STATUS QUO

Власник будинку, що обвалився, повинен надати житло мешканцям

Галицька райадміністрація отримала експертний акт про стан будинку на вул. Личаківська, 7 та зобов’язання власника приміщень виконати протиаварійні роботи і надати тимчасове житло мешканцям квартири № 21. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Як повідомив Сергій Бабак, заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства, сьогодні Галицька райадміністрація отримала експертний висновок про стан будинку на вул. Личаківська, 7, де вчора стався обвал флігельної частини нежитлових приміщень приватної форми власності та лист-зобов'язання власника приміщень провести протиаварійні роботи та надати тимчасове повноцінне житло на період усунення аварійної ситуації мешканцям квартири № 21.

Відповідно до отриманого експертного висновку щодо визначення існування загрози продовження обвалу і можливостей безпечної експлуатації будинку на вул. Личаківська, 7, встановлено, що обвал конструкції лівого флігеля, які не пов’язані конструктивно з конструкціями основної частини будинку, не створює загрози продовження процесу обвалу в межах основної частини будинку. Натомість існує загроза безпечній експлуатації приміщень квартир № 21, № 9, № 16 у межах вхідних вузлів. Оскільки квартири № 9 і № 16 не експлуатуються, рекомендовано передбачити заходи по забезпеченню захисту мешканців квартири № 21 — або з допомогою тимчасового відселення, або з допомогою встановлення захисних кріплень конструкцій вхідного вузла.

В акті також запропоновано заборонити доступ сторонніх осіб на територію внутрішнього подвір’я, виконати докладне обстеження конструкцій, мереж і випусків каналізації в межах спряження основної частини будинку і аварійного флігеля, і виконати ремонтно-відновлювальні роботи із забезпечення нормальних умов експлуатації. В загальному необхідно невідкладно виконати тимчасові протиаварійні кріплення конструкцій аварійного флігеля з метою запобігання загрози продовження їх обвалу.

"Галицька районна адміністрація також сьогодні отримала лист від власника приміщень, де стався обвал. Власник зобов`язується зробити у найкоротші терміни у спеціалізованій організації висновки та рекомендації щодо термінового виведення з аварійного стану будівлі та виконати відповідні роботи. Виведення з аварійного стану планує закінчити у 6-місячний термін. А на цей час надати повноцінне житло для мешканця квартири № 21. Також власник підписав договір на охорону з "Муніципальною вартою" та взяв на себе усі витрати, пов’язані з цим, оскільки, згідно акту обстеження рекомендовано заборонити доступ сторонніх осіб на територію внутрішнього подвір’я. Власник своїм листом повідомив, що він ознайомлений з актом і гарантує, що виконає ліквідацію аварійних наслідків", — повідомив Сергій Бабак, заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства.


Галицкая райадминистрация получила экспертный акт о состоянии дома на ул. Лычаковская, 7 и обязательства собственника помещений выполнить противоаварийные работы и предоставить временное жилье жителям квартиры № 21. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Как сообщил Сергей Бабак, заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, сегодня Галицкая райадминистрация получила экспертное заключение о состоянии дома на ул. Лычаковское, 7, где вчера произошел обвал флигельной части нежилых помещений частной формы собственности и письмо-обязательство владельца помещений провести противоаварийные работы и предоставить временное полноценное жилье на период устранения аварийной ситуации жителям квартиры № 21.

В соответствии с полученным экспертным заключением по определению существования угрозы продолжение обвала и возможностей безопасной эксплуатации здания на ул. Лычаковская, 7, установлено, что обвал конструкции левого флигеля, который не связан конструктивно с конструкциями основной части дома, не создает угрозы продолжения процесса обвала в пределах основной части здания. Зато существует угроза безопасной эксплуатации помещений квартир № 21, № 9, № 16 в пределах входных узлов. Поскольку квартиры № 9 и № 16 не эксплуатируются, рекомендуется предусмотреть меры по обеспечению защиты жителей квартиры № 21 - либо за счет временного отселения или с помощью установки защитных креплений конструкций входного узла.

В акте также предложено запретить доступ посторонних лиц на территорию внутреннего двора, выполнить подробное обследование конструкций, сетей и выпусков канализации в пределах сопряжения основной части здания и аварийного флигеля, и выполнить ремонтно-восстановительные работы по обеспечению нормальных условий эксплуатации. В целом необходимо безотлагательно выполнить временные противоаварийные крепления конструкций аварийного флигеля с целью предотвращения угрозы продолжения их обвала.

"Галицкая районная администрация также сегодня получила письмо от владельца помещений, где произошел обвал. Владелец обязуется сделать в кратчайшие сроки в специализированной организации выводы и рекомендации относительно срочного вывода из аварийного состояния здания и выполнить соответствующие работы. Вывод из аварийного состояния планирует закончить в 6-месячный срок. А в настоящее время предоставить полноценное жилье для жителя квартиры № 21. Также владелец подписал договор на охрану с "Муниципальной стражей" и взял на себя все расходы, связанные с этим, поскольку, согласно акту обследования рекомендовано запретить доступ посторонних лиц на территорию внутреннего двора. Владелец своим письмом сообщил, что он ознакомлен с актом и гарантирует, что выполнит ликвидацию аварийных последствий", - сообщил Сергей Бабак, заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно коммунального хозяйства.

comments powered by Disqus