STATUS QUO

"Мегабанк" отримав інвестиції з Європи

АТ "Мегабанк" (Харків) і Triodos Investment Management (Нідерланди) уклали нову угоду оо співпраці: "Мегабанк" залучив фінансування у вигляді субординованого кредиту на суму 4 мільйони євро. Термін угоди - 5,5 років. Договір був підписаний 11 травня.

"Для приватного банку в Україні отримати фінансування від іноземної компанії - подія неординарна. Це свідчить про те, що європейські ділові кола бачать в "Мегабанку" надійного партнера. Укладена угода - вже другий етап співпраці "Мегабанку" з компанією Triodos Investment Management. В минулому році ми залучали у голландських партнерів кредит в локальній валюті на розвиток малого і середнього бізнесу", - розповів голова правління "Мегабанку" Олексій Яценко.

Залучення субординованого кредиту є частиною плану докапіталізації, який спрямований на створення додаткового буфера капіталу і реалізується "Мегабанком". Кошти даного кредиту будуть зараховані в регулятивний капітал банку; необхідну процедуру отримання дозволу на включення цих коштів до капіталу банк проходить в даний час.

Яценко також зазначив, що банк продовжує переговори про співпрацю з іншими інвестиційними компаніями, зокрема, Корпорацією закордонних приватних інвестицій (OPIC, США). Укласти угоду про залучення довгострокового субординованого кредиту від цієї компанії планується в поточному місяці.

Довідка SQ. Компанія Triodos Investment Management (Triodos IM) дає можливість широкого спектру інвесторів вкладати свої гроші в інвестиції, що працюють на довготривалі позитивні зміни, підтримуючи і дозволяючи розвивати бізнес інноваційним підприємцям і підприємствам. У цій діяльності Triodos IM грає роль каталізатора в русі до більш справедливого, стійкого і гуманного світу. За 25 років професійної діяльності компанія Triodos IM накопичила великий досвід і експертизу в галузі ефективного інвестування в такі галузі, як (альтернативна) енергетика, кліматичні зміни, інклюзивні фінансові послуги, стійке виробництво продуктів харчування і сільське господарство. Triodos IM також інвестує в компанії, акції яких котируються на біржі і які мають істотний сприяння руху до сталого суспільства. Активи під управлінням станом на кінець 2018 року: 4,2 мільярда євро.

Компанія Triodos IM - інвестор світового масштабу. Triodos IM є дочірньою компанією банку і повністю належить Triodos Bank NV.

Корпорація закордонних приватних інвестицій (OPIC) - це урядове агентство США, яке допомагає американським компаніям інвестувати в ринки, що розвиваються. OPIC надає підприємствам інструменти для управління ризиками, пов'язаними з прямими іноземними інвестиціями, сприяє економічному розвитку країн з ринками, що розвиваються. Працює з 1971 року, веде діяльність в 160 країнах світу.

"Мегабанк" працює в Україні вже 28 років. Банк обслуговує близько 600 тисяч клієнтів в 167 відділеннях. Серед акціонерів банку - великі іноземні фінансові організації, такі як Європейський банк реконструкції і розвитку, Німецький державний банк KfW, Міжнародна фінансова корпорація IFC.

З 2007 року "Мегабанк" уклав 49 угод з 17 зарубіжними партнерами по залученню фінансування у вигляді капіталу, субординованого боргу, кредитів і депозитів на загальну суму 356 млн. доларів США. За рахунок закордонного фінансування банк видав українським підприємствам реального сектора економіки понад 6 тисяч кредитів на загальну суму близько 500 млн. доларів США, більша частина яких була надана підприємствам мікро-, малого та середнього бізнесу аграрного сектора, а також спрямована на фінансування проектів підвищення енергоефективності, розвитку експортного потенціалу клієнтів банку і так далі.

Станом на 14 травня 2019 року "Мегабанк" реалізує 12 довгострокових програм 9 зарубіжних інвесторів з 6 країн світу на загальну суму 91 млн. доларів США, більшість з яких спрямовані на фінансову підтримку підприємств мікро-, малого та середнього бізнесу.


АО "Мегабанк" (Харьков) и Triodos Investment Management (Нидерланды) заключили новое соглашение оо сотрудничестве: "Мегабанк" привлек финансирование в виде субординированного кредита на сумму 4 миллиона евро. Срок соглашения - 5,5 лет. Договор был подписан 11 мая.

"Для частного банка в Украине получить финансирование от иностранной компании - событие неординарное. Это свидетельствует о том, что европейские деловые круги видят в "Мегабанке" надежного партнера. Заключенное соглашение – уже второй этап сотрудничества "Мегабанка" с компанией Triodos Investment Management. В прошлом году мы привлекали у голландских партнеров кредит в локальной валюте на развитие малого и среднего бизнеса", - рассказал председатель правления "Мегабанка" Алексей Яценко.

Привлечение субординированного кредита является частью плана докапитализации, который направлен на создание дополнительного буфера капитала и реализуется "Мегабанком". Средства данного кредита будут зачислены в регулятивный капитал банка; необходимую процедуру получения разрешения на включение этих средств в капитал банк проходит в настоящее время.

Яценко также отметил, что банк продолжает переговоры о сотрудничестве с другими инвестиционными компаниями, в частности, Корпорацией зарубежных частных инвестиций (OPIC, США). Заключить соглашение о привлечении долгосрочного субординированного кредита от этой компании планируется в текущем месяце.

Справка SQ. Компания Triodos Investment Management (Triodos IM) дает возможность широкому спектру инвесторов вкладывать свои деньги в инвестиции, работающие на долговременные позитивные изменения, поддерживая и позволяя развивать бизнес инновационным предпринимателям и предприятиям. В этой деятельности Triodos IM играет роль катализатора в движении к более справедливому, устойчивому и гуманному миру. За 25 лет профессиональной деятельности компания Triodos IM накопила обширный опыт и экспертизу в области эффективного инвестирования в такие отрасли, как (альтернативная) энергетика, климатические изменения, инклюзивные финансовые услуги, устойчивое производство продуктов питания и сельское хозяйство. Triodos IM также инвестирует в компании, акции которых котируются на бирже и которые оказывают существенное содействие движению к устойчивому обществу. Активы под управлением по состоянию на конец 2018 года: 4,2 миллиарда евро.

Компания Triodos IM - инвестор мирового масштаба. Triodos IM является дочерней компанией банка и полностью принадлежит Triodos Bank NV.

Корпорация зарубежных частных инвестиций (OPIC) - это правительственное агентство США, которое помогает американским компаниям инвестировать в развивающиеся рынки. OPIC предоставляет предприятиям инструменты для управления рисками, связанными с прямыми иностранными инвестициями, способствует экономическому развитию стран с развивающимися рынками. Работает с 1971 года, ведет деятельность в 160 странах мира.

"Мегабанк" работает в Украине уже 28 лет. Банк обслуживает около 600 тысяч клиентов в 167 отделениях. Среди акционеров банка – крупные иностранные финансовые организации, такие как Европейский банк реконструкции и развития, Немецкий государственный банк KfW, Международная финансовая корпорация IFC.

С 2007 года "Мегабанк" заключил 49 соглашений с 17 зарубежными партнерами по привлечению финансирования в виде капитала, субординированного долга, кредитов и депозитов на общую сумму 356 млн. долларов США. За счет зарубежного финансирования банк выдал украинским предприятиям реального сектора экономики более 6 тысяч кредитов на общую сумму около 500 млн. долларов США, большая часть которых была предоставлена предприятиям микро-, малого и среднего бизнеса аграрного сектора, а также направлена на финансирование проектов повышения энергоэффективности, развития экспортного потенциала клиентов банка и так далее.

По состоянию на 14 мая 2019 года "Мегабанк" реализует 12 долгосрочных программ 9 зарубежных инвесторов из 6 стран мира на общую сумму 91 млн. долларов США, большинство из которых направлены на финансовую поддержку предприятий микро-, малого и среднего бизнеса.