STATUS QUO

У Львові розпочав роботу Центр підтримки підприємництва

Від сьогодні в Ратуші запрацював Центр, де підприємці, або ж ті, хто хоче започаткувати свій бізнес, можуть отримати всю необхідну інформацію, консультацію та супровід. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

З метою стимулювання підприємницької активності в місті, збільшення конкурентоспроможності малих та середніх підприємств Львова, міська рада за підтримки Polska Pomoc проекту "Підвищення конкурентоспроможності українських регіонів та розвиток польсько-українського економічного співробітництва" створила у місті Центр підтримки підприємництва. Львів один із перших створив простір, де підприємець не залежно, в якій галузі він працює, зможе отримати всю інформацію, консультацію та допомогу у своїй діяльності.

"Ми створили простір для підприємців і для підприємницьких структур, щоб тут разом з ними ми могли реалізовувати проекти, які допоможуть розвиватися цьому середовищу. Хочемо зробити тут такий центр, який би в одному місці надавав всю необхідну інформацію для підприємців не залежно, в якій галузі він працює. Ми надаватимем інформацію про ініціативи організацій, інфраструктури підтримки підприємництва в різних сферах, послуги, що ними надаються для сприяння розвитку бізнесу", — розповіла Вікторія Довжик, радниця міського голови Львова.

Центр працюватиме щодня з 9.00 до 18.00. Вихідні дні: субота та неділя.

Діяльність центру буде зосереджена на трьох напрямках:

1. Навчання

Центр сприятиме зростанню компетентності львів’ян різного віку у підприємництві та зацікавленості в початку власної справи. В центрі реалізовуватимуться такі навчальні проекти:

 • "Вчимося бізнесу" — курс тренінгів для підприємців-початківців та осіб, які хочуть розпочати власну справу.
 • "Шкільне підприємництво" — основи бізнесу для підлітків.
 • "Соціальне підприємництво" — створення та функціонування підприємств для забезпечення потреб соціально-вразливих категорій населення.
 • "Жінки в бізнесі" — для жінок, які створюють або розвивають власну справу.
 • Цикл навчання для експортерів.

2. Консультування

Працівники Центру надаватимуть безоплатні кваліфіковані консультації підприємцям та усім зацікавленим щодо юридичних, фінансових, організаційних питань започаткування та розвитку бізнесу, налагодження ділових контактів, виходу на закордонні ринки.

3. Підтримка бізнесу

Центр пропонуватиме підприємцям участь у міських програмах сприяння розвитку підприємництва:

 • Програма компенсації відсотків по кредитах для підприємців.
 • Надання виставкових ваучерів на участь у виставкових заходах.
 • Програма розвитку місцевих товаровиробників.

Центр сприятиме розвитку кластерних ініціатив, реалізації спільних проектів з підприємцями та асоціативними підприємницькими структурами.

З метою оперативного вирішення проблемних питань підприємців при реалізації інвестиційних та інших проектів у місті Львові в Центрі підтримки підприємництва можна буде скористатись послугою "Гарячий стіл".

Центр братиме участь в організації локальних та міжнародних заходів, що мають на меті розвиток економічних зв’язків малих та середніх підприємств Львова, а також діяльність Центру буде спрямована на пошук міжнародних фінансових ресурсів, спрямованих для розвитку економічних процесів міста.


С сегодняшнего дня в Ратуше заработал Центр, где предприниматели, или же те, кто хочет начать свой бизнес, могут получить всю необходимую информацию, консультацию и сопровождение. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

С целью стимулирования предпринимательской активности в городе, увеличения конкурентоспособности малых и средних предприятий Львова, городской совет при поддержке Polska Pomoc проекта "Повышение конкурентоспособности украинских регионов и развитие польско-украинского экономического сотрудничества" создал в городе Центр поддержки предпринимательства. Львов один из первых создал пространство, где предприниматель вне зависимости, в какой области он работает, сможет получить всю информацию, консультацию и помощь в своей деятельности.

"Мы создали пространство для предпринимателей и для предпринимательских структур, чтобы здесь вместе с ними мы могли реализовывать проекты, которые помогут развиваться этой среде. Хотим сделать здесь такой центр, который бы в одном месте предоставлял всю необходимую информацию для предпринимателей независимо, в какой отрасли он работает. Мы будем предоставлять информацию об инициативах организациях, инфраструктуре поддержки предпринимательства в различных сферах, услуги, предоставляемых ими для содействия развитию бизнеса", - рассказала Виктория Довжик, советник городского головы Львова.

Центр будет работать ежедневно с 9.00 до 18.00. Выходные дни: суббота и воскресенье.

Деятельность центра будет сосредоточена на трех направлениях:

1. Обучение

Центр будет способствовать росту компетентности львовян разного возраста в предпринимательстве и заинтересованности в начале собственного дела. В центре будут реализовываться такие учебные проекты:

 • "Учимся бизнесу" - курс тренингов для предпринимателей и лиц, которые хотят начать собственное дело.
 • "Школьное предпринимательство" - основы бизнеса для подростков.
 • "Социальное предпринимательство" - создание и функционирование предприятий для обеспечения потребностей социально уязвимых категорий населения.
 • "Женщины в бизнесе" - для женщин, которые создают или развивают собственное дело.
 • Цикл обучения для экспортеров.

2. Консультирование

Работники Центра будут предоставлять бесплатные квалифицированные консультации предпринимателям и всем заинтересованным в отношении юридических, финансовых, организационных вопросов создания и развития бизнеса, налаживания деловых контактов, выхода на зарубежные рынки.

3. Поддержка бизнеса

Центр будет предлагать предпринимателям участие в городских программах содействия развитию предпринимательства:

 • Программа компенсации процентов по кредитам для предпринимателей.
 • Предоставление выставочных ваучеров на участие в выставочных мероприятиях.
 • Программа развития местных товаропроизводителей.

Центр будет способствовать развитию кластерных инициатив, реализации совместных проектов с предпринимателями и ассоциативными предпринимательскими структурами.

С целью оперативного решения проблемных вопросов предпринимателей при реализации инвестиционных и других проектов во Львове в Центре поддержки предпринимательства можно будет воспользоваться услугой "Горячий стол".

Центр будет принимать участие в организации локальных и международных мероприятий, имеющих целью развитие экономических связей малых и средних предприятий Львова, а также деятельность Центра будет направлена ​​на поиск международных финансовых ресурсов, направленных на развитие экономических процессов города.