STATUS QUO

На Голосківському кладовищі побудують крематорій

На Голосківському кладовищі планують побудувати комунальний крематорій – під нього до території цвинтаря приєднають додаткові території. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

У Львівській міській раді створено робочу групу для вивчення питання будівництва крематорію. Як розповідає Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства, голова робочої групи, на території Львова є лише три діючих кладовища. Однак землі під поховання може вистачити лише на кілька років. Тому мерія активно працює у двох напрямках — доєднання земель до діючих кладовищ і будівництво крематорію.

Нагадаємо, згідно з статтею № 26, закону України "Про поховання і похоронну справу", у нашій державі передбачено три види поховань, і одним з них є кремація померлого. Сьогодні у трьох містах України — Київ, Харків, Одеса збудовані і працюють крематорії. Зокрема, в Києві та Харкові 65% померлих кремують.

"Чому питання будівництва крематорію зараз стоїть так гостро? На території міста Львова є 12 цвинтарів. З них лише три діючих — це Голосківське і Сихівське кладовище та кладовище в мікрорайоні Рясне. На Янівському і Личаківському цвинтарі можна лише підхоронювати померлих до рідних. Тому діючих цвинтарів є дуже мало. Також ліміт земельних ділянок цих цвинтарів вичерпується. Їх вистачить орієнтовно на 2−3 роки. Тому для дослідження питання можливості будівництва крематорію у Львові на рівні міської рада було створено робочу групу. Відповідно зараз ми працюємо по двох напрямках: це доєднання земельних ділянок до діючих цвинтарів і будівництво крематорію", — розповідає Ірина Маруняк.

Перше засідання робочої групи відбулося 11 липня. На першому засіданні обговорили алгоритм дій щодо будівництва крематорію. Зокрема, питання виділення землі під будівництво. Зараз департамент житлового господарства працює над виділенням земельної ділянки площею 2,2 га. Для цього маємо рішення виконавчого комітету від 11.05 2018 року про внесення змін до детального плану розширення території Голосківського цвинтаря. Виділені кошти в сумі 150 тис. грн. для виготовлення відповідної документації. Далі планується прийняття двох ухвал — про проект землеустрою та про виготовлення технічної документації щодо доєднання земельної ділянки до Голосківського цвинтаря.

Наступним етапом роботи є вивчення досвіду будівництва і роботи крематоріїв у інших містах. Щодо України, то крематорії працюють у трьох містах — Київ, Харків, Одеса. У Києві і Харкові сьогодні 65% померлих кремують. В Києві крематорії побудований ще у 1970 році. Найновіший крематорій є в Одесі.

Зазначається, що крематорій має бути комунальний. Однак не виключено, що на конкурсних засадах будуть залучати інвесторів. В комплексі з крематорієм має бути зал прощання і капличка.

За її словами, духовенство міста не має заперечень, щоб у Львові працював крематорій, єдина умова — щоб "прах був наданий землі".

b8649cacef4fc652889d71beb31182e0.md.jpg 05970058bd294effcec976b8c219ae99.md.jpg b4b765b61b5868aaf268dc60c8467b91.md.jpg 8dfe0685edf77a4244acb979dfcad232.md.jpg 28da3a2daa32833df9fe4fd747283b11.md.jpg 4a02d66326cb02fca1b30a281a5426ca.md.jpg


На Голосковском кладбище планируют построить коммунальный крематорий - под него к территории кладбища присоединят дополнительные территории. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Во Львовском городском совете создана рабочая группа для изучения вопроса строительства крематория. Как рассказывает Ирина Маруняк, заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, председатель рабочей группы, на территории Львова есть лишь три действующих кладбища. Однако земли под захоронение может хватить лишь на несколько лет. Поэтому мэрия активно работает в двух направлениях – присоединение земель к действующему кладбищу и строительство крематория.

Напомним, согласно статье № 26 закона Украины "О погребении и похоронном деле", в нашем государстве предусмотрено три вида захоронений, и одним из них является кремация умершего. Сегодня в трех городах Украины - Киев, Харьков, Одесса построены и работают крематории. В частности, в Киеве и Харькове 65% умерших кремируют.

"Почему вопрос строительства крематория сейчас стоит так остро. На территории города Львова есть 12 кладбищ. Из них только три действующих - это Голосковское и Сыховское кладбище и кладбище в микрорайоне Рясне. На Яновском и Лычаковском кладбище можно только подхоранивать умерших к родным. Поэтому действующих кладбищ очень мало. Также лимит земельных участков этих кладбищ исчерпывается. Их хватит ориентировочно на 2-3 года. Поэтому для исследования вопроса возможности строительства крематория во Львове на уровне городского совета была создана рабочая группа. Соответственно, сейчас мы работаем по двум направлениям: это присоединение земельных участков действующих кладбищ и строительство крематория", - рассказывает Ирина Маруняк.

Первое заседание рабочей группы состоялось 11 июля. На первом заседании обсудили алгоритм действий по строительству крематория. В частности, вопрос выделения земли под строительство. Сейчас департамент жилищного хозяйства работает над выделением земельного участка площадью 2,2 га. Для этого есть решение исполнительного комитета от 11.05 2018 о внесении изменений в детальный план расширения территории Голосковского кладбища. Выделенные средства в сумме 150 тыс. грн. для изготовления соответствующей документации. Далее планируется принятие двух решений - о проекте землеустройства и об изготовлении технической документации по присоединения земельного участка к Голосковскому кладбищу.

Следующим этапом работы станет изучение опыта строительства и работы крематориев в других городах. Что касается Украины, то крематории работают в трех городах - Киев, Харьков, Одесса. В Киеве и Харькове сегодня 65% умерших кремируют. В Киеве крематории построен еще в 1970 году. Самый новый крематорий в Одессе.

Отмечается, что крематорий должен быть коммунальный. Однако не исключено, что на конкурсной основе будут привлекать инвесторов. В комплексе с крематорием должен быть зал прощания и часовня.

По ее словам, духовенство города не имеет возражений, чтобы во Львове работал крематорий, единственное условие - чтобы "прах был предоставлен земле".