STATUS QUO

Що думають породіллі про пологові будинки Львівщини - опитування

Громадські активісти оприлюднили результати опитування породіль щодо умов перебування у пологових будинках Львова та Львівської області. Про це повідомляє інформаційний портал депутатів Львівської міської ради. 

ГО "Природні права України" вдруге провела опитування львівських породіль за 2018 рік на тему якості надання послуг в пологових будинках. Ці дані стануть підґрунтям та відправною точкою для адвокаційної кампанії громадських організацій щодо покращення системи пологової допомоги, ініціатором якої є ГО "Батьки в дії". За даними співзасновниці ГО “Природні Права Україна” Анни Петровської, загалом у Львівській області за всіма показниками, які досліджувались, помітна позитивна динаміка.

"Загалом, понад 80% жінок зазначили, що у пологових були хороші побутові умови. Проте все ще залишається понад 20 %, які залишились незадоволені чистотою та доступністю туалетів та душових кімнат, наявністю цілодобової гарячої води та харчування. Лише 3,5%, львівських породіль змогли ​скористатися душем або ванною​ під час пологів. Також майже 90% жінок зазначають хороший стан допоміжних засобів в пологовому залі, ліжечок для немовлят".   

За словами Анни Петровської, неможливість офіційно сплачувати за гарантовано якісні медичні послуги в пологових закладах турбує жінок найбільше, на другому і третьому місцях – комфорт і технічне забезпечення. Оцінюючи побутові умови пологових будинків, більшість жінок визначили їх як "задовільні", "добрі" і "дуже добрі". Найбільше жінки скаржились на відсутність чистоти та доступність душових і туалетів, а також якість харчування.

Начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб вважає, що ці показники є добрими – 75-89% жінок є задоволені.

За результатами опитування породіллі озвучили ті зміни, які могли б на їх думку суттєво покращити пологову допомогу. На першому місці: жінки хочуть офіційно сплачувати за гарантовані якісні послуги, також більш комфортні умови та краще технічне обладнання та забезпечення, більш доброзичливе і уважне ставлення медичного персоналу до породіль та покращення комунікації. Серед рекомендацій - партнерська підтримка під час пологів, позиція пологів на спині і дотримання теплового ланцюжка.

"В більшості критеріїв є приріст 2-3 %, або 4-5 %. Це означає, що робота все ж проводиться, і ми досягаємо бажаних результатів. Мене особисто хвилює питання щодо належної якості комунікації між пацієнтками і медичним персоналом. Таке могло бути в 70-тих роках минулого століття, а в наші дні – це неприпустимо", - зазначив він.

За результатами опитування очільник міського управління охорони здоров’я надав доручення про виправлення недоліків у 3-й міській лікарні, що стосуються дотримання вимог для збереження теплового ланцюжка.

Довідка SQ. Анонімне онлайн опитування жінок, що народили у пологових будинках, проводять щорічно​ з метою вивчення задоволеності жінок пологовою допомогою, рівня дотримання протоколів Міністерства охорони здоров’я України і ситуації з дотриманням прав жінок під час пологів та змін, які відбуватимуться. Всього було опитано  818 жінок.


Общественные активисты обнародовали результаты опроса рожениц об условиях пребывания в родильных домах Львова и Львовской области. Об этом сообщает информационный портал депутатов Львовского городского совета. 

ОО "Естественные права Украины" во второй раз провела опрос львовских рожениц за 2018 на тему качества предоставления услуг в родильных домах. Эти данные станут основой и отправной точкой для адвокационной кампании общественных организаций по улучшению системы родовспоможения, инициатором которой является ОО "Родители в действии". По данным основателей ОО "Природные Права Украина" Анны Петровской, всего в Львовской области по всем показателям, которые исследовались, заметна положительная динамика.

"В целом, более 80% женщин отметили, что в роддомах были хорошие бытовые условия. Однако все еще остается более 20%, которые остались недовольны чистотой и доступностью туалетов и душевых комнат, наличием круглосуточной горячей воды и питания. Лишь 3,5%, львовских рожениц смогли воспользоваться душем или ванной во время родов. Также почти 90% женщин отмечают хорошее состояние вспомогательных средств в родильном зале, кроваток для младенцев".

По словам Анны Петровской, невозможность официально платить за гарантированно качественные медицинские услуги в родильных учреждениях беспокоит женщин больше всего, на втором и третьем местах - комфорт и техническое обеспечение. Оценивая бытовые условия роддомов, большинство женщин определили их как "удовлетворительные", "хорошие" и "очень хорошие". Больше всего женщины жаловались на отсутствие чистоты и доступности душевых и туалетов, а также качество питания.

Начальник управления здравоохранения Львовского городского совета Владимир Зуб считает, что эти показатели являются хорошими - 75-89% женщин довольны.

По результатам опроса роженицы озвучили те изменения, которые могли бы по их мнению существенно улучшить родовую помощь. На первом месте: женщины хотят официально платить за гарантированные качественные услуги, а также более комфортные условия и лучшее техническое оборудование и обеспечение, более доброжелательное и внимательное отношение медицинского персонала к роженицам и улучшение коммуникации. Среди рекомендаций - партнерская поддержка во время родов, позиция родов на спине и соблюдение тепловой цепочки.

"В большинстве критериев является прирост 2-3%, или 4-5%. Это означает, что работа все же проводится, и мы достигаем желаемых результатов. Меня лично волнует вопрос относительно надлежащего качества коммуникации между пациентками и медицинским персоналом. Такое могло быть в 70-х годах прошлого века, а в наши дни - это недопустимо", - отметил он.

По результатам опроса глава городского управления здравоохранения дал поручение об исправлении недостатков в 3-й городской больницы, касающиеся соблюдения требований для сохранения тепловой цепочки.

Справка SQ. Анонимный онлайн опрос женщин, родивших в родильных домах, проводят ежегодно с целью изучения удовлетворенности женщин родовой помощью, уровня соблюдения протоколов Министерства здравоохранения Украины и ситуации с соблюдением прав женщин во время родов и изменений, которые будут происходить. Всего было опрошено 818 женщин.

comments powered by Disqus