STATUS QUO

На Львівщині на 150 тис грн оштрафували підприємство, яке недоплачувало працівникам

Апеляційний адміністративний суд підтвердив правомірність дій ГУ Держпраці у Львівській області, яке оштрафувало майже на 150 тисяч гривень підприємство, яке недоплачувало працівникам за роботу у надурочний час. Про це повідомляє прес-служба ГУ Держпраці у Львівській області.

Працівники Товариства з обмеженою відповідальністю звернулись до ГУ Держпраці у Львівській області щодо порушення вимог законодавства про працю на цьому підприємстві. Під час інспекційного  відвідування дійсно було виявлено факти порушення законодавства про працю, а саме встановлено, що у ТзОВ не проводиться оплата роботи в надурочний час в подвійному розмірі годинної ставки. Відтак роботодавця притягнуто  до відповідальності та накладено штраф у розмірі 148290,00 грн.

У зв’язку з цим ТзОВ звернулося до суду з адміністративним позовом про визнання протиправною постанову ГУ Держпраці про накладення штрафу. Однак рішенням Львівського окружного адміністративного суду в задоволенні адміністративного позову  було відмовлено.

Не погодившись із рішенням Львівського окружного адміністративного суду, ТзОВ  подало апеляційну скаргу у Львівський апеляційний адміністративний суд. Однак колегія суддів прийшла до висновку про правомірність прийнятої відповідачем постанови про накладення штрафу.

Зокрема, суд апеляційної інстанції зазначив, що запровадження підсумованого обліку робочого часу на підприємстві можливо лише за умови його погодження з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) у відповідності до вимог ст. 61 КЗпП України. Водночас усунення зазначеного порушення не є підставою для незастосування до позивача заходів щодо його притягнення до відповідальності. Порушення встановлених строків виплати заробітної плати не підлягає усуненню, оскільки є завершеним в момент допущення такого порушення.

Суд апеляційної інстанції також звернув увагу на те, що оскаржувана постанова складена повноважною особою, за своєю формою і змістом відповідає нормам чинного законодавства, розмір штрафу відповідає санкції абз.4 ч.2 ст.265 КзПП України.

Доказів упередженості відповідача щодо позивача перед судом не доведено. Підстав для сумніву щодо об`єктивності відповідача щодо позивача не вказано.


Апелляционный административный суд подтвердил правомерность действий ГУ Гоструда во Львовской области, которое оштрафовало почти на 150 000 гривен предприятие, которое недоплачивало работникам за работу в сверхурочное время. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Гоструда во Львовской области.

Работники Общества с ограниченной ответственностью обратились в ГУ Гоструда во Львовской области о нарушении требований законодательства о труде на этом предприятии. Во время инспекционного посещения действительно были выявлены факты нарушения законодательства о труде, а именно установлено, что в ООО не производится оплата работы в сверхурочное время в двойном размере часовой ставки. Поэтому работодателя привлекли к ответственности и наложили штраф в размере 148290,00 грн.

В связи с этим ООО обратилось в суд с иском о признании противоправным постановление ГУ Гоструда о наложении штрафа. Однако решением Львовского окружного административного суда в удовлетворении административного иска было отказано.

Не согласившись с решением Львовского окружного административного суда, ООО подало апелляционную жалобу во Львовский апелляционный административный суд. Однако коллегия судей пришла к выводу о правомерности принятого ответчиком постановления о наложении штрафа.

В частности, суд апелляционной инстанции отметил, что введение суммированного учета рабочего времени на предприятии возможно только при условии его согласования с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем) в соответствии с требованиями ст. 61 КЗоТ Украины. В то же время устранения указанного нарушения не являются основанием для неприменения к истцу мер по его привлечению к ответственности. Нарушение установленных сроков выплаты заработной платы не подлежит устранению, поскольку является завершенным в момент допущения такого нарушения.

Суд апелляционной инстанции также обратил внимание на то, что обжалуемое постановление составленное ​​уполномоченным лицом, по своей форме и содержанию соответствует нормам действующего законодательства, размер штрафа соответствует санкции абз.4 ч.2 ст.265 КЗоТ Украины.

Доказательств предвзятости ответчика в отношении истца перед судом не доказано. Оснований для сомнений в объективности ответчика в отношении истца не указано.