STATUS QUO

рейтинг, вузы, университет

Львівський виш – у четвірці найкращих в Україні у рейтингі Scopus

Львівський національний університет ім. Франка посів четверте місце серед вишів України за рейтингом Scopus. Результати цього рейтингу вищих навчальних закладів базуються на цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його співробітниками.

Видавничою службою “УРАН”, на замовлення Освіта.ua, здійснено наукометричний моніторинг вищих навчальних закладів України за показниками бази даних SciVerse Scopus, яка постійно індексує понад 20 тисяч наукових журналів та сотні книжкових серій.

Станом на квітень 2017 року до бази даних Scopus включено 136 вищих навчальних закладів України. У рейтинговій таблиці вони ранжовані за індексом Гірша — показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості їх цитувань.

Згідно з даними рейтингу, найвищий індекс Гірша серед університетів України мають Київський національний університет ім. Шевченка — 79, Харківський національний університет ім. Каразіна — 60 та Чернівецький національний університет ім. Федьковича — 51.

Четверту сходинку посів Львівський національний університет ім. Франка — 50, що за рахунок більшої кількості публікацій та цитувань посунув на п’яте місце Одеський національний університет ім. Мечникова 50.

Замикає першу десятку Національний університет "Львівська політехніка", що має 33 пункта за індексом Гірша.

До речі, за рейтингом Scopus ЛНМУ імені Данила Галицького – другий серед медичних вишів України і третій - серед вишів Львова.


Львовский национальный университет им. Франко занял четвертое место среди вузов Украины в рейтинге Scopus. Результаты этого рейтинга высших учебных заведений базируются на цитируемости научных статей, публикуемых учебным заведением или его сотрудниками.

Издательской службой "УРАН", по заказу Освита.ua, выполнен наукометрический мониторинг высших учебных заведений Украины по показателям базы данных SciVerse Scopus, которая постоянно индексирует более 20000 научных журналов и сотни книжных серий.

По состоянию на апрель 2017 года, в базу данных Scopus включено 136 высших учебных заведений Украины. В рейтинговой таблице они ранжированы по индексу Гирша - показателю, основанному на количестве научных публикаций и количестве их цитирований.

Согласно данным рейтинга, самый высокий индекс Гирша среди университетов Украины имеют Киевский национальный университет им. Шевченко - 79, Харьковский национальный университет им. Каразина - 60 и Черновицкий национальный университет им. Федьковича - 51.

Четвертую строчку занял Львовский национальный университет им. Франко - 50, за счет большего количества публикаций и цитирований отодвинув на пятое место Одесский национальный университет им. Мечникова 50 .

Замыкает первую десятку Национальный университет "Львовская политехника" - 33 пункта по индексу Гирша.

Кстати, по рейтингу Scopus ЛНМУ имени Даниила Галицкого - второй среди медицинских вузов Украины и третий - среди вузов Львова.

Автор: Тетяна Костенко