STATUS QUO

Екологи назвали найбрудніші підприємства на Львівщині

Екологи назвали підприємства, які стали основними забруднювачами довкілля Львівщини у I кварталі 2018 року. Інформацію оприлюднив Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА,

До суб’єктів господарювання, що входять до "Переліку 100 об'єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля в Україні" у Львівській області належать: Добротвірська ТЕС, державне підприємство "Львіввугілля", ПАТ "Львівська вугільна компанія", Львівське міське комунальне підприємство "Львівводоканал".

Згідно з отриманою за результатами діяльності у I кварталі 2018 року інформацією від підприємств-забруднювачів констатується збільшення екологічного тиску на довкілля (порівняно з відповідним періодом 2017 р.) на ДП "Львіввугілля", Добротвірською ТЕС, зменшення негативного впливу спостерігаємо на ПАТ "Львівська вугільна компанія" та ЛМКП "Львівводоканал".

Впливи підприємств на довкілля у I кварталі 2018 року:

  • ДП "Львіввугілля": обсяги викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин протягом Iкв. 2018 р. збільшилися на 6,5 % (на 0,57 тис. тонн) порівняно з відповідним періодом у 2017р. Суттєво збільшилися викиди двоокису вуглецю (81,3%).
  • Добротвірська ТЕС: обсяги викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин у I кв. 2018 р. зменшилися на 7,9 % (на 0,9 тис. тонн)порівняно з аналогічним періодом минулого року. Проте викиди діоксиду вуглецю збільшилися на 8,88%. Збільшення валових викидів зумовлене збільшенням відпуску електроенергії і відповідно збільшенням спалювання вугілля.
  • ПАТ "Львівська вугільна компанія": протягом I кв. 2018 р. обсяги накопичення відходів зменшилися на 5,2 % (на 6,5 тис. тонн) у порівнянні з I кв. 2017 р.
  • ЛМКП "Львівводоканал": у I кв. 2018 р. обсяги скидів у р. Полтва зворотних вод після каналізаційно–очисних споруд м. Львова по І-ій технологічній лінії збільшилися на 0,37% (на 0,03 млн.м3), по ІІ-ій технологічній лінії зменшилися та 5,5% (на 1,29 млн.м3) у порівнянні з відповідним періодом 2017 р.
  • Обсяги скидів у р. Полтва забруднюючих речовин після КОС м. Львова у І кв. 2018 р. по І-ій технологічній лінії зменшилися на 10,85 % (на 0,72 тис. тонн), а по ІІ-ій – зменшилися на 16% (на 2,383 тис. тонн) у порівнянні з І кв. 2017 р. Збільшилися обсяги утворення та накопичення відходів на 5,8% (на 444,45 т.).

Экологи назвали предприятия, которые стали основными загрязнителями окружающей среды Львовщины в I квартале 2018 года. Информацию обнародовал Департамент экологии и природных ресурсов Львовской ОГА,

К субъектам хозяйствования, входящих в "Перечень 100 объектов, которые являются наибольшими загрязнителями окружающей среды в Украине" во Львовской области относятся: Добротворская ТЭС, государственное предприятие "Львовуголь", ОАО "Львовская угольная компания", Львовское городское коммунальное предприятие " Львовводоканал ".

Согласно полученной по результатам деятельности в I квартале 2018 информации от предприятий-загрязнителей констатируется увеличение экологического давления на окружающую среду (по сравнению с соответствующим периодом 2017) на ГП "Львовуголь", Добротворская ТЭС, уменьшение негативного воздействия наблюдаем на ОАО "Львовская угольная компания "и ЛГКП" Львовводоканал ".

Влияние предприятий на окружающую среду в I квартале 2018:

  • ГП "Львовуголь": объемы выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ в течение I кв. 2018 увеличились на 6,5% (на 0,57 тыс. Тонн) по сравнению с соответствующим периодом 2017. Существенно увеличились выбросы двуокиси углерода (81,3%).
  • Добротворская ТЭС: объемы выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ в I кв. 2018 уменьшились на 7,9% (на 0,9 тыс. Тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако выбросы диоксида углерода увеличились на 8,88%. Увеличение валовых выбросов обусловлено увеличением отпуска электроэнергии и соответственно увеличением сжигания угля.
  • ОАО "Львовская угольная компания": в течение I кв. 2018 объемы накопления отходов уменьшились на 5,2% (на 6,5 тыс. Тонн) по сравнению с I кв. 2017
  • ЛГКП "Львовводоканал": в I кв. 2018 объемы сбросов в р. Полтва сточных вод после канализационно-очистных сооружений г. Львова по I-й технологической линии увеличились на 0,37% (на 0,03 млн.м3), по II-й технологической линии уменьшились и 5 5% (на 1,29 млн.м3) по сравнению с соответствующим периодом 2017
  • Объемы сбросов в р. Полтва загрязняющих веществ после КОС г. Львова в I кв. 2018 по I-й технологической линии уменьшились на 10,85% (на 0,72 тыс. тонн), а по II-й - уменьшились на 16% (на 2,383 тыс. тонн) по сравнению с I кв. 2017 Увеличились объемы образования и накопления отходов на 5,8% (на 444,45 т)