STATUS QUO

На Львівщині стартувала операція "Первоцвіт-2019"

Держекоінспекція у Львівській області повідомила, що напередодні Дня святого Валентина стартувала операція "Первоцвіт 2019".

З метою припинення збору, перевезення та торгівлі зникаючими первоцвітами щорічно проводиться операція "Первоцвіт", в рамках якої Державна екологічна інспекція у Львівській області спільно із працівниками Національної поліції, Державної лісової охорони, громадськими інспекторами з охорони довкілля, представниками органів виконавчої влади, громадськими організаціями та представниками засобів масової інформації  проводить перевірки у можливих місцях продажу квітів, а також на залізничних вокзалах.

Оперативна робота буде зосереджена в місцях збору та збуту рослин, шляхах перевезення та в пунктах пропуску через державний кордон.

Згідно  ст. 68 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” “незаконно здобуті в природі ресурси та виготовлена з них продукція підлягають безоплатному вилученню, а знаряддя правопорушення – конфіскації. Одержані від їх реалізації доходи спрямовуються в місцеві фонди охорони навколишнього середовища”.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України №1030 від 07.11.2012 року "Про розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання)" розмір компенсації за шкоду, заподіяну незаконним збиранням або знищенням чи пошкодженням рослин, занесених до Червоної Книги України, становить від 49 до 62 грн за одну рослину.

Згідно ст. 88-1ч.2 Кодексу України про адміністративні правопорушення: порушення порядку придбання чи збуту об’єктів рослинного світу, занесених до Червоної Книги України, тягне за собою накладення штрафу від 1700 до 3655 грн із конфіскацією об’єктів рослинного світу.

Слід зазначити, що за сезон (лютий-травень) в результаті незаконного збору для подальшої реалізації знищується велика кількість ранньоквітучих рослин, занесених до Червоної книги України, зокрема підсніжника білосніжного, білоцвіту весняного, шафрану Гейфеля, рябчика шахового тощо. Найчастіше продаж первоцвітів відбувається 14 лютого (день Святого Валентина) та 7-8 березня (Міжнародний жіночий день).

Державна екологічна інспекція у Львівській області в черговий раз закликає зберегти ранньоквітучі весняні квіти, які хижацьким способом знищуються заради фінансової вигоди, а також пропонує місцевим органам виконавчої влади прийняти відповідні рішення щодо охорони червонокнижних рослин, заборони торгівлі ними на ринках та поза їх межами.

Довідка SQ. Щовесни на території України великих обсягів набуває торгівля ранньоквітучими весняними рослинами – так званими первоцвітами. Масовий збір на продаж квітконосів рідкісних рослин призводить до послаблення, а у невеличких місцезростаннях до повного пригнічення насіннєвого поновлення. Крім цього, дуже часто первоцвіти знищуються з кореневою частиною, що призводить до фізичного знищення популяцій.


Госэкоинспекция во Львовской области сообщила, что накануне Дня святого Валентина стартовала операция "Первоцвет 2019".

С целью прекращения сбора, перевозки и торговли исчезающими первоцветами ежегодно проводится операция "Первоцвет", в рамках которой Государственная экологическая инспекция во Львовской области совместно с работниками Национальной полиции, Государственной лесной охраны, общественными инспекторами по охране окружающей среды, представителями органов исполнительной власти, общественными организациями и представителями средств массовой информации проводит проверки в возможных местах продажи цветов, а также на железнодорожных вокзалах.

Оперативная работа будет сосредоточена в местах сбора и сбыта растений, путях перевозки и в пунктах пропуска через государственную границу.

Согласно ст. 68 Закона Украины "Об охране окружающей природной среды" "незаконно полученные в природе ресурсы и изготовленная из них продукция подлежат безвозмездному изъятию, а орудия правонарушения - конфискации. Полученные от их реализации доходы направляются в местные фонды охраны окружающей среды".

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №1030 от 07.11.2012 года "О размере компенсации за незаконное добывание, уничтожение или повреждение видов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины, а также за уничтожение или ухудшение среды их обитания (произрастания)" размер компенсации за вред, причиненный незаконным сбором или уничтожением или повреждением растений, занесенных в Красную книгу Украины, составляет от 49 до 62 грн за одно растение.

Согласно ст. 88-1ч.2 Кодекса Украины об административных правонарушениях нарушение порядка приобретения или сбыта объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины, влечет за собой наложение штрафа от 1700 до 3655 грн с конфискацией объектов растительного мира.

Следует отметить, что за сезон (февраль-май) в результате незаконного сбора для дальнейшей реализации уничтожается большое количество раннецветущих растений, занесенных в Красную книгу Украины, в частности подснежника белоснежного, белоцвета весеннего, шафрана Гейфеля, рябчика шахматного тому подобное. Чаще всего продажу первоцветов происходит 14 февраля (день Святого Валентина) и 7-8 марта (Международный женский день).

Государственная экологическая инспекция во Львовской области в очередной раз призывает сохранить раннецветущие весенние цветы, которые хищническим способом уничтожаются ради финансовой выгоды, а также предлагает местным органам исполнительной власти принять соответствующие решения по охране краснокнижных растений, запрета торговли ими на рынках и за их пределами.

Справка SQ. Каждую весну на территории Украины больших объемов приобретает торговля раннецветущих весенними растениями - так называемыми первоцветами. Массовый сбор на продажу цветоносов редких растений приводит к ослаблению, а в небольших мисцезростаннях до полного подавления семенного возобновления. Кроме этого, очень часто первоцветы уничтожаются с корневой частью, что приводит к физическому уничтожению популяций.

comments powered by Disqus