STATUS QUO

Львів приєднується до зелених міст ЄБРР

Львів — перше місто в Україні, що доєднається до Зелених міст ЄБРР. Відтак, для Львова буде розроблено План Заходів Зеленого Міста (Green City Action Plan (GCAP), що допоможе вирішити найактуальніші екологічні проблеми у Львові. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Львів — найбільше місто західної України з населенням 750 тис. осіб, напрацьовує рішення актуальних екологічних та інфраструктурних проблем за допомогою Плану Заходів Зеленого Міста (GCAP), що розробляється за підтримки ЄБРР. Місто стане першим муніципалітетом в Україні, що долучиться до Програми Зелених Міст Банку.

GCAP, що фінансово підтримується урядом Республіки Чехія, допоможе ідентифікувати та впровадити заходи та інвестиції, що вирішуватимуть пріоритетні екологічні проблеми міста Львова.

Відтак, посадові особи Львівської міської ради та депутати відвідали вступну зустріч. Після цього консультанти провели зустрічі зацікавленими сторонами у важливих галузях міського середовища.

Зелені міста ЄБРР — це інструмент обсягом 950 мільйонів євро, який пропонує комплексну бізнес-модель для зеленого містобудування, що поєднує стратегічне планування з інвестиціями та супутньою технічною допомогою.

Зелені міста — це один із способів, яким ЄБРР розширює своє зелене фінансування як частину свого підходу до переходу до зеленої економіки (GET). Банк прагне збільшити обсяг зеленого фінансування до 40 відсотків щорічних інвестицій ЄБРР до 2020 року. ЄБРР працює в Україні для побудови різнопланової економіки шляхом розвитку приватного сектору та підтримки покращення інфраструктури.

Довідка SQ. Green City Action Plan — програма ЄБРР, яка передбачає стратегію "зеленого розвитку міста" за всіма напрямками: вода і водовідведення, транспорт, поводження з ТПВ та інші екологічні питання, необхідні для сталого розвитку міст. Програма передбачає залучення консультантів для підготовки документу Green City Action Plan — стратегії, яка включатиме усі заходи, які необхідно здійснити місту (консолідація усіх інших програм міста) для забезпечення сталого розвитку. Потім план можна буде використовувати для довгострокового планування майбутніх видатків на розвиток міста, залучення кредитних та грантових коштів міжнародних фінансових організацій.


Львов - первый город в Украине, который присоединится к Зеленым городам ЕБРР. Следовательно, для Львова будет разработан План Мероприятий Зеленого Города (Green City Action Plan (GCAP), что поможет решить актуальные экологические проблемы во Львове. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Львов - крупнейший город Западной Украины с населением 750 тыс. человек, нарабатывает решения актуальных экологических и инфраструктурных проблем с помощью Плана Мероприятий Зеленого Города (GCAP), разрабатываемой при поддержке ЕБРР. Город станет первым муниципалитетом в Украине, который присоединится к Программе Зеленых Мост Банка.

GCAP, что финансово поддерживается правительством Республики Чехия, поможет идентифицировать и внедрить мероприятия и инвестиции, решать приоритетные экологические проблемы города Львова.

Должностные лица Львовского городского совета и депутаты посетили вступительную встречу. После этого консультанты провели встречи с заинтересованными сторонами в важных отраслях городской среды.

Зеленые города ЕБРР - это инструмент объемом 950 000 000 евро, который предлагает комплексную бизнес-модель для зеленого градостроительства, сочетающую стратегическое планирование с инвестициями и сопутствующей технической помощью.

Зеленые города - это один из способов, которым ЕБРР расширяет свое зеленое финансирование как часть своего подхода к переходу к зеленой экономике (GET). Банк стремится увеличить объем зеленого финансирования до 40 процентов ежегодных инвестиций ЕБРР до 2020 года. ЕБРР работает в Украине для построения разноплановой экономики путем развития частного сектора и поддержки улучшения инфраструктуры.

Справка SQ. Green City Action Plan - программа ЕБРР, которая предусматривает стратегию "зеленого развития города" по всем направлениям: вода и водоотвод, транспорт, обращение с ТБО и другие экологические вопросы, необходимые для устойчивого развития городов. Программа предусматривает привлечение консультантов для подготовки документа Green City Action Plan - стратегии, которая будет включать все меры, которые необходимо осуществить городу (консолидация всех программ города) для обеспечения устойчивого развития. Затем план можно будет использовать для долгосрочного планирования будущих расходов на развитие города, привлечение кредитных и грантовых средств международных финансовых организаций.

comments powered by Disqus