STATUS QUO

Директор школи на Львівщині виграв суд у міськради

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у справі № 442/8337/17 зробив висновок про порушення міською радою на Львівщині зобов’язання щодо гарантування передбаченого статтею 53 Конституцією України права на освіту, невід’ємною складовою якого є належне фінансування закладів освіти (постанова від 26 лютого 2019 року). Про це повідомляє профспілка працівників освіти та науки України. 

Як вбачається з рішення суду, директор Дрогобицької гімназії звернувся до суду з адміністративним позовом проти Дрогобицької міської ради та просив визнати незатвердженим пункт статуту гімназії, викладений у редакції: "Під час вивчення української мови, інформатики, латинської мови, профільних предметів повні класи діляться на дві підгрупи, при поглибленому вивченні першої та другої групи іноземних мов - на три по 8-10 осіб у кожній групі (при дотриманні наповнюваності класів)". http://reyestr.court.gov.ua/Review/80167815

Позивач вимоги мотивував тим, що під час затвердження нової редакції статуту на засіданні міськради розглядалося лише питання щодо порядку ведення діловодства та бухгалтерії. Водночас при ознайомленні з новою редакцією статуту директор побачив, що вона відрізняється від редакції статуту, затвердженої на пленарному засіданні Дрогобицької міськради 15 грудня 2016 року. Зокрема, в частині, що стосується переліку предметів, при вивченні яких повні класи діляться на дві підгрупи. Цей перелік було скорочено за рахунок виключення з нього математики та літератури, що фактично призвело до звуження обсягів фінансування закладу освіти.

У постанові Верховний Суд вказав також, що оскільки невід’ємною складовою права на доступність загальної середньої освіти є належне фінансування її закладів, а вирішення цих завдань належить до компетенції сільської, селищної або міської ради, орган місцевого самоврядування порушив установлений порядок забезпечення фінансування навчального закладу.

Зокрема, без винесення на розгляд сесії міськради відповідного питання та прийняття рішення у встановленому порядку до статуту гімназії внесено зміни щодо скорочення переліку предметів, при вивченні яких повні класи діляться на дві підгрупи, що призвело до скорочення обсягів фінансування та звуження гарантій доступності права на загальну середню освіту.

У суду першій інстанції директор суд програв, проте Апеляційний суд встав на бік гімназії та визнав дії міськради незаконними. На це рішення Дрогобицька міськрада подала касаційну жалобу.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду постановив залишити без задоволення Касаційну скаргу Дрогобицької міської ради Львівської області. Постанову Львівського апеляційного адміністративного суду від 25 вересня 2018 року залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.


Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда по делу № 442/8337/17 сделал вывод о нарушении городским советом на Львовщине обязательства по обеспечению предусмотренного статьей 53 Конституции Украины права на образование, неотъемлемой составляющей которого является надлежащее финансирование учебных заведений (постановление от 26 февраля 2019). Об этом сообщает профсоюз работников образования и науки Украины. 

Как следует из решения суда, директор Дрогобычской гимназии обратился в суд с иском против Дрогобычского городского совета и просил признать неутвержденным пункт устава гимназии, изложенный в редакции: "При изучении украинского языка, информатики, латинского языка и профильных предметов полные классы делятся на две подгруппы, при углубленном изучении первой и второй группы иностранных языков - на три по 8-10 человек в каждой группе (при соблюдении наполняемости классов)". http://reyestr.court.gov.ua/Review/80167815

Истец мотивировал требования тем, что при утверждении новой редакции устава на заседании горсовета рассматривался только вопрос о порядке ведения делопроизводства и бухгалтерии. Вместе с тем при ознакомлении с новой редакцией устава директор увидел, что она отличается от редакции устава, утвержденной на пленарном заседании Дрогобычского горсовета 15 декабря 2016. В частности, в части, касающейся перечня предметов, при изучении которых полные классы делятся на две подгруппы. Этот перечень был сокращен за счет исключения из него математики и литературы, что фактически привело к сужению объемов финансирования учебного заведения.

В постановлении Верховный Суд указал также, что поскольку неотъемлемой составляющей права на доступность общего среднего образования является надлежащее финансирование ее заведений, а решение этих задач относится к компетенции сельского, поселкового или городского совета, орган местного самоуправления нарушил установленный порядок обеспечения финансирования учебного заведения.

В частности, без вынесения на рассмотрение сессии горсовета соответствующего вопроса и принятия решения в установленном порядке в устав гимназии внесены изменения относительно сокращения перечня предметов, при изучении которых полные классы делятся на две подгруппы, что привело к сокращению объемов финансирования и сужение гарантий доступности права на среднее образование.

У суда первой инстанции директор суд проиграл, однако Апелляционный суд встал на сторону гимназии и признал действия горсовета незаконными. На это решение Дрогобычский горсовет подал кассационную жалобу.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда постановил оставить без удовлетворения кассационную жалобу Дрогобычского городского совета. Постановление Львовского апелляционного административного суда от 25 сентября 2018 оставить без изменений. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

comments powered by Disqus