STATUS QUO

АТП-1 пояснило, як возити дітей на екскурсії

У зв’язку з інцидентом з проїздом організованої екскурсійної групи дітей, який стався в автобусі маршруту №3А, Львівське комунальне автотранспортне підприємство №1 роз’яснило правила перевезення дитячих груп.

В АТП зазначають, що перевезення організованих груп дітей здійснюється відповідно до Закону України "Про дорожній рух», Закону України "Про автомобільний транспорт" та Постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 р. № 1184 "Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту".

Відповідно до ст. 38 Закону України "Про автомобільний транспорт" до перевезення  організованих  груп дітей (далі – груп дітей) відноситься одночасне перевезення групи з десяти і більше дітей, для яких замовником послуги призначається керівник, відповідальний за супроводження їх під час поїздки, а на групу з 30 і більше дітей призначається також медичний працівник. Перевезення груп дітей можна здійснювати в режимах як регулярних, так і нерегулярних пасажирських перевезень. Регулярні та нерегулярні перевезення груп дітей здійснюють за умови узгодження маршруту та розкладу руху із замовником та відповідними підрозділами Національної поліції.

Вимоги:

 • Перевезення організованих груп дітей повинно здійснюватися із забезпеченням високого рівня безпеки та надійності транспортного обслуговування.
 • Перевезення організованих груп дітей здійснюються тільки у світлу пору доби і за сприятливих погодних умов.
 • Максимальна кількість дітей та супроводжуючих осіб при перевезенні автобусом не повинна перевищувати кількості місць для сидіння в ньому, передбачену технічною характеристикою транспортного засобу та визначену в реєстраційних документах на цей транспортний засіб.
 • Групи дітей повинні перевозити досвідчені водії транспортних засобів, які мають стаж керування автобусом не менше ніж п’ять років.

До початку перевезення організованих груп дітей замовник послуг і автомобільний перевізник:

 • визначають маршрут перевезення організованих груп дітей, як правило, такий, за яким уже здійснюються регулярні перевезення;
 • встановлюють зупинки автобуса;
 • складають схему маршруту та встановлюють розклад руху.

Замовник послуг повідомляє не пізніше ніж за сім робочих днів автомобільному перевізнику про здійснення перевезення організованих груп дітей.

Автомобільний перевізник не пізніше ніж за три робочих дні до запланованого перевезення організованої групи дітей повідомляє уповноваженому підрозділу Національної поліції про дату здійснення кожного такого перевезення, подає йому на узгодження та замовнику послуг на затвердження схему маршруту та розклад руху автобусів.

Замовник послуг зобов’язаний:

 • до початку поїздки скласти у трьох примірниках список групи дітей;
 • допускати до поїздки дітей, які зазначені у списках і не мають протипоказань для далеких поїздок за станом здоров’я, що підтверджується відповідною довідкою лікаря;
 • призначити для кожної групи з десяти дітей керівника, відповідального за супроводження їх під час поїздки, а для групи з 30 і більше дітей – медичного працівника та провести інструктаж з правил поведінки і техніки безпеки.
 • забезпечити дітей питною водою, засобами медичної допомоги, а керівника групи телефонним зв’язком і списком телефонних номерів служб екстреного виклику.

Керівник групи дітей зобов’язаний:

 • провести бесіду з дітьми, ознайомити їх з правилами поведінки і техніки безпеки під час поїздки;
 • забезпечувати дотримання дітьми належного порядку під час руху (діти повинні сидіти на призначених для цього місцях), а також під час посадки (висадки) з автобуса;
 • забезпечувати посадку (висадку) дітей після зупинки автобуса тільки з посадкового майданчика, а в разі його відсутності – з тротуару або узбіччя, якщо це неможливо – з крайньої смуги проїзної частини (але не з боку суміжної смуги для руху), за умови, що це безпечно і не створює перешкод іншим учасникам руху, а також справності засобів аварійної світлової сигналізації;
 • проходити з організованою групою дітей тільки тротуарами та пішохідними доріжками, а у разі їх відсутності – краєм проїзної частини назустріч руху транспортних засобів і тільки у світлу пору доби;
 • підписати після надання транспортної послуги дорожній лист, замовлення на перевезення, зазначивши відстань, час початку та закінчення роботи, а у разі зміни розкладу руху – її причину.

Відповідальність:

Порушення правил надання послуг з перевезення організованих груп дітей або туристів – тягне за собою накладення штрафу на водіїв транспортних засобів у розмірі тридцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (стаття 1331 КУпАП).


В связи с инцидентом с проездом организованной экскурсионной группы детей, который произошел в автобусе маршрута № 3А, Львовское коммунальное автотранспортное предприятие №1 разъяснило правила перевозки детских групп

В АТП отмечают, что перевозка организованных групп детей осуществляется в соответствии с Законом Украины "О дорожном движении", Закона Украины "Об автомобильном транспорте" и Постановления Кабинета Министров Украины от 26 сентября 2007 № 1184 "Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта".

В соответствии со ст. 38 Закона Украины "Об автомобильном транспорте" к перевозке организованных групп детей относится одновременная перевозка группы из десяти и более детей, для которых заказчиком услуги назначается руководитель, ответственный за сопровождение их во время поездки, а на группу из 30 и больше детей назначается также медицинский работник. Перевозку групп детей можно осуществлять в режимах как регулярных, так и нерегулярных пассажирских перевозок. Регулярные и нерегулярные перевозки групп детей осуществляют при условии согласования маршрута и расписания движения с заказчиком и соответствующими подразделениями Национальной полиции.

Требования:

Перевозка организованных групп детей должна осуществляться с обеспечением высокого уровня безопасности и надежности транспортного обслуживания.

 • Перевозки организованных групп детей осуществляются только в светлое время суток и при благоприятных погодных условиях.
 • Максимальное количество детей и сопровождающих лиц при перевозке автобусом не должно превышать количества мест для сидения в нем, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства и определенного в регистрационных документах на это транспортное средство.
 • Группы детей должны перевозить опытные водители транспортных средств, которые имеют стаж управления автобусом не менее пяти лет.

До начала перевозки организованных групп детей заказчик услуг и автомобильный перевозчик:

 • определяют маршрут перевозки организованных групп детей, как правило, такой, по которому уже осуществляются регулярные перевозки;
 • устанавливают остановки автобуса;
 • составляют схему маршрута и устанавливают расписание движения.

Заказчик услуг сообщает не позднее, чем за семь рабочих дней автомобильному перевозчику об осуществлении перевозки организованных групп детей.

Автомобильный перевозчик не позднее, чем за три рабочих дня до перевозки детей сообщает уполномоченному подразделения Национальной полиции о дате осуществления каждого такого перевозки, подает ему на согласование и заказчику услуг на утверждение схему маршрута и расписание движения автобусов.

Заказчик услуг обязан:

 • до начала поездки составить в трех экземплярах список группы детей;
 • допускать к поездке детей, которые указаны в списках и не имеют противопоказаний для дальних поездок по состоянию здоровья, что подтверждается соответствующей справкой врача;
 • назначить для каждой группы из десяти детей руководителя, ответственного за сопровождение их во время поездки, а для группы из 30 и более детей - медицинского работника и провести инструктаж по правилам поведения и техники безопасности.
 • обеспечить детей питьевой водой, средствами медицинской помощи, а руководителя группы телефонной связью и списком телефонных номеров служб экстренного вызова.

Руководитель группы детей обязан:

 • провести беседу с детьми, ознакомить их с правилами поведения и техники безопасности во время поездки;
 • обеспечивать соблюдение детьми надлежащего порядка во время движения (дети должны сидеть на предназначенных для этого местах), а также во время посадки (высадки) из автобуса;
 • обеспечивать посадку (высадку) детей после остановки автобуса только с посадочной площадки, а в случае его отсутствия - с тротуара или обочины, если это невозможно - с крайней полосы проезжей части (но не со стороны сопредельной полосы для движения), при условии, что это безопасно и не создает помех другим участникам движения, а также исправности средств аварийной световой сигнализации;
 • проходить с организованной группой детей только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по краю проезжей части навстречу движению транспортных средств и только в светлое время суток;
 • подписать после предоставления транспортной услуги путевой лист, заказ на перевозку, отметив расстояние, время начала и окончания работы, а в случае изменения расписания движения - ее причину.

Ответственность:

Нарушение правил предоставления услуг по перевозке организованных групп детей или туристов - влечет наложение штрафа на водителей транспортных средств в размере тридцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан, а на должностных лиц, граждан - субъектов предпринимательской деятельности - в размере сорока тысяч рублей доходов граждан (статья 1331 КУоАП).

comments powered by Disqus