STATUS QUO

Львів'яни окремо платитимуть за вивезення відходів

Виконавчий комітет прийняв рішення "Про визначення послуги з поводження з побутовими відходами окремою комунальною послугою у м. Львові". Рішення прийнято із правками, а також міський голова Львова Андрій Садовий запропонував повернутися до нього через два місяці, щоб проаналізувати, як все працює. Рішення прийнято на виконання Закону України.

"Цим проектом рішення пропонується визначення послуги з поводження з побутовими відходами окремою комунальною послугою, та уточнюється питання щодо нарахування плати по приміщеннях, в яких відсутні зареєстровані особи, а також по житлових приміщеннях, у яких кількість проживаючих осіб відрізняється від зареєстрованих. Також, як передбачено Законом України "Про житлово-комунальні послуги", є можливість мешканцям обрання форми укладення договорів з перевізниками. Усі старі угоди діють до моменту укладення нових, але до травня 2020 року, як визначено законом", — доповів Сергій Сало, в.о. директора департаменту з питань поводження з відходами.

Відповідно до прийнятого рішення, виконавчий комітет визначив послугу з поводження з побутовими відходами окремою комунальною послугою у м. Львові та встановив, що:

 1. Одиницею виміру обсягу надання послуги з поводження з побутовими відходами є тонна.
 2. Тариф на послугу з поводження з побутовими відходами є сумою тарифів на послуги з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів.
 3. Нарахування плати за послугу з поводження з побутовими відходами здійснюється з врахуванням кількості зареєстрованих осіб у житлових приміщеннях згідно з фактичними даними, але не більше норми надання послуг з вивезення побутових відходів.
 4.  Нарахування плати за послугу з поводження з побутовими відходами власникам житлових приміщень, у яких відсутні зареєстровані особи, здійснюється з розрахунку на 1 особу.
 5. У разі, якщо у житловому приміщенні фактично проживає інша кількість осіб, ніж зареєстровано, нарахування плати проводиться з врахуванням кількості фактично проживаючих осіб, що підтверджується відповідним актом.
 6. У разі укладення індивідуальних договорів у рахунок на оплату може бути додано плату за абонентське обслуговування. У разі укладення колективних договорів у вартість комунальної послуги не включається плата за абонентське обслуговування.
 7. У разі несвоєчасного здійснення платежів за послугу з поводження з відходами виконавець має право нараховувати, а споживач зобов’язаний сплатити пеню у розмірі, встановленому у договорі, але не вище 0,01% суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% загальної суми боргу.
 8. Існуючі договори про надання послуг з вивезення та утилізації побутових відходів продовжують діяти до моменту укладення споживачами договорів про надання послуг з поводження з відходами, але не довше терміну, визначеного Законом України "Про житлово-комунальні послуги", після якого починають діяти індивідуальні договори.
 9. Споживачі, які не уклали договір про надання послуги з поводження з побутовими відходами, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Повний текст за посиланням


Исполнительный комитет принял решение "Об определении услуги по обращению с бытовыми отходами отдельной коммунальной услугой в г. Львов". Решение принято с правками, а также городской голова Львова Андрей Садовый предложил вернуться к нему через два месяца, чтобы проанализировать, как все работает. Решение принято во исполнение Закона Украины.

"Этим проектом решения предлагается определение услуги по обращению с бытовыми отходами отдельной коммунальной услугой, и уточняется вопрос о начислении платы по помещениям, в которых отсутствуют зарегистрированные лица, а также по жилым помещениям, в которых количество проживающих лиц отличается от зарегистрированных. Также, как предусмотрено законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах", есть возможность жителям избрания формы заключения договоров с перевозчиками. Все старые соглашения действуют до момента заключения новых, но до мая 2020 года, как определено законом", - доложил Сергей Сало, и.о. директора департамента по вопросам обращения с отходами.

Согласно принятому решению, исполнительный комитет определил услугу по обращению с бытовыми отходами отдельной коммунальной услугой в г. Львов и установил, что:

 1. Единицей измерения объема предоставления услуги по обращению с бытовыми отходами является тонна.
 2. Тариф на услугу по обращению с бытовыми отходами является суммой тарифов на услуги по вывозу, переработке и захоронению бытовых отходов.
 3. Начисление платы за услугу по обращению с бытовыми отходами осуществляется с учетом количества зарегистрированных лиц в жилых помещениях в соответствии с фактическими данными, но в пределах нормы предоставления услуг по вывозу бытовых отходов.
 4. Начисление платы за услугу по обращению с бытовыми отходами собственникам жилых помещений, в которых отсутствуют зарегистрированные лица, осуществляется из расчета на 1 человека.
 5. В случае, если в жилом помещении фактически проживает другое количество человек, чем зарегистрировано, начисление платы производится с учетом количества фактически проживающих лиц, что подтверждается соответствующим актом.
 6. В случае заключения индивидуальных договоров в счет на оплату может быть добавлена плата за абонентское обслуживание. В случае заключения коллективных договоров в стоимость коммунальной услуги не включается плата за абонентское обслуживание.
 7. В случае несвоевременного осуществления платежей за услугу по обращению с отходами исполнитель вправе начислять, а потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01% суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер уплаченной пени не может превышать 100% общей суммы долга.
 8. Существующие договоры о предоставлении услуг по вывозу и утилизации бытовых отходов продолжают действовать до момента заключения потребителями договоров об оказании услуг по обращению с отходами, но не более срока, определенного Законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах", после которого начинают действовать индивидуальные договоры.
 9. Потребители, которые не заключили договор о предоставлении услуги по обращению с бытовыми отходами, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Полный текст по ссылке