STATUS QUO

пыль, экология, мониторинг

Екологи назвали найбруднішу вулицю у Львові

Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА опублікував дані спостережень за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі міста.

Як повідомляє Департамент, у серпні 2018 року систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі міста проводилися лабораторією спостереження за забрудненням атмосферного повітря (СЗА) Львівського регіонального центру з гідрометеорології на чотирьох стаціонарних постах (ПСЗ) з періодичністю відбору чотири рази на добу шість днів на тиждень.

Визначалося 7 забруднюючих домішок, з них основні - пил (завислі речовини), діоксид сірки, оксид вуглецю та діоксид азоту. До специфічних домішок відносяться: оксид азоту, фтористий водень та формальдегід. Аналіз проб по всіх цих речовинах проводиться лабораторією СЗА. Також проводяться визначення рН опадів.

Стаціонарні пости спостереження у м. Львові:

  • Код 0401 – вул. Юнаківа;
  • Код 0303 – вул. Городоцька, 211;
  • Код 0704 – вул. Соборна, 11;
  • Код 0808 – вул. Зелена, 301;

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилася шляхом порівняння визначених концентрацій із відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених пунктів.

У серпні перевищення максимально-разових ГДК спостерігалося тільки по оксиду вуглецю – 0,5% від кількості спостережень (на ПСЗ № 3 – пл. Соборна). У цьому місяці по середньомісячних концентраціях при порівнянні із середньодобовими ГДК межу ГДК переступає пил, діоксид азоту та формальдегід, хоч перевищень максимально разових ГДК по цих речовинах не зафіксовано.


Департамент экологии и природных ресурсов Львовской ОГА опубликовал данные наблюдений за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе города.

Как сообщает Департамент, в августе 2018 года систематические наблюдения за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе города проводила лаборатория наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (СЗА) Львовского регионального центра по гидрометеорологии на четырех стационарных постах (ПСЗ) с периодичностью отбора четыре раза в сутки шесть дней в неделю.

Определялось 7 загрязняющих примесей, из них основные - пыль (взвешенные вещества), диоксид серы, оксид углерода и диоксид азота. К специфическим примесям относятся: оксид азота, фтористый водород и формальдегид. Анализ проб по всем этим веществам проводится лабораторией СЗА. Также проводятся определения рН осадков.

Стационарные посты наблюдения в г. Львов:

  • Код 0401 - ул. Юнакива;
  • Код 0303 - ул. Городоцкая, 211;
  • Код 0704 - ул. Соборная, 11;
  • Код 0808 - ул. Зеленая, 301;

Оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха проводилась путем сравнения определенных концентраций с соответствующими предельно допустимыми концентрациями (ПДК) веществ в воздухе населенных пунктов.

В августе превышение максимально-разовых ПДК наблюдалось только по оксиду углерода - 0,5% от количества наблюдений (на ПСЗ № 3 - ул. Соборная). В этом месяце по среднемесячным концентрациям при сравнении со среднесуточным ПДК границу ПДК переступает пыль, диоксид азота и формальдегид, хотя превышений максимально разовых ПДК по этим веществам не зафиксировано.

Автор: Тетяна Костенко