STATUS QUO

У Львові приватні школи та садочки отримають фінансову підтримку від міста

Сьогодні на пленарному засіданні Львівської міської ради затвердили Програму надання фінансової підтримки дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладам міста Львова приватної форми власності на 2018 рік. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Як пояснюють у міськраді, повна середня освіта є обов’язковою, і держава гарантує її здобуття шляхом встановлення державного стандарту змісту освіти, який є обов’язковим для виконання всіма навчальними закладами, незалежно від форми власності чи місця розташування. Відповідно до державного стандарту розробляються навчальні плани та навчальні підручники. Визначивши стандарт середньої освіти, держава контролює його засвоєння через державні підсумкові атестації та зовнішнє незалежне оцінювання і при успішному опануванні програми видає державний документ — свідоцтво та атестат про освіту.

"Однак прийняття рішення щодо здобуття освіти у навчальних закладах приватної форми власності призводить до втрати права дитини на безкоштовне забезпечення підручниками, безоплатне харчування та безкоштовне надання документів про освіту, оскільки держава жодним чином не фінансує ці навчальні заклади. Враховуючи відсутність законодавчих ініціатив, які б були покликані знівелювати прогалини в законодавстві та зрівняти права дітей, які навчаються в державних та приватних навчальних закладах, Львівська міська рада у 2018 році виступає з ініціативою фінансової підтримки приватних навчальних закладів", - зазначають в управлінні освіти Львівської міської ради.

Програма фінансової підтримки дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова приватної форми власності на 2018 рік передбачає розмір фінансової підтримки, який визначається в залежності від обсягу видатків, спрямованих на забезпечення виконання Базового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів та Базового компонента дошкільної освіти, що розраховується відповідно до:

  1. сумарної кількості навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансуються з бюджету відповідно до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою;
  2. кількість навчальних годин педагогічного навантаження на тиждень вчителя (вихователя) на повну ставку;
  3. кількості учнів (вихованців), які згідно статистичних даних навчаються у навчальному закладі приватної форми власності м. Львова;
  4. нормативів наповнюваності класів (груп) навчальних закладів.

Сегодня на пленарном заседании Львовского городского совета утвердили Программу предоставления финансовой поддержки дошкольным и общеобразовательным учебным заведениям Львова частной формы собственности на 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Как объясняют в горсовете, полное среднее образование является обязательным, и государство гарантирует ее получения путем установления государственного стандарта содержания образования, который является обязательным для выполнения всеми учебными заведениями, независимо от формы собственности или местоположения. Соответствии с государственным стандартом разрабатываются учебные планы и учебники. Определив стандарт среднего образования, государство контролирует его усвоения через государственные итоговые аттестации и внешнее независимое оценивание и при успешном освоении программы выдает государственный документ - свидетельство и аттестат об образовании.

"Однако принятие решения по получению образования в учебных заведениях частной формы собственности приводит к потере права ребенка на бесплатное обеспечение учебниками, бесплатное питание и бесплатное предоставление документов об образовании, поскольку государство никоим образом не финансирует эти учебные заведения. Учитывая отсутствие законодательных инициатив, которые были призваны нивелировать пробелы в законодательстве и уравнять права детей, обучающихся в государственных и частных учебных заведениях, Львовский городской совет в 2018 году выступает с и ициативою финансовой поддержки частных учебных заведений ", - отмечают в управлении образования Львовского городского совета.

Программа финансовой поддержки дошкольных и общеобразовательных учебных заведений. Львова частной формы собственности на 2018 год предусматривает размер финансовой поддержки, который определяется в зависимости от объема расходов, направленных на обеспечение выполнения Базового учебного плана общеобразовательных учебных заведений и Базового компонента дошкольного образования, рассчитывается в соответствии с :

  1. суммарного количества учебных часов инвариантной и вариативной составляющих, которые финансируются из бюджета в соответствии с Типовых учебных планов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком;
  2. количество учебных часов педагогической нагрузки на неделю учителя (воспитателя) на полную ставку;
  3. количества учащихся (воспитанников), согласно статистическим данным учатся в учебном заведении частной формы собственности г.. Львова;
  4. нормативов наполняемости классов (групп) учебных заведений.