STATUS QUO

На Львівщині зареєстровано 200 нових випадків ВІЛ-інфекції

За 6 місяців 2019 року в області було зареєстровано 200 нових випадків ВІЛ-інфекції, в тому числі в IV стадії ВІЛ-інфекції (стадії синдрому набутого імунодефіциту – СНІДу)  – 98 випадків. Про це повідомляє прес-служба Департаменту охорони здоров'я ЛОДА.

За офіційними даними, рівень поширеності ВІЛ-інфекції у Львівській області станом на 01.07.2019 року складає 154,2 випадки на 100 тис. населення. Як і в попередні роки, він набагато нижчий (в 2,4 рази), ніж середній в країні – 369,1 випадки (станом на 01.01.2019 р.). А показник захворюваності на ВІЛ-інфекцію в області за 6 місяців 2019 року складав 8,0 проти 9,4 випадків на 100 тис. населення за 6 міс. 2018 р.

За останніх три роки (6 місяців 2016-2018 рр.) темп приросту захворюваності на ВІЛ-інфекцію в першому півріччі 2019 року в порівнянні з попередніми трьома роками  – зменшився на 12,1%. За аналогічний період ще більш суттєвіше зменшилися темпи приросту захворювання на СНІД – на -17,0%.

Зменшилася частка випадків СНІДу, зареєстрованих в першому півріччі 2019 р.,  яким одночасно було встановлено діагнози ВІЛ-інфекції та СНІДу, до 63,0% (або 62 особи з 98 нових випадків СНІДу).

Таким чином, частка хворих в стадії СНІДу продовжила зменшуватися: в першому півріччі 2018 р. – вона склала 54,5% (з 235 нових випадків ВІЛ-інфекції – у 128 стадія СНІДу), а за 6 місяців 2019 р. – 49,0%.

Сповільнилася тенденція до зростання статевого (переважно гетеросексуального) шляху інфікування: з 67,7% за 6 міс. 2018 р. до 57,0% в першому півріччі 2019 р.

Як і у всіх регіонах України, туберкульоз (ТБ – як легеневий, так і позалегеневий) є найбільш поширеним опортуністичним захворюванням серед ВІЛ-позитивних, питома вага якого у першому півріччі 2019 р. знизилася і склала 65,0% від усіх нових випадків СНІДу в області (64 випадки з 98 осіб в стадії СНІДу). За перше півріччя 2019 року дещо зменшилася частка померлих від ВІЛ-асоційованого туберкульозу. Туберкульоз (як легеневий, так і позалегеневий) залишається провідною причиною смерті хворих в стадії СНІДу.

У першому півріччі 2019 року, завдяки використанню швидких тестів, рівень охоплення тестуванням на ВІЛ представників ключових груп ризику щодо інфікування ВІЛ склав 5263 осіб.

Протилежна ситуація з обстеженням загального населення - 47244 обстеження за 6 міс. 2019 р.

Слід зазначити, що також не зменшується питома вага ЛВІН серед загальної кількості вперше зареєстрованих ВІЛ-позитивних: 21,7% за 6 міс. 2018 р. і 29% за 6 міс. 2019 р.

На 01.07.2019 року в області під медичним спостереженням перебувало 3852 ВІЛ-позитивних, в тому числі 1353 осіб - хворі в стадії СНІДу.

За увесь час епідемії (1987 – 6 міс. 2019 рр.) показники поширеності ВІЛ-інфекції у містах Червонограді, Бориславі, Львові, Стрию та Дрогобичі суттєво перевищують значення відповідного показника в цілому по області.

Станом на 01.07.2019 р. на виявлення ВІЛ-інфекції обстежено: одноразово -  11 900 вагітних жінки; дворазово – 10 885; триразово – 474 осіб. Показник охоплення складає 99,99%. За 6 місяців 2019 року у 38 ВІЛ-позитивних вагітних жінки відбулися пологи.

Упродовж I півріччя 2019 р. в області офіційно взято на облік 28 дітей, які були народжені від ВІЛ-позитивних матерів.

В Львівському обласному центрі громадського здоров’я станом на 01.07.2019 року на офіційному обліку в педіатра знаходиться 254 дитини, з них у 64 дітей підтверджений ВІЛ-статус (18 дітей - діагноз СНІД). У решти (190 дітей) – неуточнений діагноз.

На виконання стратегії ЮНЕЙДС "Fast-track" на 2016-2020 роки станом на 01.07.2019 року  забезпечено доступ до безперервної антиретровірусної терапії для 2362 хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, в т.ч. для 2297 дорослих і для 65 дітей. За усіма ВІЛ-позитивними (2362 особи), які отримують лікування антиретровірусними препаратами, здійснюється лабораторний моніторинг (100%).

Для значної кількості мешканців області, інфікованих ВІЛ, їхній статус залишається невідомим (лише кожен другий з уражених ВІЛ-інфекцією знає про свій ВІЛ-позитивний статус), що створює сприятливі умови для передачі ВІЛ статевим партнерам, через спільне вживання наркотиків ін’єкційним та іншим шляхами, зазначають у Департаменті.


За 6 месяцев 2019 года в области было зарегистрировано 200 новых случаев ВИЧ-инфекции, в том числе в IV стадии ВИЧ-инфекции (стадии синдрома приобретенного иммунодефицита - СПИД) - 98 случаев. Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения ЛОГА.

По официальным данным, уровень распространенности ВИЧ-инфекции во Львовской области по состоянию на 01.07.2019 года составляет 154,2 случая на 100 тыс. населения. Как и в предыдущие годы, он намного ниже (в 2,4 раза), чем средний в стране - 369,1 случая (по состоянию на 01.01.2019 г.). А показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в области за 6 месяцев 2019 составлял 8,0 против 9,4 случаев на 100 тыс. населения за 6 мес. 2018-го.

За последние три года (6 месяцев 2016-2018 гг.) темп прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией в первом полугодии 2019 году в сравнении с предыдущими тремя годами - уменьшился на 12,1%. За аналогичный период еще более существенное уменьшились темпы прироста заболевания СПИДом - на 17,0%.

Уменьшилась доля случаев СПИДа, зарегистрированных в первом полугодии 2019, которым одновременно было установлено диагнозы ВИЧ-инфекции и СПИДа, в 63,0% (или 62 человека из 98 новых случаев СПИДа).

Таким образом, доля больных в стадии СПИДа продолжила уменьшаться: в первом полугодии 2018 она ​​составила 54,5% (из 235 новых случаев ВИЧ-инфекции - у 128 стадия СПИДа), а за 6 месяцев 2019 - 49,0 %.

Замедлилась тенденция к росту полового (преимущественно гетеросексуального) пути инфицирования: с 67,7% за 6 мес. 2018-го до 57,0% в первом полугодии 2019-го.

Как и во всех регионах Украины, туберкулез (ТБ - как легочный, так и внелегочный) является наиболее распространенным оппортунистическим заболеванием среди ВИЧ-положительных, удельный вес которого в первом полугодии 2019 снизилась и составила 65,0% от всех новых случаев СПИДа в области (64 случая из 98 человек в стадии СПИДа). За первое полугодие 2019 несколько уменьшилась доля умерших от ВИЧ-ассоциированного туберкулеза. Туберкулез (как легочный, так и внелегочный) остается ведущей причиной смерти больных в стадии СПИДа.

В первом полугодии 2019 года, благодаря использованию быстрых тестов, уровень охвата тестированием на ВИЧ представителей ключевых групп риска инфицирования ВИЧ составил 5263 человек.

Противоположная ситуация с обследованием общего населения - 47244 обследования за 6 мес. 2019.

Следует отметить, что также не уменьшается удельный вес ЛВИН среди общего количества впервые зарегистрированных ВИЧ-положительных: 21,7% за 6 мес. 2018 и 29% за 6 мес. 2019.

На 01.07.2019 года в области под наблюдением находилось 3852 ВИЧ-положительных, в том числе 1353 человек - больные в стадии СПИДа.

За все время эпидемии (1987 - 6 мес. 2019) показатели распространенности ВИЧ-инфекции в городах Червонограде, Бориславе, Львове, Стрые и Дрогобыче существенно превышают значения соответствующего показателя в целом по области.

По состоянию на 01.07.2019 г. на выявление ВИЧ-инфекции обследовано: однократно - 11 900 беременных женщин; двукратно - 10885; троекратно - 474 человек. Показатель охвата составляет 99,99%. За 6 месяцев 2019 у 38 ВИЧ-позитивных беременных женщин произошли роды.

За I полугодие 2019 в области официально учтено 28 детей, которые были рождены от ВИЧ-положительных матерей.

В Львовском областном центре общественного здоровья по состоянию на 01.07.2019 года на официальном учете у педиатра находится 254 ребенка, из них у 64 детей подтвержден ВИЧ-статус (18 детей - диагноз СПИД). У остальных (190 детей) - неуточненной диагноз.

Во исполнение стратегии ЮНЭЙДС "Fast-track" на 2016-2020 годы по состоянию на 01.07.2019 года обеспечен доступ к непрерывной антиретровирусной терапии для 2362 больных ВИЧ-инфекцией/СПИДом, в т.ч. для 2297 взрослых и для 65 детей. По всем ВИЧ-позитивными (2362 человека), которые получают лечение антиретровирусными препаратами, осуществляется лабораторный мониторинг (100%).

Для значительного количества жителей области, инфицированных ВИЧ, их статус остается неизвестным (только каждый второй из пораженных ВИЧ-инфекцией знает о своем ВИЧ-статусе), что создает благоприятные условия для передачи ВИЧ половым партнерам, через совместное употребление наркотиков инъекционным и другим путями, отмечают в Департаменте.