STATUS QUO

Львівське НАБУ скерувало до суду майже 30 справ

Львівське територіальне управління НАБУ у 2018 році скерувало до суду 28 справ. Про це під час звіту повідомив директор ЛТУ НАБУ Тарас Лопушанський. 

За даними директора ЛТУ НАБУ, за звітний період про підозру повідомлено 44 особам, стосовно дій 61 особи розслідування завершено, до суду скеровано 28 справ. Поряд із цим, із 28 проваджень, скерованих до суду за минулі півроку, лише у восьми випадках суд розпочав розгляд по суті. Інші справи й досі перебувають на стадії підготовчого засідання. Тому керівник теруправління висловив сподівання, що після створення Вищого антикорупційного суду, наступні звіти НАБУ будуть містити більше інформації про кількість вироків, на які так очікує суспільство.

Також Тарас Лопушанський зазначив, що пріоритетом у роботі детективів Національного бюро у ІІ півріччі 2018 року стало розслідування корупції на великих державних підприємствах та викриття незаконної діяльності суддів. Більшість корупційних схем на державних підприємствах, а також при реалізації національних проектів передбачає участь компаній, зареєстрованих за кордоном. Зазвичай вони виконують роль посередників, які залишають у себе більшу частку доходів державних компаній. У подальшому організатори схем легалізують ці кошти та витрачають їх на власні потреби, в тому числі для фінансування політичних проектів. Під час досудового розслідування детективи Національного бюро відслідковують весь ланцюг руху коштів, вкрадених у держави, збирають докази причетності до вчинення злочину посадовців, а подекуди встановлюють місце переховування останніх за кордоном. Станом на кінець 2018 року від слідства переховуються 46 осіб, половина з них — ймовірно за кордоном.

Для встановлення всіх обставин вчинення злочинів до компетентних органів інших держав скеровуються запити про міжнародну правову допомогу. Топ-5 країн за кількістю запитів від НАБУ: Латвія, Кіпр, Велика Британія, Німеччина та Швейцарія.

За словами Тараса Лопушанського, завдяки позовній роботі НАБУ домоглося визнання недійсними 94 угод, укладених на державних підприємствах, на загальну суму понад 4,77 млрд грн. При цьому саме корупції на держпідприємствах стосуються більшість розслідуваних детективами схем. У полі зору набу понад 30 держпідприємств. Загальний розмір збитків, яких вони зазнали, за попередніми оцінками, перевищує 18 мільярдів гривень. Загалом у 2018 році під час розслідувань було добровільно повернуто 200 млн грн, а щонайменше 9 млрд грн можуть бути повернуті державі після винесення вироків суду у справах НАБУ і САП — повідомив очільник регіонального управління Національного бюро.

Що стосується роботи НАБУ в межах юрисдикції Львівського територіального управління, то у звітному періоді найбільш резонансними завершеними справами стала так звана справа "Львівського бронетанкового заводу". Зокрема 1 липня 2018 року прокурори САП скерували обвинувальний акт стосовно посадових осіб ЗСУ та державного підприємства "Львівський бронетанковий завод" до Солом’янського райсуду м. Києва. "Справа Львівського бронетанкового заводу" — умовна назва кримінального провадження за фактом розтрати коштів Збройних Сил України під час закупівлі для потреб ЗСУ двигунів на державному підприємстві "Львівський бронетанковий завод". У результаті цієї корупційної схеми державі завдано збитків у розмірі 14,15 млн грн.

Також у звітному періоді Детективи Національного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння понад 300 млн куб. м природного газу НАК "Нафтогаз України". 10 вересня 2018 року стороні захисту відкрито матеріали справи для ознайомлення. За даними слідства, підприємства-власники Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ (Львівська обл.) впродовж 2013-2015 років уклали низку угод про закупівлю в НАК "Нафтогаз України» природного газу для виробництва теплової енергії населенню. З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів, НАК постачав ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових.


Львовское территориальное управление НАБУ в 2018 году направило в суд 28 дел. Об этом во время отчета сообщил директор ЛТУ НАБУ Тарас Лопушанский. 

По данным директора ЛТУ НАБУ, за отчетный период о подозрении сообщено 44 лицам, в отношении действий 61 человека расследование завершено, в суд направлено 28 дел. Наряду с этим, из 28 производств, направленных в суд за прошедшие полгода, только в восьми случаях суд начал рассмотрение по существу. Другие дела до сих пор находятся на стадии подготовительного заседания. Поэтому руководитель теруправления выразил надежду, что после создания Высшего антикоррупционного суда, следующие отчеты НАБУ будут содержать больше информации о количестве приговоров, которые так ждет общество.

Также Тарас Лопушанский отметил, что приоритетом в работе детективов Национального бюро во II полугодии 2018 года стало расследование коррупции в крупных государственных предприятиях и разоблачения незаконной деятельности судей. Большинство коррупционных схем на государственных предприятиях, а также при реализации национальных проектов предполагает участие компаний, зарегистрированных за рубежом. Обычно они выполняют роль посредников, которые оставляют за собой большую долю доходов государственных компаний. В дальнейшем организаторы схем легализуют эти средства и тратят их на собственные нужды, в том числе для финансирования политических проектов. Во время досудебного расследования детективы Национального бюро отслеживают всю цепочку движения средств, украденных у государства, собирают доказательства причастности к совершению преступления должностных лиц, а иногда устанавливают местонахождение последних за рубежом. По состоянию на конец 2018-го от следствия скрываются 46 человек, половина из них - вероятно за рубежом.

Для установления всех обстоятельств совершения преступлений в компетентные органы других государств направляются запросы о международной правовой помощи. Топ-5 стран по количеству запросов от НАБУ: Латвия, Кипр, Великобритания, Германия и Швейцария.

По словам Тараса Лопушанского, благодаря исковой работе НАБУ добилось признания недействительными 94 сделок, заключенных на государственных предприятиях, на общую сумму более 4,77 млрд грн. При этом коррупции на госпредприятиях касаются большинство расследованных детективами схем. В поле зрения НАБУ более 30 госпредприятий. Общий размер убытков, понесенных, по предварительным оценкам, превышает 18 млрд гривен. Всего в 2018 году во время расследований было добровольно возвращено 200 млн грн, а минимум 9 млрд грн могут быть возвращены государству после вынесения приговоров суда по делам НАБУ и САП - сообщил глава регионального управления Национального бюро.

Что касается работы НАБУ в пределах юрисдикции Львовского территориального управления, то в отчетном периоде наиболее резонансными завершенными делами стало так называемое дело "Львовского бронетанкового завода". В частности 1 июля 2018 прокуроры САП направили обвинительный акт в отношении должностных лиц ВСУ и государственного предприятия "Львовский бронетанковый завод" в Соломенский райсуд г. Киев. "Дело Львовского бронетанкового завода" - условное название уголовного производства по факту растраты средств Вооруженных Сил Украины при закупке для нужд ВСУ двигателей на государственном предприятии "Львовский бронетанковый завод". В результате этой коррупционной схемы государству нанесен ущерб в размере 14,15 млн грн.

Также в отчетном периоде Детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту завладения более 300 млн куб. м природного газа НАК "Нафтогаз Украины". 10 сентября 2018 года стороне защиты открыты материалы дела для ознакомления. По данным следствия, предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольский ТЭЦ (Львовская обл.) в течение 2013-2015 годов заключили ряд соглашений о закупке в НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для производства тепловой энергии населению. С целью удешевления тепла для этой категории потребителей, НАК поставлял ТЭЦ газ по ценам, существенно ниже рыночных.