STATUS QUO

На Львівщині можуть закрити рекрутингові компанії

Облдержадміністрація ініціює анулювання ліцензій рекрутинговим компаніям Львівщини. Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної ради. 

Станом на сьогодні у Львівській області 96 компаній займаються працевлаштуванням громадян за кордоном і мають відповідні ліцензії на таку діяльність, які видані Міністерством соціальної політики України. Більша частина згаданих суб’єктів господарювання порушують ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

З огляду на це обласна державна адміністрація здійснює низку заходів щодо врегулювання діяльності згаданих компаній. Зокрема, скеровано звернення до Міністерства соціальної політики України з ініціативою анулювати ліцензії суб’єктам господарювання, які порушують ліцензійні умови та запропоновано посилити контроль за діяльністю посередників у працевлаштуванні за кордоном. На даний час Верховною Радою України у першому читанні прийнято проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном". Згаданий законопроект готується до повторного другого читання.

Законопроектом суттєво посилюється контроль за діяльністю посередників у працевлаштуванні за кордоном, надаються повноваження Міністерству соціальної політики на здійснення позапланових перевірок ліцензіатів у разі виникнення ризику ситуації потрапляння осіб у ситуацію, пов’язану з торгівлею людьми, виявлення у загальнодоступних інформаційних ресурсах інформації, що свідчить про порушення ліцензіатом вимог щодо провадження діяльності із посередництва у працевлаштуванні за кордоном тощо.

Однією з підстав анулювання ліцензії суб’єктам господарювання, що займаються працевлаштуванням за кордоном, є обґрунтоване звернення громадянина про порушення його прав. З огляду на це, у разі порушення згаданими компаніями Ваших прав, звертайтеся до департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації (конт. тел.2613107).


Облгосадминистрация инициирует аннулирование лицензий рекрутинговых компаний Львовщины. Об этом сообщает пресс-служба Львовского областного совета. 

На сегодня в Львовской области 96 компаний занимаются трудоустройством граждан за границей и имеют соответствующие лицензии на такую ​​деятельность, выданные Министерством социальной политики Украины. Большая часть упомянутых субъектов хозяйствования нарушают лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за рубежом.

Учитывая это областная государственная администрация осуществляет ряд мер по урегулированию деятельности упомянутых компаний. В частности, направлено обращение в Министерство социальной политики Украины с инициативой аннулировать лицензии субъектам хозяйствования, которые нарушают лицензионные условия и предложено усилить контроль за деятельностью посредников в трудоустройстве за рубежом. В настоящее время Верховной Радой Украины в первом чтении принят проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за рубежом". Упомянутый законопроект готовится к повторному второму чтению.

Законопроектом существенно усиливается контроль за деятельностью посредников в трудоустройстве за границей, предоставляются полномочия Министерству социальной политики на осуществление внеплановых проверок лицензиатов в случае возникновения риска ситуации попадания лиц в ситуацию, связанную с торговлей людьми, выявление в общедоступных информационных ресурсах информации, свидетельствующей о нарушении лицензиатом требований относительно осуществления деятельности по посредничеству в трудоустройстве за рубежом и тому подобное.

Одним из оснований аннулирования лицензии субъектам хозяйствования, занимающихся трудоустройством за рубежом, есть обоснованное обращение гражданина о нарушении его прав. Учитывая это, в случае нарушения упомянутыми компаниями Ваших прав, обращайтесь в департамент социальной защиты населения облгосадминистрации (конт. Тел.2613107).