STATUS QUO

На Львівщині зростає статевий шлях передачі ВІЛ/СНІД

У 2018 році в області продовжується тенденція до щорічного зростання статевого шляху передачі, в основному, гетеросексуального. Про епідемічну ситуація з ВІЛ-інфекції/СНІДу у Львівській області повідомили в Департаменті охорони здоров'я ЛОДА.

Як зазначають в прес-службі Департаменту охорони здоров'я ЛОДА, рівень поширеності ВІЛ-інфекції у Львівській області у 2018 році, як і в попередні роки,  набагато нижчий ніж середній в країні – 152,4 випадки на 100 тис. населення. А показник захворюваності на ВІЛ-інфекцію в області у 2018 році складав 20,6 випадки на 100 тис. населення.

За 2018 рік вперше в житті діагноз ВІЛ-інфекція був встановлений 518 особам, в тому числі в IV стадії ВІЛ-інфекції (стадії синдрому набутого імунодефіциту – СНІДу)  – 299 особам.

Темп приросту захворювання на ВІЛ-інфекцію у 2018 році (за останніх 3 роки – 2015-2017 рр.) зріс на +10,8%, ще більше зріс темп приросту захворювання на СНІД – на +46,9%.

"Це ще раз свідчить про необхідність 100% охоплення високоактивною антиретровірусною терапією (АРТ) пацієнтів, які її вже потребують, оскільки АРТ позитивно впливає не лише на стан здоров’я пацієнтів, але є також потужним профілактичним заходом", - підкреслюють у Департаменті.

З 450 випадків ВІЛ-інфекції серед дорослого населення в 2018 році – у 297 осіб стадія СНІДу. Найбільш поширеною СНІД-індикаторною інфекцією у хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД залишається ВІЛ-асоційований туберкульоз. Його частка в структурі СНІД-індикаторних хвороб складає у 2018 році: з 299 випадків СНІДу – у 187 осіб.

Наявна чітка тенденція до зменшення частки людей, які вживають ін’єкційні наркотики серед взятих на облік хворих у стадії СНІДу: з 35,7% в 2017 році до 28,0% у 2018-му. В цілому, серед вперше зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції у 2018 році продовжується тенденція до щорічного зростання статевого шляху передачі, в основному, гетеросексуального, – 324 випадки. Знижується поширення ВІЛ-інфекції серед людей, які вживають ін’єкційні наркотики. Так,  питома вага парентерального шляху передачі ВІЛ (внаслідок введення наркотичних речовин ін’єкційним шляхом) у 2018 році складає 24,3%.

Слід зазначити, що третина випадків складають жінки. Так, питома вага жінок серед загального числа ВІЛ-позитивних у віці 15 років і старших складає 27,1% у 2018 році.

Зростання частки статевого шляху передачі та майже 30% питомої ваги жінок серед загального числа ВІЛ-позитивних призводить до народження дітей від ВІЛ-позитивних матерів.  Під медичне спостереження у 2018 році взято таких 68 дітей або 13,13% серед усіх вперше зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції. За 12 місяців 2018 року у 66 ВІЛ-позитивних вагітних жінки відбулися пологи. Діагноз ВІЛ-інфекція у 2018 році підтверджений 3 дітям.

В Львівському обласному центрі громадського здоров’я станом на 02.01.2018 року  на офіційному обліку в педіатра знаходиться 246 дітей, з них 64 дитини з підтвердженим ВІЛ-статусом (у 18 дітей стадія СНІДу). У інших (182 дітей) – діагноз ВІЛ-інфекції в стадії підтвердження.

За увесь час епідемії (1987 – 2018 рр.) показники поширеності ВІЛ-інфекції у містах Червонограді, Бориславі, Львові, Стрию та Дрогобичі суттєво перевищують значення відповідного показника в цілому по області (151,3).

Довідка SQ. Станом на 02.01.2019 року в області знаходиться на обліку 3827 ВІЛ-інфікованих особи (в т.ч. 246 дітей), з них в стадії СНІДу перебуває під наглядом 1345 осіб (в т.ч. 18 дітей). Необхідно відмітити, що ВІЛ-інфекція вражає найбільш працездатні та репродуктивні вікові групи населення (25-49 років), на яку припадає 83,3% нових випадків у віці 15 років і старші.  Для значної кількості мешканців області, інфікованих ВІЛ, їхній статус залишається невідомим (лише кожен другий з уражених ВІЛ-інфекцією знає про свій ВІЛ-позитивний статус), що створює сприятливі умови для передачі ВІЛ статевим партнерам, через спільне вживання наркотиків ін’єкційним шляхом та ін.  У 2018 році відбулося зростання частки померлих від ВІЛ-асоційованого туберкульозу. Отже, туберкульоз (як легеневий, так і позалегеневий) залишається провідною причиною смерті хворих в стадії СНІДу.


В 2018 году в области продолжается тенденция к ежегодному росту полового пути передачи, в основном, гетеросексуального. Об эпидемической ситуация по ВИЧ-инфекции/СПИДа во Львовской области сообщили в Департаменте здравоохранения ЛОГА.

Как отмечают в пресс-службе Департамента здравоохранения ЛОГА, уровень распространенности ВИЧ-инфекции во Львовской области в 2018 году, как и в предыдущие годы, гораздо ниже, чем средний в стране - 152,4 случая на 100 тыс. населения. А показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в области в 2018 году составлял 20,6 случая на 100 тыс. населения.

По 2018 впервые в жизни диагноз ВИЧ-инфекция был установлен 518 лицам, в том числе в IV стадии ВИЧ-инфекции (стадии синдрома приобретенного иммунодефицита - СПИД) - 299 лицам.

Темп прироста заболевания ВИЧ-инфекцией в 2018 году (за последние 3 года - 2015-2017 гг.) Вырос на + 10,8%, еще больше вырос темп прироста заболевания СПИДом - на + 46,9%.

"Это еще раз свидетельствует о необходимости 100% охвата высокоактивной антиретровирусной терапией (АРТ) пациентов, которые в ней нуждаются, поскольку АРТ положительно влияет не только на состояние здоровья пациентов, но является также мощным профилактическим мероприятием", - подчеркивают в Департаменте.

Из 450 случаев ВИЧ-инфекции среди взрослого населения в 2018 году - у 297 человек стадия СПИДа. Наиболее распространенной СПИД-индикаторной инфекцией у больных ВИЧ-инфекцией и СПИДом остается ВИЧ-ассоциированный туберкулез. Его доля в структуре СПИД-индикаторных болезней составляет в 2018 году: из 299 случаев СПИДа - в 187 человек.

Имеется четкая тенденция к уменьшению доли людей, употребляющих инъекционные наркотики среди взятых на учет больных в стадии СПИДа: с 35,7% в 2017 году до 28,0% в 2018-м. В целом, среди впервые зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в 2018 году продолжается тенденция к ежегодному росту полового пути передачи, в основном, гетеросексуального, - 324 случая. Снижается распространение ВИЧ-инфекции среди людей, употребляющих инъекционные наркотики. Так, удельный вес парентерального пути передачи ВИЧ (вследствие введения наркотических веществ инъекционным путем) в 2018 году составляет 24,3%.

Следует отметить, что треть случаев составляют женщины. Так, удельный вес женщин среди общего числа ВИЧ-позитивных в возрасте 15 лет и старше составляет 27,1% в 2018 году.

Рост доли полового пути передачи и почти 30% удельного веса женщин среди общего числа ВИЧ-позитивных приводит к рождению детей от ВИЧ-положительных матерей. Под медицинское наблюдение в 2018 году взято таких 68 детей или 13,13% всех впервые зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции. За 12 месяцев 2018 в 66 ВИЧ-позитивных беременных женщины произошли роды. Диагноз ВИЧ-инфекция в 2018 году подтвержден 3 детям.

В Львовском областном центре общественного здоровья по состоянию на 02.01.2018 года на официальном учете у педиатра находится 246 детей, из них 64 ребенка с подтвержденным ВИЧ-статусом (у 18 детей стадия СПИДа). В других (182 детей) - диагноз ВИЧ-инфекции в стадии подтверждения.

За все время эпидемии (1987 - 2018 гг.) показатели распространенности ВИЧ-инфекции в городах Червонограде, Бориславе, Львове, Стрые и Дрогобыче существенно превышают значения соответствующего показателя в целом по области (151,3).

Справка SQ. По состоянию на 02.01.2019 года в области на учете 3827 ВИЧ-инфицированных лица (в т.ч. 246 детей), из них в стадии СПИДа находится под наблюдением 1345 человек (в т.ч. 18 детей). Необходимо отметить, что ВИЧ-инфекция поражает наиболее трудоспособные и репродуктивные возрастные группы населения (25-49 лет), на которую приходится 83,3% новых случаев в возрасте 15 лет и старше. Для значительного количества жителей области, инфицированных ВИЧ, их статус остается неизвестным (только каждый второй из пораженных ВИЧ-инфекцией знает о своем ВИЧ-статусе), что создает благоприятные условия для передачи ВИЧ половым партнерам, через совместное употребление наркотиков инъекционным путем и др. В 2018 году произошел рост доли умерших от ВИЧ-ассоциированного туберкулеза. Итак, туберкулез (как легочный, так и внелегочный) остается ведущей причиной смерти больных в стадии СПИДа.

comments powered by Disqus