбирать стену, которая падала на его рабочих", - сказал проектант, частный архитектор.

"Это акт вандализма, циничное уничтожение нашей культуры. Восстановить это невозможно, потому что уничтожен материал, бетон, мозаика, кирпич. Архитектор врет, застройщик врет. Надо заставить их это восстановить. Здесь 102 кв мозаики, это 22,5 тонны . Надо восстановить по 3D-моделям, специалисты есть, но должно быть воля города и застройщика", - считает Остап Патык, сын автора мозаики Владимира Патыка.

"Это не орнамент, а художественное произведение. Была условие сохранить это художественное произведение. Это один из наиболее значимых памятников, мы им гордились", - добавил Роман Яцив, проректор Львовской национальной академии искусств, искусствовед.

"Мы выходим на правовую позицию, когда у застройщика заберем все. Но вопрос - кто и как будет компенсировать потерю города. Это прецедент, украинское законодательство защищает застройщика, а не общество и тех, кто страдает. Единственный случай, когда мы смогли наказать застройщика, - снос дома на ул. Лычаковской. Сегодня отменяем градостроительные условия и ограничения, Инспекция работает по штрафу и остановке разрешений на работы, проводим круглый стол, направляем на сессию документы по земле, и потом еще раз соберемся на исполком. А застройщик понесет наказание, которое будет стоить миллионы долларов, в рамках действующего законодательства. Такие вещи прощать нельзя. Первый пункт решения - что то, что произошло - это акт вандализма", - подытожил мэр Львова.

Решение исполнительного комитета было поддержано единогласно.

Следовательно, сегодня исполнительный комитет принял решение отменить решение исполнительного комитета от 15.02.2019 № 138 "Об утверждении градостроительных условий и ограничений для проектирования объекта строительства на реконструкцию ООО "Компания Риэл-Эстейт Групп "здания магазина "Океан" на ул. Владимира Великого 26-А". Юридическому департаменту и управлению земельных ресурсов департамента градостроительства поручено принять меры по расторжению с обществом с ограниченной ответственностью "Компания Риэл-Эстейт Групп" договора аренды земельного участка площадью 0,1817 га.