STATUS QUO

Відтепер львів'яни можуть не чекати довго на транспорт

LvivCityHelper bot відтепер показує, коли транспорт прибуде до зупинки, і працює також у Facebook messenger. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Функціонал чат-боту зазнав змін: команда сектору відкритих даних ЛКП "Міський центр інформаційних технологій" створила нові набори даних, у зв’язку із чим було змінено структуру головного меню. У розділі "Благоустрій та інфраструктура" мешканці тепер можуть дізнатись не лише про ремонтні роботи у місті, на які було виділено кошти з бюджету у 2018 році, а й скористатись новими доданими функціями — оперативно глянути, коли до конкретної зупинки прибуде громадський транспорт, та довідатись про організації, на які покладено функції обслуговування житлового будинку. Також відтепер користувачі Facebook можуть користуватись чат-ботом, не виходячи з месенджера, — у m.me/LvivCityHelper.

Інформація про громадський транспорт

Використавши API системи відслідковування місця розташування міського громадського транспорту в реальному часі, чат-бот повідомляє інформацію про прогнозований час прибуття громадського транспорту до зупинки. Користувачу достатньо ввести код зупинки, інформація за якою його цікавить (код кожної зупинки позначений на спеціально встановленому знаку на кожній зупинці громадського транспорту). Такий спосіб отримання інформації про прибуття громадського транспорту запропонований як альтернатива мобільним аплікаціям або можливості надсилання смс-повідомлення з кодом зупинки на короткий номер телефону, закріпленого за ЛКП "Львівавтодор", у відповідь на яке можна отримати графік руху за цією зупинкою. Такі сервіси (мобільні додатки та смс-повідомлення) були запроваджені у Львові раніше підпорядкованим ЛМР комунальним підприємством та низкою приватних ініціатив розробників.

Інформація про обслуговування житлових будинків

Вказавши конкретну адресу (назву вулиці та номер будинку), користувач отримує інформацію щодо того, хто забезпечує обслуговування житлового будинку за нею: об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, львівське комунальне підприємство, приналежність до приватного сектору забудови. У тому разі, якщо обслуговуванням будинку займається львівське комунальне підприємство, чат-бот надає додаткову інформацію щодо адреси розташування ЛКП, а також контактний номер телефону гарячої лінії ЛКП. Варто зауважити, що у Львові триває списання багатоквартирних будинків комунальної власності з балансу ЛКП, і з результатами цього процесу можна ознайомитись на Порталі відкритих даних Львова.

Нагадаємо, що у розділі "Дозволи" користувач може ознайомитись із реєстром містобудівних умов та обмежень (ввівши назву вулиці, мешканець отримує інформацію щодо об’єктів будівництва на цій вулиці, які отримали погодження від Львівської міської ради) і перевірити, чи законно розміщений літній майданчик за певною адресою. Окрім того, в чат-боті можна легко відшукати інформацію про структурні підрозділи Львівської міської ради, дізнатись території обслуговування комунальних шкіл міста, перелік закладів дошкільної, шкільної та позашкільної освіти. Також всі вищезгадані набори даних оприлюднені на Порталі відкритих даних Львова.

Уже незабаром команда проекту LvivCityHelper bot додасть офіційно затверджені графіки руху громадського транспорту Львова та бюджети комунальних шкіл і оновить інформацію щодо титульних списків на 2019 рік.

Довідка SQ. Проект LvivCityHelper bot є учасником конкурсу проектів на основі відкритих даних Open Data Challenge, який проводить проект USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах" за сприяння Державного агентства з питань електронного урядування України та у партнерстві з Фондом Східна Європа та 1991 Open Data Incubator. Проект став одним із переможців фінального етапу конкурсу Open Data Challenge 2018, що відбувся в рамках Open Data Forum.


LvivCityHelper bot отныне показывает, когда транспорт прибудет к остановке, и работает также в Facebook messenger. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Функционал чат-бота изменился: команда сектора открытых данных ЛКП "Центр информационных технологий" создала новые наборы данных, в связи с чем была изменена структура главного меню. В разделе "Благоустройство и инфраструктура" жители теперь могут узнать не только о ремонтных работах в городе, какие были выделены средства из бюджета в 2018 году, но и воспользоваться новыми добавленными функциями - оперативно посмотреть, когда на конкретную остановку прибудет общественный транспорт, и узнать об организациях, на которые возложены функции обслуживания жилого дома. Также отныне пользователи Facebook могут пользоваться чат-ботом, не выходя из мессенджера - в m.me/LvivCityHelper.

Информация об общественном транспорте

Использовав API системы отслеживания местоположения городского общественного транспорта в реальном времени, чат бот сообщает информацию о прогнозируемом время прибытия общественного транспорта к остановке. Пользователю достаточно ввести код остановки (код каждой остановки обозначен на специально установленном знака на каждой остановке общественного транспорта). Такой способ получения информации о прибытии общественного транспорта предложен в качестве альтернативы мобильным аппликациям или возможности отправки смс-сообщение с кодом остановки на короткий номер телефона, закрепленного за ЛКП "Львовавтодор", в ответ на который можно получить график движения по этой остановкой. Такие сервисы (мобильные приложения и смс-сообщения) были введены во Львове ранее подчиненным ЛГС коммунальным предприятием и рядом частных инициатив разработчиков.

Информация об обслуживании жилых домов

Указав конкретный адрес (название улицы и номер дома), пользователь получает информацию о том, кто обеспечивает обслуживание жилого дома по ней: объединение совладельцев многоквартирных домов, львовское коммунальное предприятие, принадлежность к частному сектору застройки. В том случае, если обслуживанием дома занимается львовское коммунальное предприятие, чат бот предоставляет дополнительную информацию относительно адреса расположения ЛКП, а также контактный номер телефона горячей линии ЛКП. Стоит заметить, что во Львове продолжается списание многоквартирных домов коммунальной собственности с баланса ЛКП, и результатам этого процесса можно ознакомиться на Портале открытых данных Львова.

Напомним, что в разделе "Разрешения" пользователь может ознакомиться с реестром градостроительных условий и ограничений (введя название улицы, житель получает информацию по объектам строительства на этой улице, которые получили согласование от Львовского городского совета) и проверить, законно ли размещена летняя площадка по определенному адресу. Кроме того, в чат-боте можно легко найти информацию о структурных подразделениях Львовского городского совета, узнать территории обслуживания коммунальных школ города, перечень учреждений дошкольного, школьного и внешкольного образования. Также все вышеупомянутые наборы данных опубликованы на Портале открытых данных Львова.

Уже вскоре команда проекта LvivCityHelper bot добавит официально утвержденные графики движения общественного транспорта Львова и бюджеты коммунальных школ и обновит информацию о титульных списках на 2019 год.

Справка SQ. Проект LvivCityHelper bot является участником конкурса проектов на основе открытых данных Open Data Challenge, который проводит проект USAID / UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах" при содействии Государственного агентства по вопросам электронного правительства Украины и в партнерстве с Фондом Восточная Европа и 1991 Open Data Incubator. Проект стал одним из победителей финального этапа конкурса Open Data Challenge 2018, который состоялся в рамках Open Data Forum.

comments powered by Disqus