STATUS QUO

"Мегабанк" уклав угоду з американською корпорацією OPIC

15 липня в м Київ на базі Центрального регіонального відділення "Мегабанку" пройшла зустріч представників АТ "Мегабанк" і Корпорації приватних зарубіжних інвестицій (OPIC), агентства при Уряді США.

АТ "Мегабанк" в особі Голови Правління Олексія Яценка та заступника Голови Правління Олександра Шипілова уклали з Американською корпорацією OPIC угоду про субординований кредит на суму 4,3 мільйона доларів США. Термін угоди – 5,5 років. З боку OPIC у підписанні угоди брали участь Ральф Матеус, Директор-розпорядник, Управління консорціумів і загального менеджменту; Джеймс У. Моррісон, Спеціальний помічник у справах, пов'язаних з Конгресом і міжурядовим справам і Регіна Селія Шорт, Заступник директора, Управління консорціумів і загального менеджменту.

Угода була укладена в рамках виконання плану докапіталізації, розробленого за підсумками проходження банком стрес-тестів Національного банку України. Після відповідного рішення НБУ кошти субординованого кредиту будуть включені в капітал банку.

Довідка. Корпорація приватних закордонних інвестицій (OPIC) – це агентство уряду США, яке допомагає американським підприємствам інвестувати в ринки, що розвиваються. Заснована в 1971 році, OPIC надає підприємствам інструменти для управління ризиками, пов'язаними з прямими інвестиціями в зарубіжні країни, сприяє економічному розвитку країн з ринками, що розвиваються, а також просуває пріоритети зовнішньої політики і національної безпеки США. OPIC допомагає американським підприємствам у можливості закріпитися на нових ринках, каталізує отримання нового прибутку і сприяє створенню нових робочих місць і зростанню можливостей як всередині країни, так і за кордоном. OPIC виконує свою місію, надаючи підприємствам фінансування, страхування від політичних ризиків, правову підтримку і співпрацюючи з керівниками фондів прямих інвестицій. Послуги OPIC доступні для нових і підприємств, що розширяються, які планують інвестувати в більш ніж 160 країнах світу. Оскільки OPIC стягує ринкові збори за свою продукцію, вона працює на основі самоокупності без будь-яких чистих витрат для платників податків. Всі проекти OPIC повинні відповідати кращій міжнародній практиці і не можуть привести до втрати роботи в Сполучених Штатах.

"МЕГАБАНК" працює в Україні вже 29 років. Банк обслуговує понад 600 тисяч клієнтів в 167 відділеннях. Серед акціонерів банку – великі іноземні фінансові організації, такі як Європейський банк реконструкції та розвитку, Німецький державний банк KfW, Міжнародна фінансова корпорація IFC.

159a3111094b68fc14eb6e9ced204a76.jpg


15 июля в г. Киев на базе Центрального регионального отделения "Мегабанка" прошла встреча представителей АО "Мегабанк" и Корпорации частных зарубежных инвестиций (OPIC), агентства при Правительстве США.

АО "Мегабанк" в лице Председателя Правления Алексея Яценко и заместителя Председателя Правления Александра Шипилова заключили с Американской корпорацией OPIC соглашение о субординированном кредите на сумму 4,3 миллиона долларов США. Срок соглашения – 5,5 лет. Со стороны OPIC в подписании соглашения принимали участие Ральф Матеус, Директор-распорядитель, Управление консорциумов и общего менеджмента; Джеймс У. Моррисон, Специальный помощник по делам, связанным с Конгрессом и межправительственным делам и Регина Селия Шорт, Заместитель директора, Управление консорциумов и общего менеджмента.

Соглашение было заключено в рамках выполнения плана докапитализации, разработанного по итогам прохождения банком стресс-тестов Национального банка Украины. После соответствующего решения НБУ средства субординированного кредита будут включены в капитал банка.

Справка. Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC) – это самофинансирующееся агентство правительства США, которое помогает американским предприятиям инвестировать в развивающиеся рынки. Основанная в 1971 году, OPIC предоставляет предприятиям инструменты для управления рисками, связанными с прямыми инвестициями в зарубежные страны, способствует экономическому развитию стран с развивающимися рынками, а также продвигает приоритеты внешней политики и национальной безопасности США. OPIC помогает американским предприятиям в возможности закрепиться на новых рынках, катализирует получение новой прибыли и способствует созданию новых рабочих мест и росту возможностей как внутри страны, так и за рубежом. OPIC выполняет свою миссию, предоставляя предприятиям финансирование, страхование от политических рисков, правовую поддержку и сотрудничая с управляющими фондов прямых инвестиций. Услуги OPIC доступны для новых и расширяющихся предприятий, планирующих инвестировать в более чем 160 странах мира. Поскольку OPIC взымает рыночные сборы за свою продукцию, она работает на основе самоокупаемости без каких-либо чистых затрат для налогоплательщиков. Все проекты OPIC должны соответствовать лучшей международной практике и не могут привести к потере работы в Соединенных Штатах.

"Мегабанк" работает в Украине уже 29 лет. Банк обслуживает более 600 тысяч клиентов в 167 отделениях. Среди акционеров банка – крупные иностранные финансовые организации, такие как Европейский банк реконструкции и развития, Немецкий государственный банк KfW, Международная финансовая корпорация IFC.